Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 01/06/2024

Chủ đề Government là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích lý lẽ của những người ủng hộ quan điểm rằng không cần phải nộp thuế cho Nhà nước.

 • Body 2: DOL phân tích lý do vì sao mỗi công dân nên có trách nhiệm nộp thuế.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Justified to keep their money instead of paying taxes.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Reason: the money is deserved after hard work + the state does not assist directly.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Antithesis: this reason overlooks the daily benefits funded by tax revenues.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example: the public transport system >> commute to work quickly and conveniently.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Paying taxes develops a country and enhances living standards.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: tax money serves the public in education, transportation, healthcare, and defense.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example: in Denmark, citizens enjoy free education, advanced hospitals, and swift, clean public transport.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Expand: in extreme cases like war, a country without a national budget would struggle to protect itself.

📝 Bài mẫu

It is believed that individuals should have the

freedom to retain all of their income
instead of allocating it to taxation. This essay will challenge this school of thought.

Granted, those who believe that it is justified to

keep their hard-earned money
rather than
contribute to the tax system
have their own standpoint. They may argue that the money is what they deserve after long hours of hard work while the state does not directly assist them with their work. However, this line of reasoning overlooks the benefits, amenities, and conveniences they enjoy daily, which largely come from
tax revenues
. For instance, the public transport system enables many people to commute to work quickly and conveniently with various choices from buses to subways at an
economical toll
, funded by the state budget.

From my perspective, contributing to the tax system should be viewed as a way to collectively develop a country and enhance living standards. Indeed, tax money serves the public in various fields, including education, transportation, healthcare, and national defense. For example, in Denmark, one of the countries with the highest tax rate per individual, citizens are still pleased to pay taxes annually because they enjoy free education,

advanced hospitals
, and
swift, clean public transport
, all of which contribute to their
overall satisfaction and well-being
. In
extreme cases
such as wars and conflicts, a country without a
national budget
, or tax revenue, would find it virtually impossible to protect itself as there would be no
allocation for the army or weapons
. This is why I believe that individuals should not be selfish and should contribute part of their income to paying taxes.

In conclusion, I totally disagree with those who believe they should keep all of their earnings rather than paying taxes, given all the benefits they enjoy that are funded by the tax budget.

(308 words)

📚 Vocabulary

freedom to retain all of their income
/ˈfriː.dəm tuː rɪˈteɪn ɔːl əv ðer ˈɪn.kʌm/
(noun). quyền tự do giữ lại toàn bộ thu nhập của mình
vocab
keep their hard-earned money
/kiːp ðer hɑːrd ˈɜːrnd ˈmʌni/
(verb). giữ được số tiền của họ sau những nỗ lực làm việc vất vả
vocab
contribute to the tax system
/kənˈtrɪbjuːt tuː ðə tæks ˈsɪstəm/
(verb). đóng góp vào hệ thống thuế
vocab
tax revenue
/tæks ˈrev.ənjuː/
(noun). nguồn thu từ thuế
vocab
economical toll
/ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kəl təʊl/
(noun). mức phí rẻ
vocab
advanced hospital
/ədˈvɑːnst ˈhɒspɪtəl/
(noun). bệnh viện tiên tiến
vocab
swift, clean public transport
/swɪft kliːn ˈpʌblɪk ˈtræn.spɔːt/
(noun). phương tiện công cộng nhanh chóng, sạch sẽ
vocab
overall satisfaction and well-being
/ˈəʊ.vər.ɔːl ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən ænd ˌwelˈbiː.ɪŋ/
(noun). sự hài lòng và hạnh phúc chung
vocab
extreme case
/ɪkˈstriːm ˈkeɪs/
(noun). trường hợp cấp thiết
vocab
national budget
/ˈnæʃənəl ˈbʌdʒɪt/
(noun). ngân sách quốc gia
vocab
allocation for the army or weapons
/ˌæl.əˈkeɪ.ʃən fɔːr ðə ˈɑːr.mi ɔːr ˈwɛpənz/
(noun). phân bổ cho quân đội hoặc vũ khí
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Công dân trong nước được hưởng quyền tự do giữ lại toàn bộ thu nhập của mình, cho phép họ đưa ra quyết định tài chính một cách độc lập.

-> Citizens in the country enjoy the

, allowing them to make financial decisions independently.

 

2 Điều quan trọng là các cá nhân có thể giữ được số tiền của họ sau những nỗ lực làm việc vất vả để đảm bảo tương lai tài chính của mình.

-> It's important for individuals to be able to

to secure their financial future.

 

3 Mọi cá nhân đang làm việc đều phải đóng góp vào hệ thống thuế để hỗ trợ các dịch vụ công.

-> Every working individual is expected to

to support public services.

 

4 Chính phủ dựa vào nguồn thu từ thuế để tài trợ cho các dịch vụ công như chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

-> The government relies on

to fund public services such as healthcare and education.

 

5 Dịch vụ xe buýt mang lại một mức phí rẻ cho hành khách so với chi phí lái xe và đỗ xe trong thành phố.

-> The bus service provides an

for commuters compared to driving and parking costs in the city.

 

6 Thành phố này được biết đến với các bệnh viện tiên tiến, thu hút bệnh nhân từ khắp đất nước.

-> The city is known for its

, attracting patients from around the country.

💡 Gợi ý

tax revenue

advanced hospitals

keep their hard-earned money

contribute to the tax system

economical toll

freedom to retain all of their income

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

phương tiện công cộng nhanh chóng, sạch sẽ

02.

sự hài lòng và hạnh phúc chung

03.

trường hợp cấp thiết

04.

ngân sách quốc gia

05.

phân bổ cho quân đội hoặc vũ khí

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “People believe that they should be able to keep all the money they earn and should not pay tax to the state. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background