Từ Vựng Bài Đọc Review Of Research On The Effects Of Food Promotion To Children

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Review Of Research On The Effects Of Food Promotion To Children được lấy từ cuốn Actual Test 3 - Test 1-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Review Of Research On The Effects Of Food Promotion To Children

triple
/ˈtrɪp.əl/
(adj). nhân ba lần (x3)
vocab
temporarily
/ˈtem.pə.rer.əl.i/
(adv). tạm thời
vocab
packing
/ˈpæk.ɪŋ/
(preposition). việc đóng đồ, đóng hành lý
vocab
charge
/tʃɑːrdʒ/
(noun). phí
vocab
promise
/ˈprɑː.mɪs/
(verb). hứa
vocab