Từ Vựng Bài Đọc Communicating In Colour

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Communicating In Colour được lấy từ cuốn IELTS Trainer - Test 6-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Communicating In Colour

chameleon
/ʧəˈmɛliən/
(noun). tắc kè hoa
vocab
population
/ˌpɑpjəˈleɪʃən/
(noun). Dân số
vocab
discover
/dɪˈskʌvər/
(verb). Khám phá
vocab
frequently
/ˈfrikwəntli/
(adv). thường xuyên
vocab
base on
/beɪs ɑn/
(verb). dựa vào
vocab
arrangement
/əˈreɪnʤmənt/
(noun). sự sắp xếp
vocab
eyesight
/ˈaɪˌsaɪt/
(noun). Sức nhìn, thị lực
vocab
superior
/suˈpɪriər/
(adj). cao hơn, trội hơn
vocab
assess
/əˈsɛs/
(verb). đánh giá
vocab
dull
/dʌl/
(adj). buồn tẻ, nhạt nhẽo
vocab
combination
/ˌkɑmbəˈneɪʃən/
(noun). Sự phối hợp
vocab
opponent
/əˈpoʊnənt/
(noun). người phản đối
vocab
maintain
/meɪnˈteɪn/
(verb). duy trì
vocab
chase
/ʧeɪs/
(verb). đuổi
vocab
bite
/baɪt/
(verb). cắn
vocab
retreat
/riˈtrit/
(verb). Lùi, rút lui, ẩn dật
vocab
impressive
/ɪmˈprɛsɪv/
(adj). gây ấn tượng
vocab
compose
/kəmˈpoʊz/
(verb). soạn, tạo thành
vocab
vegetation
/ˌvɛʤəˈteɪʃən/
(noun). Thảm thực vật
vocab
capacity
/kəˈpæsəti/
(noun). khả năng
vocab
intimidate
/ɪnˈtɪmɪˌdeɪt/
(verb). dọa nạt, làm sợ hãi
vocab
attract
/əˈtrækt/
(verb). thu hút
vocab
facilitate
/fəˈsɪləˌteɪt/
(verb). tạo điều kiện
vocab
camouflage
/ˈkæməˌflɑʒ/
(noun). Sự nguỵ trang
vocab
process
/ˈprɑˌsɛs/
(verb). xử lí, hiểu
vocab
require
/ˌriˈkwaɪər/
(verb). cần, yêu cầu
vocab
perceive
/pərˈsiv/
(verb). nhận thức
vocab
property
/ˈprɑpərti/
(noun). thuộc tính, tính chất
vocab
object
/ˈɑbʤɛkt/
(noun). vật, vật thể
vocab
spectacular
/spɛkˈtækjələr/
(adj). Ngoạn mục
vocab
ornament
/ˈɔrnəmənt/
(noun). Đồ trang hoàng, đồ trang trí
vocab
inspire
/ɪnˈspaɪr/
(verb). Truyền cảm hứng
vocab
biologist
/baɪˈɑləʤɪst/
(noun). nhà sinh vật học
vocab
function
/ˈfʌŋkʃən/
(noun). Chức năng
vocab
evolution
/ˌɛvəˈluʃən/
(noun). sự tiến hoá
vocab
conspicuousness
/kənˈspɪkjuəsnəs/
(noun). Sự dễ thấy, sự rõ ràng, sự đập ngay vào mắt
vocab
climate
/ˈklaɪmət/
(noun). Khí hậu
vocab
distribution
/ˌdɪstrəˈbjuʃən/
(noun). sự phân bổ
vocab
tropical
/ˈtrɑpɪkəl/
(adj). thuộc về nhiệt đới
vocab
species
/ˈspiʃiz/
(noun). giống loài
vocab
undiscovered
/ˌʌndɪˈskʌvərd/
(adj). Không được phát hiện, chưa được phát hiện
vocab
conservationist
/ˌkɑnsərˈveɪʃənɪst/
(noun). người bảo tồn
vocab
survey
/ˈsɜrˌveɪ/
(verb). Nghiên cứu; xem xét
vocab
stumble
/ˈstʌmbəl/
(verb). vấp
vocab
colleague
/ˈkɑlig/
(noun). Đồng nghiệp
vocab
persuade
/pərˈsweɪd/
(verb). thuyết phục
vocab
risk
/rɪsk/
(noun). rủi ro
vocab
venom
/ˈvɛnəm/
(noun). Nọc độc
vocab
suspect
/ˈsʌˌspɛkt/
(verb). nghi ngờ
vocab
confirm
/kənˈfɜrm/
(verb). Xác nhận
vocab
suspicion
/səˈspɪʃən/
(noun). sự nghi ngờ
vocab
frighten
/ˈfraɪtən/
(verb). Làm hoảng sợ, làm sợ
vocab
flee
/fli/
(verb). chạy trốn
vocab
forest
/ˈfɔrəst/
(noun). rừng rậm
vocab
literally
/ˈlɪtərəli/
(adv). Theo nghĩa đen
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). Xác định, nhận dạng
vocab
precisely
/prɪˈsaɪsli/
(adv). Chính xác, rõ ràng
vocab
unique
/juˈnik/
(adj). đặc biệt, độc nhất
vocab
tell apart
/tɛl əˈpɑrt/
