Từ Vựng Bài Đọc Why Fairy Tales Are Really Scary Tales

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Why Fairy Tales Are Really Scary Tales được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 15 - Test 3-Passage 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Why Fairy Tales Are Really Scary Tales

considerable
/kənˈsɪdərəbl/
(adj). đáng kể
vocab
variation
/ˌveəriˈeɪʃn/
(noun). biến thể
vocab
plot
/plɒt/
(noun). Sườn, cốt truyện
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab
survival
/səˈvaɪvl/
(noun). sự sinh tồn, sự sống sót
vocab
reject
/rɪˈdʒekt/
(verb). Từ chối, bác bỏ
vocab
relevant
/ˈreləvənt/
(adj). Có liên quan
vocab
anthropologist
/ˌænθrəˈpɒlədʒɪst/
(noun). nhà nhân chủng học
vocab
research
/rɪˈsɜːtʃ/
(noun). nghiên cứu
vocab
factual
/ˈfæktʃuəl/
(adj). Thực sự, căn cứ theo sự thực
vocab
basis
/ˈbeɪsɪs/
(noun). Nền tảng
vocab
various
/ˈveəriəs/
(adj). khác nhau, đa dạng
vocab
theory
/ˈθɪəri/
(noun). Giả thuyết; học thuyết
vocab
significance
/sɪɡˈnɪfɪkəns/
(noun). sự quan trọng, sự đáng kể
vocab
huge
/hjuːdʒ/
(adj). to lớn
vocab
gap
/ɡæp/
(noun). chỗ gián đoạn, chỗ trống
vocab
prehistory
/ˌpriːˈhɪstri/
(noun). tiền sử
vocab
genre
/ˈʒɒnrə/
(noun). thể loại
vocab
incredibly
/ɪnˈkredəbli/
(adv). đáng kinh ngạc, đến không ngờ
vocab
ancient
/ˈeɪnʃənt/
(adj). cổ đại
vocab
academic
/ˌækəˈdemɪk/
(noun). viện sĩ
vocab
devise
/dɪˈvaɪz/
(verb). nghĩ ra, sáng chế
vocab
explain
/ɪkˈspleɪn/
(verb). giải thích
vocab
society
/səˈsaɪəti/
(noun). xã hội
vocab
method
/ˈmeθəd/
(noun). Phương pháp
vocab
biological
/ˌbaɪəˈlɒdʒɪkl/
(adj). thuộc về sinh học
vocab
insight
/ˈɪnsaɪt/
(noun). cái nhìn sâu sắc
vocab
evolutionary
/ˌevəˈluːʃənri/
(adj). tiến triển
vocab
organism
/ˈɔːɡənɪzəm/
(noun). cơ thể, sinh vật
vocab
compare
/kəmˈpeər/
(verb). so sánh
vocab
characteristic
/ˌkærəktəˈrɪstɪk/
(noun). Bản chất; Đặc trưng
vocab
species
/ˈspiːʃiːz/
(noun). giống loài
vocab
process
/ˈprəʊses/
(noun). quá trình
vocab
analysis
/əˈnæləsɪs/
(noun). phân tích
vocab
approach
/əˈprəʊtʃ/
(noun). cách tiếp cận, phương pháp
vocab
relate
/rɪˈleɪt/
(verb). liên quan
vocab
discover
/dɪˈskʌvər/
(verb). Khám phá
vocab
element
/ˈelɪmənt/
(noun). Yếu tố
vocab
survive
/səˈvaɪv/
(verb). Sống sót, tồn tại
vocab
evolve
/ɪˈvɒlv/
(verb). Tiến hoá
vocab
originally
/əˈrɪdʒənəli/
(adv). khởi đầu, nguyên thủy
vocab
analyse
/ˈænəlaɪz/
(verb). phân tích, đánh giá
vocab
variant
/ˈveəriənt/
(noun). Biến thể
vocab
record
/ˈrekɔːd/
(verb). ghi chép, ghi nhận
vocab
oral
/ˈɔːrəl/
(adj). bằng lời nói
vocab
technique
/tekˈniːk/
(noun). Kĩ thuật
vocab
exist
/ɪɡˈzɪst/
(verb). Tồn tại
vocab
establish
/ɪˈstæblɪʃ/
(verb). Chứng minh, xác minh
vocab
indeed
/ɪnˈdiːd/
(adv). thật vậy, hiển nhiên
vocab
aspect
/ˈæspekt/
(noun). Khía cạnh
vocab
assumption
/əˈsʌmpʃn/
(noun). Sự phỏng đoán, giả định
vocab
indicate
/ˈɪndɪkeɪt/
(verb). chỉ ra, hiển thị
vocab
contrary
/ˈkɒntrəri/
(adj). trái, ngược, nghịch
vocab
tend
/tend/
(verb). có xu hướng
vocab
central
