Percentage of students in six different departments in 2011

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 20/08/2022: The table with the percentage of students in six different departments in 2011. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/08/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài: Ở bài này DOL sẽ đi theo thứ tự thời gian

 • Body 1: Mô tả số liệu female students

 • Body 2: Mô tả số liệu non-native English speakers students

 • Body 3: Mô tả số liệu students from other countries

Insert Statement here...
Overall, while the social science departments attracted the majority of female students, there were a large number of undergraduates who preferred learning IT and engineering at university.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Female students
Idea 1
most females were in favor of humanities majors and the educational sector
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
there were slightly more than half of this population studied Science and Physics
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
they seemed less appealing to technological majors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
non-native English speakers
Idea 1
the proportion of non-native English speakers and overseas undergraduates took the leading position in science and technology majors.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
half of students whose first language was not English enrolled in the IT department, which was followed by science and engineering majors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
the physics department experienced 38% of enrolment of this group, humanities and pedagogy attracted nearly 15% of undergraduates
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
students born in other foreign countries
Idea 1
The physics and IT departments had the highest percentage of enrolment => engineering held second place
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Other departments were listed in decreasing order
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given table illustrates data on different aspects of undergraduates who took six different majors at an Australian University in 2011.

Overall, while the

social science departments
attracted
the majority of female students
, there were a large number of undergraduates who preferred learning IT and engineering at university.

Specifically, most females were

in favor of
humanities majors (72%) and the educational sector (68%). While there were slightly more than half of this population studied Science and Physics (52% and 56%, respectively), they seemed less appealing to
technological majors
such as information technology and engineering which accounted for roughly 15%.

It is also clear that the proportion of

non-native English speakers
and overseas undergraduates
took the leading position
in science and technology majors. In particular, approximately half of students whose first language was not English enrolled in the IT department, which was followed by science (45%) and engineering (42%) majors. Whereas the physics department experienced 38% of enrolment of this group, humanities and pedagogy attracted nearly 15% of undergraduates.

The same pattern can be observed in the percentage of students born in other foreign countries. The physics and IT departments had

the highest percentage of enrolment
(56%), and engineering held second place with 48%. Other departments were
listed in decreasing order
as follows: science, education, and humanities, with 31%, 23%, and 20% respectively.

(223 words)

📚 Vocabulary

social science departments
/ˈsəʊʃəl ˈsaɪəns dɪˈpɑːtmənts/
(noun). khoa khoa học xã hội
vocab
the majority of female students
/ðə məˈʤɒrɪti ɒv ˈfiːmeɪl ˈstjuːdənts/
(noun). đa số sinh viên nữ
vocab
to be in favor of
/tuː biː ɪn ˈfeɪvər ɒv/
(adj). ủng hộ
vocab
to be listed in decreasing order
/tuː biː ˈlɪstɪd ɪn diːˈkriːsɪŋ ˈɔːdə/
(adj). được liệt kê theo thứ tự giảm dần
vocab
technological majors
/ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)l ˈmeɪʤəz/
(noun). chuyên ngành công nghệ
vocab
non-native English speakers
/nɒn-ˈneɪtɪv ˈɪŋglɪʃ ˈspiːkəz/
(noun). người không nói tiếng Anh như tiếng bản ngữ
vocab
to take the leading position
/tuː teɪk ðə ˈliːdɪŋ pəˈzɪʃən/
(verb). lên vị trí dẫn đầu
vocab
the highest percentage of enrolment
/ðə ˈhaɪɪst pəˈsɛntɪʤ ɒv ɪnˈrəʊlmənt/
(noun). tỷ lệ ghi danh cao nhất
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Trong khi các khoa khoa học xã hội thu hút phần lớn sinh viên nữ, có một số lượng lớn sinh viên chưa tốt nghiệp thích học CNTT và kỹ thuật ở trường đại học.

=> While the social science departments attracted

, there were a large number of undergraduates who preferred learning IT and engineering at university.

 

2 Các khoa khác được liệt kê theo thứ tự giảm dần như sau: khoa học, giáo dục và nhân văn, lần lượt là 31%, 23% và 20%.

=> Other departments were listed in

as follows: science, education, and humanities, with 31%, 23%, and 20% respectively.

 

3 Ngày nay, hầu hết các học viện công nghệ vẫn tuyển sinh các chuyên ngành công nghệ, thường được gọi là STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Y học)

=> Today, most institutes of technology still offer

, now more commonly referred to as STEM (Science, Technology, Engineering and Medicine) .

 

4 Chúng tôi đã cố gắng vươn lên vị trí dẫn đầu nhờ vào việc điều chỉnh nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của hành khách.

=> We have managed to

thanks to making rapid adjustments to meet the needs of our passengers.

💡 Gợi ý

take the leading position

decreasing order

the majority of female students

technological majors

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

01.

Ủng hộ

02.

Người không nói tiếng Anh như tiếng bản ngữ

03.

Tỷ lệ ghi danh cao nhất

04.

Khoa khoa học xã hội

Học nhiều từ vựng hay qua bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 20/08/2022 nhé!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The table with the percentage of students in six different departments in 2011." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background