(verb). phân biệt
vocab
bulge
/bʌlʤ/
(noun). Chỗ phình, chỗ phồng, chỗ lồi ra
vocab
creature
/ˈkriʧər/
(noun). Sinh vật
vocab
effectively
/ɪˈfɛktɪvli/
(adv). một cách hiệu quả
vocab
remarkable
/rɪˈmɑrkəbəl/
(adj). đáng chú ý, đặc biệt
vocab
feature
/ˈfiʧər/
(noun). đặc tính
vocab
rival
/ˈraɪvəl/
(verb). sánh với, cạnh tranh với
vocab
imitate
/ˈɪməˌteɪt/
(verb). bắt chước
vocab
extraordinary
/ɪkˈstrɔrdəˌnɛri/
(adj). phi thường
vocab
misconception
/mɪskənˈsɛpʃən/
(noun). sự hiểu sai
vocab
match
/mæʧ/
(verb). phù hợp với
vocab
background
/ˈbækˌgraʊnd/
(noun). Phía sau, nền
vocab
pattern
/ˈpætərn/
(noun). Khuôn mẫu
vocab
appear to
/əˈpɪr tu/
(verb). dường như, có vẻ như
vocab
characteristic
/ˌkɛrəktəˈrɪstɪk/
(adj). đặc thù, đặc trưng
vocab
contain
/kənˈteɪn/
(verb). Chứa đựng, bao gồm
vocab
pigment
/ˈpɪgmənt/
(noun). chất sắc, sắc tố
vocab
distribute
/dɪˈstrɪbjut/
(verb). phân bổ, phân phối
vocab
specific
/spəˈsɪfɪk/
(adj). riêng biệt, xác định
vocab
disappointment
/ˌdɪsəˈpɔɪntmənt/
(noun). Sự chán ngán, sự thất vọng
vocab
confused
/kənˈfjuzd/
(adj). rối rắm, lẫn lộn
vocab
mottled
/ˈmɑtəld/
(adj). Lốm đốm, có vằn
vocab
compete
/kəmˈpit/
(verb). ganh đua, cạnh tranh
vocab
encounter
/ɪnˈkaʊntər/
(verb). chạm trán, gặp gỡ
vocab
throat
/θroʊt/
(noun). Cổ; cổ họng
vocab
flatten
/ˈflætən/
(verb). làm phẳng, làm bằng
vocab
show off
/ʃoʊ ɔf/
(verb). khoe khoang, phô trương
vocab
defeat
/dɪˈfit/
(verb). đánh bại
vocab
branch
/brænʧ/
(noun). Cành cây, nhánh cây
vocab
contest
/ˈkɑntɛst/
(noun). cuộc thi
vocab
escalate
/ˈɛskəˌleɪt/
(verb). Leo thang (nghĩa bóng)
vocab
strength
/strɛŋkθ/
(noun). Sức mạnh, sức lực, sức khoẻ
vocab
eventually
/ɪˈvɛnʧəwəli/
(adv). Cuối cùng
vocab
signal
/ˈsɪgnəl/
(verb). Ra hiệu, báo hiệu
vocab
submissive
/səbˈmɪsɪv/
(adj). quy phục, phục tùng
vocab
movement
/ˈmuvmənt/
(noun). Chuyển động
vocab
discourage
/dɪˈskərɪʤ/
(verb). làm nản lòng
vocab
aggressive
/əˈgrɛsɪv/
(adj). hung hăng
vocab
display
/dɪˈspleɪ/
(noun). sự phô bày, sự trưng bày
vocab
repel
/rɪˈpɛl/
(verb). đẩy lùi
vocab
attempt
/əˈtɛmpt/
(noun). lần thử, nỗ lực
vocab
courtship
/ˈkɔrˌʧɪp/
(noun). Sự ve vãn, sự tán tỉnh
vocab
reject
/ˈriʤɛkt/
(verb). Từ chối, bác bỏ
vocab
contrasting
/kənˈtræstɪŋ/
(adj). tương phản
vocab
rapidly
/ˈræpədli/
(adv). 1 cách nhanh chóng
vocab
explanation
/ˌɛkspləˈneɪʃən/
(noun). giải thích
vocab
prove
/pruv/
(verb). Chứng minh
vocab
assume
/əˈsum/
(verb). Phỏng đoán
vocab
evolve
/ɪˈvɑlv/
(verb). Tiến hoá
vocab
enable
/ɛˈneɪbəl/
(verb). Cho phép
vocab
associate
/əˈsoʊsiət/
(verb). liên tưởng, liên kết
vocab
evidence
/ˈɛvədəns/
(noun). Bằng chứng
vocab
habitat
/ˈhæbəˌtæt/
(noun). Môi trường sống
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab
predator
/ˈprɛdətər/
(noun). Thú săn mồi
vocab
expect
/ɪkˈspɛkt/
(verb). mong đợi
vocab
measure
/ˈmɛʒər/
(verb). Đo lường
vocab
visual
/ˈvɪʒəwəl/
(adj). trực quan, thuộc thị giác
vocab
necessitate
/nəˈsɛsəˌteɪt/
(verb). đòi hỏi
vocab
remove
/riˈmuv/
(verb). loại bỏ
vocab
advance
/ədˈvæns/
(noun). sự tiến bộ, bước tiến
vocab
obtain
/əbˈteɪn/
(verb). Đạt được, lấy được
vocab
available
/əˈveɪləbəl/
(adj). có sẵn
vocab