Process of ethanol fuel produced from corn - IELTS Writing

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/01/2020 dạng Process: The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Process of ethanol fuel produced from corn - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm sau đó viết phần Overview để đưa ra cái nhìn chung về quy trình

 • Thân bài: DOL sẽ đi vào chi tiết và mô tả từng bước của quy trình

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
It is a pretty straightforward process consisting of precisely ten steps, from storing to transporting
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Detailed process
Idea 1
Step by step
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Collected and stored
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sent to milling machine to be ground
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cooked on high heat with water added
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Left to ferment
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Separated from its solid product --> A liquid
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The liquid is purified
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stored and shipped to customers

📝 Bài mẫu

The diagram

illustrates
the process in which ethanol fuel is created
from corn. Overall, we can see that it is a pretty
straightforward process
consisting of precisely ten steps, from storing to transporting.

Corn, which is the

primary material
for ethanol production, is first
collected and stored
.
Subsequently
, when the corn is ready to be processed, it will be
sent to a milling machine
where it is crushed and
ground finely
. Following this, the ground corn will
undergo a cooking process
that involves high heat and
the addition of water
. Then, the resulting substance will be left to
ferment
before the
solid product
is separated from it in the next step, leaving only the liquid. This remaining liquid is subsequently
purified
for a total of five consecutive hours, after which it will become
consumable
ethanol fuel. Finally, the product is stored and shipped to customers once they have made an order.

(151 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng bổ ích cho bài mẫu Writing Task 1 được trình bày dưới đây.

Illustrate
/ˈɪləˌstreɪt/
(verb). Thể hiện, minh họa
The process in which ethanol fuel is created
/ðə ˈprɑˌsɛs ɪn wɪʧ ˈɛθəˌnɔl ˈfjuəl ɪz kriˈeɪtəd/
(noun). Quá trình mà xăng sinh học được tạo ra
vocab
Straightforward
/ˈstreɪtˈfɔrwərd /
(adj). Quá trình đơn giản
vocab
Primary material
/ˈpraɪˌmɛri məˈtɪriəl/
(noun). Nguyên liệu cơ bản
vocab
To be collected and stored
/tu bi kəˈlɛktəd ænd stɔrd/
(verb). Được thu hoạch và dự trữ
vocab
Subsequently
/ˈsʌbsəkwəntli/
(adv). Tiếp đó, sau đó
To be sent to a milling machine
/tu bi sɛnt tu ə ˈmɪlɪŋ məˈʃin/
(verb). Được chuyển tới một máy xay
vocab
To be ground finely
/tu bi graʊnd ˈfaɪnli/
(verb). Được nghiền nhuyễn ra
vocab
Undergo a cooking process
/ˌʌndərˈgoʊ ə ˈkʊkɪŋ ˈprɑˌsɛs/
(verb). Được nấu lên
vocab
The addition of water
/ði əˈdɪʃən ʌv ˈwɔtər/
(noun). Sự thêm nước vào
Ferment
/ˈfɜrmɛnt/
(verb). Lên men
vocab
Solid product
/ˈsɑləd ˈprɑdəkt/
(noun). Xác của bắp (nghĩa trong bài)
Leave only the liquid
/liv ˈoʊnli ðə ˈlɪkwəd/
(verb). Chỉ chừa lại chất lỏng
vocab
To be purified
/tu bi ˈpjʊrəˌfaɪd/
(verb). Được thanh lọc
Consumable
/kənˈsuməbəl/
(adj). Có thể tiêu thụ được

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền vào những chỗ trống sau với TỐI ĐA 1 TỪ (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Được thu hoạch và dự trữ

=> To be

01.
and
02.

 

Được chuyển tới một máy xay

=> To be sent to a

03.
machine

 

Được nghiền nhuyễn ra

=> To be

04.
finely

 

Được nấu lên

=>

05.
a cooking process

 

Lên men

=>

06.

 

Được thanh lọc

=> To be

07.

 

Chỉ chừa lại chất lỏng

=>

08.
only the liquid

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Which is the synonym for 'straightforward'?

complicated

0% chọn

simple

0% chọn

forceful

0% chọn

Which is the synonym for 'illustrate'?

Which is the synonym for 'subsequently'?

Which is the antonym for 'liquid'?

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5