The changes that have taken place at the waterfront area of a town called Darwin

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/02/2020 dạng Map: The map below shows the changes that have taken place at the waterfront area of a town called Darwin between 2009 and 2014. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/02/2020: The map below shows the changes that have taken place at the waterfront area of a town called Darwin between 2009 and 2014.

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm và viết phần Overview để chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất khi so sánh 2 bản đồ.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả bản đồ của năm 2009

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả bản đồ của hiện tại đồng thời cho thấy những thay đổi đã được thực hiện đối với khu vực này

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Most of the industrial areas have been turned into forests and residential areas.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
There have also been a few more buildings added around the perimeter.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 2009
Idea 1
Land south of the three blocks of residential buildings was reserved for industrial activities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
Idea 2
To the north of this building was a lake, some trees and more industrial area
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
There was also a footpath leading to the sea
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
There was a convention center next to a school in the northwest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 5
There were two swimming pools beside the footpath and a fishing area
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
In present day
Idea 1
There have been three more residential blocks added
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Large swathes of land south of the housing facilities were replaced by forests and a university building
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The industrial area in the circle enveloped by the footpath had been turned into a new swimming pool
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
There is now a footpath which runs from west to east, connected to a newly built harbour.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The map highlights the

transformation
of Darwin town’s
waterfront area
between 2009 and 2014. Overall, most of the
industrial areas
have been turned into forests and residential areas. Furthermore, there have also been a few more buildings added around the perimeter.

In 2009, most land south of the three

blocks of residential buildings
in Darwin was
reserved for industrial activities
. To the north of this building was a lake, some trees and more industrial area. There was also a
footpath
which
wrapped around
these sites, and which led to the sea which was east of the town. In the northwest was a school, and next to it situated a
convention centre
. Finally there were two swimming pools beside the footpath that led to the sea, as well as a fishing area in the northwest area of the town.

In present day Darwin, there have been three more residential blocks added. Furthermore, the large

swathes of land
south of the housing facilities were replaced by forests and a university building lying west of the homes. Furthermore, the industrial area in the circle
enveloped
by the footpath had been turned into a new swimming pool. Finally, in the south of the town, there is now a footpath which
runs from west to east
, connected to a newly built
harbour
. The rest of the town remained unchanged.

(224 words)

📚 Vocabulary

Waterfront area
/ˈwɔːtəfrʌnt ˈeərɪə/
(noun). Khu bờ biển
vocab
Industrial area
/ɪnˈdʌstrɪəl ˈeərɪə/
(noun). Khu công nghiệp
vocab
To be turned into something
/tuː biː tɜːnd ˈɪntuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Được chuyển thành cái gì đó
vocab
Blocks of residential buildings
/blɒks ɒv ˌrɛzɪˈdɛnʃəl ˈbɪldɪŋz/
(noun). Những khu nhà dân
vocab
To be reserved for industrial activities
/tuː biː rɪˈzɜːvd fɔːr ɪnˈdʌstrɪəl ækˈtɪvɪtiz/
(verb). Được giữ/sử dụng cho các hoạt động công nghiệp
To the north of something
/tuː ðə nɔːθ ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Về phía Bắc của cái gì đó
vocab
Footpath
/ˈfʊtpɑːθ/
(noun). Lối đi bộ
vocab
Wrap around
/ræp əˈraʊnd/
(verb). Bao bọc xung quanh
vocab
Situate
/ˈsɪtjʊˌeɪt/
(verb). Được đặt ở/Nằm ở
vocab
Beside something
/bɪˈsaɪd ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Bên cạnh cái gì đó
vocab
A swathe of land
/ə sweɪð ɒv lænd/
(noun). Một dãy đất
vocab
To be replaced by
/tuː biː rɪˈpleɪst baɪ/
(verb). Bị thay thế bởi cái gì đó
vocab
Envelop
/ɪnˈvɛləp/
(verb). Bao bọc
Run from west to east
/rʌn frɒm wɛst tuː iːst/
(verb). Đi từ tây sang đông
vocab
Harbour
/ˈhɑːbə/
(noun). Cảng
vocab
Convention centre
/kənˈvɛnʃən ˈsɛntə/
(noun). Trung tâm hội nghị
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Task 1 Sample nhé!

Exercise 1:

1 Phần lớn các khu công nghiệp đã được chuyển thành rừng và các khu dân cư.

=> Most of the industrial areas

forests and residential areas.

 

2 Khu vực này được dành riêng cho các hoạt động công nghiệp.

=> The are

industrial activities.

 

3 Ngoài ra cũng có một lối đi bộ bao quanh những khu này.

=> There was also a footpath which

these sites.

 

4 Nhà hàng nằm ở quận 7.

=> The restaurant

in district 7.

 

5 Hồ bơi cũ đã được thay thế bởi một cửa hàng bán đồ lưu niệm.

=> The old swimming pool

a new souvenir shop.

 

6 Khu vực được bao bọc bởi một con đường mòn.

=> The area

by a trail.

 

7 Giờ đây đã có một lối đi chạy dài từ tây sang đông.

=> There is now a footpath which

.

💡 Gợi ý

wrapped around

was replaced by

runs from west to east

was reserved for

is situated

have been turned into

is enveloped

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Khu bờ biển

=>

01.
area

 

Khu công nghiệp

=>

02.
area

 

Những khu nhà dân

=> Blocks of

03.
buildings

 

Lối đi bộ

=>

04.

 

Một dãy đất

=> A

05.
of land

 

Cảng

=>

06.

 

Trung tâm hội nghị

=>

07.
centre

Theo dõi DOL để cập nhật các bài mẫu Writing IELTS mới nhất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The map below shows the changes that have taken place at the waterfront area of a town called Darwin between 2009 and 2014." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background