/ˈsentrəl/
(adj). quan trọng nhất
vocab
character
/ˈkærəktər/
(noun). nhân vật
vocab
significant
/sɪɡˈnɪfɪkənt/
(adj). Đáng lưu ý, quan trọng
vocab
rate
/reɪt/
(noun). Tốc độ
vocab
evolution
/ˌevəˈluːʃn/
(noun). sự tiến hoá
vocab
incident
/ˈɪnsɪdənt/
(noun). Sự việc
vocab
conserve
/kənˈsɜːv/
(verb). Bảo quản, bảo tồn
vocab
flexibility
/ˌfleksəˈbɪləti/
(noun). Tính linh hoạt
vocab
warning
/ˈwɔːnɪŋ/
(noun). Cảnh báo
vocab
cautionary
/ˈkɔːʃənəri/
(adj). Để báo trước, để cảnh cáo
vocab
narrative
/ˈnærətɪv/
(noun). trần thuật
vocab
trivial
/ˈtrɪviəl/
(adj). nhỏ nhặt, tầm thường
vocab
fear
/fɪər/
(noun). nỗi sợ
vocab
gruesome
/ˈɡruːsəm/
(adj). Khủng khiếp, kinh khủng
vocab
preserve
/prɪˈzɜːv/
(verb). Bảo quản, giữ gìn
vocab
unrelated
/ˌʌnrɪˈleɪtɪd/
(adj). không có liên quan
vocab
contrast
/kənˈtrɑːst/
(verb). đối chiếu để làm nổi bật tương phản
vocab
ignore
/ɪɡˈnɔːr/
(verb). Bỏ qua; làm lơ
vocab
key
/kiː/
(adj). chủ chốt
vocab
horrific
/həˈrɪfɪk/
(adj). Kinh khủng, khủng khiếp, ghê khiếp
vocab
violence
/ˈvaɪələns/
(noun). sự bạo lực
vocab
feature
/ˈfiːtʃər/
(noun). đặc tính
vocab
matter
/ˈmætər/
(verb). quan trọng
vocab
perennial
/pəˈreniəl/
(adj). vĩnh viễn; bất diệt
vocab
victim
/ˈvɪktɪm/
(noun). nạn nhân
vocab
refer to
/rɪˈfɜːr tu/
(verb). đề cập, nhắc đến
vocab
crime
/kraɪm/
(noun). tội phạm
vocab
imply
/ɪmˈplaɪ/
(verb). ám chỉ
vocab
evidence
/ˈevɪdəns/
(noun). Bằng chứng
vocab
villain
/ˈvɪlən/
(noun). Nhân vật phản diện
vocab
deal with
/diːl wɪð/
(verb). giải quyết
vocab
avoid
/əˈvɔɪd/
(verb). tránh
vocab
reflect
/rɪˈflekt/
(verb). phản ánh, cho thấy bản chất của
vocab
value
/ˈvæljuː/
(noun). giá trị
vocab
afraid
/əˈfreɪd/
(adj). hãi, hoảng, hoảng sợ
vocab
resistance
/rɪˈzɪstəns/
(noun). sức bền, đề kháng
vocab
amuse
/əˈmjuːz/
(verb). Làm vui, làm thích thú, làm buồn cười
vocab
universal
/ˌjuːnɪˈvɜːsl/
(adj). Phổ cập khắp nơi
vocab
enduring
/ɪnˈdjʊərɪŋ/
(adj). lâu dài
vocab
appeal
/əˈpiːl/
(noun). sức lôi cuốn, sức quyến rũ
vocab
due to
/djuː tu/
(preposition).
vocab
dispose
/dɪˈspəʊz əv/
(verb). khử đi, đánh bại
vocab
frequently
/ˈfriːkwəntli/
(adv). thường xuyên
vocab
attribute
/əˈtrɪbjuːt/
(verb). cho là do, quy cho
vocab
contain
/kənˈteɪn/
(verb). Chứa đựng, bao gồm
vocab
stranger
/ˈstreɪndʒər/
(noun). người lạ
vocab
focus
/ˈfəʊkəs/
(verb). tập trung
vocab
explore
/ɪkˈsplɔːr/
(verb). khám phá, thám hiểm
vocab
alter
/ˈɔːltər/
(verb). làm thay đổi
vocab
fundamental
/ˌfʌndəˈmentl/
(adj). Căn bản, cốt lõi
vocab
certain
/ˈsɜːtn/
(adj). nhất định, nào đó
vocab
stable
/ˈsteɪbl/
(adj). ổn định, bền vững
vocab
crucial
/ˈkruːʃl/
(adj). Tối quan trọng
vocab
reproduce
/ˌriːprəˈdjuːs/
(verb). Sao chép, chép lại
vocab
context
/ˈkɒntekst/
(noun). Bối cảnh
vocab
necessarily
/ˌnesəˈserəli/
(adv). nhất thiết
vocab
remain
/rɪˈmeɪn/
(verb). vẫn, giữ như cũ
vocab
finding
/ˈfaɪndɪŋ/
(noun). Sự tìm ra, sự khám phá, điều tìm thấy
vocab
moral
/ˈmɒrəl/
(noun). đạo đức, đức hạnh, phẩm hạnh
vocab
constant
/ˈkɒnstənt/
(adj). liên tục
vocab