Từ Vựng Bài Đọc South Pole Adventurer

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề South Pole Adventurer được lấy từ cuốn Official Cambridge Guide to IELTS - Test 4-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc South Pole Adventurer

well-known
/wɛl-noʊn/
(adj). nổi tiếng
vocab
explorer
/ɪkˈsplɔrər/
(noun). nhà thám hiểm
vocab
adventure
/ædˈvɛnʧər/
(noun). cuộc phiêu lưu
vocab
hardly
/ˈhɑrdli/
(adv). Vừa mới, chỉ vừa mới, chỉ vừa phải
vocab
fellow
/ˈfɛloʊ/
(noun). đồng bọn
vocab
sail
/seɪl/
(verb). cánh buồm
vocab
ambition
/æmˈbɪʃən/
(noun). tham vọng
vocab
North Pole
/nɔrθ poʊl/
(noun). Cực Bắc
vocab
initially
/ɪˈnɪʃəli/
(adv). ban đầu
vocab
set one's sight on
/sɛt wʌnz saɪt ɑn/
(verb). quyết tâm
vocab
official
/əˈfɪʃəl/
(noun). Viên chức, công chức
vocab
intention
/ɪnˈtɛnʧən/
(noun). ý định
vocab
pointless
/ˈpɔɪntləs/
(adj). vô nghĩa
vocab
put something before someone/something
/pʊt ˈsʌmθɪŋ bɪˈfɔr ˈsʌmˌwʌn/ˈsʌmθɪŋ/
(verb). ưu tiên cái gì hơn cái gì
vocab
worth
/wɜrθ/
(adj). đáng giá
vocab
announce
/əˈnaʊns/
(verb). thông báo
vocab
carry out
/ˈkæri aʊt/
(verb). thực hiện
vocab
scientific
/ˌsaɪənˈtɪfɪk/
(adj). mang tính khoa học
vocab
research
/riˈsɜrʧ/
(noun). bài nghiên cứu
vocab
present
/ˈprɛzənt/
(verb). trình bày
vocab
expedition
/ˌɛkspəˈdɪʃən/
(noun). cuộc thám hiểm
vocab
fossil
/ˈfɑsəl/
(noun). Hoá thạch
vocab
meteorological
/ˌmitiˌɔrəˈlɑʤɪkəl/
(adj). khí tượng
vocab
continent
/ˈkɑntənənt/
(noun). châu lục
vocab
struggle
/ˈstrʌgəl/
(verb). rán sức
vocab
fund
/fʌnd/
(noun). quỹ
vocab
previous
/ˈpriviəs/
(adj). Trước
vocab
prime minister
/praɪm ˈmɪnəstər/
(noun). Thủ tướng
vocab
persuade
/pərˈsweɪd/
(verb). khuyên
vocab
come to someone's rescue
/kʌm tu ˈsʌmˌwʌnz ˈrɛskju/
(verb). đến giải cứu ai đó
vocab
backing
/ˈbækɪŋ/
(noun). ủng hộ
vocab
eventually
/ɪˈvɛnʧəwəli/
(adv). Cuối cùng
vocab
acquire
/əˈkwaɪər/
(verb). Thu mua
vocab
slow down
/sloʊ daʊn/
(verb). chậm lại
vocab
progress
/ˈprɑˌgrɛs/
(noun). tiến triển
vocab
unusually
/ənˈjuʒˌuəli/
(adv). bất thường
vocab
reporter
/rɪˈpɔrtər/
(noun). phóng viên
vocab
concerned
/kənˈsɜrnd/
(adj). lo âu
vocab
impress
/ˈɪmˌprɛs/
(verb). gây ấn tượng
vocab
unaware
/ˌʌnəˈwɛr/
(adj). không để ý
vocab
bravery
/ˈbreɪvəri/
(noun). bản lĩnh
vocab
demonstrate
/ˈdɛmənˌstreɪt/
(verb). chứng tỏ
vocab
astonish
/əˈstɑnɪʃ/
(verb). kinh ngạc
vocab
reinforce
/ˌriɪnˈfɔrs/
(verb). Củng cố
vocab
feeble
/ˈfibəl/
(adj). yếu ớt
vocab
courage
/ˈkɜrəʤ/
(noun). lòng can đảm
vocab
reckon
/ˈrɛkən/
(verb). tin rằng
vocab
lightweight
/ˈlaɪˈtweɪt/
(adj). nhẹ
vocab
sledge
/slɛʤ/
(noun). xe trượt tuyết
vocab
transport
/ˈtrænspɔrt/
(noun). Vận chuyển
vocab
captain
/ˈkæptən/
(noun). đội trưởng
vocab
refuse
/rɪˈfjuz/
(verb). từ chối
vocab
confident
/ˈkɑnfədənt/
(adj). tự tin
vocab
threaten
/ˈθrɛtən/
(verb). hăm dọa
vocab
trap
/træp/
(verb). bẩy
vocab
remarkable
/rɪˈmɑrkəbəl/
(adj). đáng chú ý
vocab
seamanship
/ˈsimənʃɪp/
(noun). sự điều khiển tàu
vocab
steer
/stɪr/
(verb). chỉ đạo
vocab
fulfill
/fʊlˈfɪl/
(verb). hoàn thành
vocab
compete
/kəmˈpit/
(verb). tranh đua
vocab
provision
/prəˈvɪʒən/
(noun). sự dự phòng
vocab
criticize
/ˈkrɪtɪˌsaɪz/
(verb). chỉ trích
vocab
occur
/əˈkɜr/
(verb). xảy ra
vocab
reject
/ˈriʤɛkt/
(verb). Từ chối, bác bỏ
vocab
advantage
/ædˈvæntɪʤ/
(noun). lợi thế
vocab
achievement
/əˈʧivmənt/
(noun). thành tựu
vocab
incredible
/ɪnˈkrɛdəbəl/
(adj). đáng kinh ngạc
vocab
Antarctica
/ˌænˈtɑrktɪkə/
(noun). Nam Cực
vocab
expect
/ɪkˈspɛkt/
(verb). chờ đợi
vocab
heroic
/hɪˈroʊɪk/
(adj). anh hùng
vocab
attempt
/əˈtɛmpt/
(verb). lần thử, nỗ lực
vocab
beat someone to something
/bit ˈsʌmˌwʌn tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Làm điều gì đó trước khi ai đó làm
vocab
boyhood
/ˈbɔɪˌhʊd/
(noun). thời niên thiếu
vocab
triumph
/ˈtraɪəmf/
(adj). chiến thắng
vocab
alter
/ˈɔltər/
(verb). Biến đổi
vocab
catch up with
/kæʧ ʌp wɪð/
(verb). bắt kịp với
vocab
polar
/ˈpoʊlər/
(adj). liên quan đến hai cực
vocab
blizzard
/ˈblɪzərd/
(noun). bão tuyết
vocab
frostbite
/ˈfrɔstˌbaɪt/
(noun). sự tê cóng
vocab
calculate
/ˈkælkjəˌleɪt/
(verb). tính toán
vocab
hoist
/hɔɪst/
(verb). kéo lên
vocab