There is no point in preserving old buildings. Discuss both views and state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 01/07/2023 chủ đề Architecture: Old buildings are an important part of our heritage and should be preserved. Discuss both views and state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để ủng hộ bảo tồn các công trình kiến trúc cổ.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích lí do người ta ủng hộ việc tháo dỡ các công trình cổ.

 • Body 2: DOL phân tích tầm quan trọng của các công trình này và đưa ra quan điểm đồng tình với việc bảo tồn chúng.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay will discuss both perspectives and present arguments for the maintenance of old buildings as an integral part of our heritage.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Demolishing old buildings
Idea 1
High demand for commercial and residential development in urban areas
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • replacing old buildings
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • [result]: maximize land usage and generate economic benefit
Idea 2
New buildings can address environmental concerns
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • [reason]: New buildings incorporate advanced technologies and sustainable design.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Maintaining old buildings
Idea 1
Sustaining cultural identity & heritage
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • [reason]: old buildings - tangible links to the past
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • [example]: Hoi An ancient town - connect people to thheir heritage and provide a sense of continuity with the past --> contribute to the unique identity and character of cities.

📝 Bài mẫu

While some argue that the value of land outweighs the significance of preserving old structures, others contend that these buildings hold

historical and cultural importance
that should be
safeguarded
. This essay will discuss both perspectives and present arguments for the
maintenance
of old buildings as an integral part of our heritage.

Supporters of

demolishing
old buildings emphasize the economic value of land in cities. They argue that urban areas are often characterized by limited space and high demand for commercial and residential development. In such cases, replacing old buildings with modern structures can
maximize land usage
and
generate economic benefits
through increased property value and revenue from new developments. Additionally, the construction of new buildings can
incorporate advanced technologies and sustainable design
, addressing contemporary environmental concerns. From this viewpoint, conserving old buildings is seen as an obstacle to progress and economic growth.

Nevertheless, I believe that maintaining old buildings is crucial for sustaining

a sense of cultural identity
and heritage in our cities. This is because these structures serve as tangible links to the past, reflecting the architectural styles, craftsmanship, and societal values of earlier periods. Hoi An Ancient Town is an exceptionally well-preserved example of old buildings with stories to tell, connecting us to our heritage and providing
a sense of continuity
with the past. They contribute to the unique identity and character of cities, thereby attracting tourists and fostering
a sense of pride
among local residents.

In conclusion, while some prioritize economic considerations and argue for the demolition of old buildings, others advocate for their preservation as important elements of our

cultural heritage
. Integrating old structures into urban planning and development strategies is a challenge, but I firmly believe that old buildings should be protected and incorporated into our cities' fabric, ensuring the conservation of our shared heritage for generations to come.

(305 words)

📚 Vocabulary

Demolish
/dɪˈmɑlɪʃ/
(verb). Phá hủy
vocab
Maintenance
/ˈmeɪntənəns/
(noun). Bảo trì
vocab
Historical and cultural importance
/hɪˈstɔrɪkəl ænd ˈkʌlʧərəl ɪmˈpɔrtəns/
(noun). Tầm quan trọng về lịch sử và văn hóa
vocab
Safeguard
/ˈseɪfˌɡɑrdɪd/
(verb). Bảo vệ
vocab
Maximizie land usage
/ˈmæksəˌmaɪz lænd ˈjusəʤ/
(noun). Tối đa hóa việc sử dụng đất
vocab
Generate economic benefits
/ˈʤɛnəˌreɪt ˌɛkəˈnɑmɪk ˈbɛnəfɪts/
(noun). Tạo ra lợi ích kinh tế
vocab
Incorporate advanced technologies and sustainable design
/ɪnˈkɔrpəˌreɪt ədˈvænst tɛkˈnɑləʤiz ænd səˈsteɪnəbəl dɪˈzaɪn/
(verb). Kết hợp các công nghệ tiên tiến và thiết kế bền vững
vocab
A sense of cultural identity
/ə sɛns ʌv ˈkʌlʧərəl aɪˈdɛntəti/
(noun). Ý thức về bản sắc văn hóa
vocab
A sense of continuity
/ə sɛns ʌv ˌkɑntəˈnuəti/
(noun). Một cảm giác liên tục / tiêp nối
vocab
A sense of pride
/ə sɛns ʌv praɪd/
(noun). Một cảm giác tự hào
vocab
Cultural heritage
/ˈkʌlʧərəl ˈhɛrətəʤ/
(noun). Di sản văn hóa
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Hội đồng thành phố đã tranh luận phá hủy tòa nhà cũ để nhường chỗ cho một tổ hợp mua sắm mới.

=> The city council debated

the old building to make way for a new shopping complex.

 

2 Bảo trì đúng cách là cần thiết để bảo tồn cấu trúc của các tòa nhà cổ.

=> Proper

is necessary to preserve the structural integrity of old buildings.

 

3 Ngôi đền cổ có tầm quan trọng lịch sử và văn hóa lớn đối với cộng đồng địa phương.

=> The ancient temple holds great

for the local community.

 

4 Biệt thự lịch sử đã được bảo vệ bằng cách thực hiện các quy định bảo tồn nghiêm ngặt.

=> The historic mansion was

by implementing strict preservation regulations.

 

5 Nhà phát triển đã đề xuất một tòa nhà cao tầng để tối đa hóa việc sử dụng đất ở trung tâm thành phố.

=> The developer proposed a high-rise building to

in the city center.

💡 Gợi ý

demolishing

maintenance

safeguarded

historical and cultural importance

maximize land usage

Mở rộng vốn từ qua Sample Task 1 Writing 01/07/2023 cùng ngày nữa nhé!

Exercise 2

Điền vào ô trống

01.

Tạo ra lợi ích kinh tế

02.

Kết hợp các công nghệ tiên tiến và thiết kế bền vững

03.

Ý thức về bản sắc văn hóa

04.

Một cảm giác liên tục / tiêp nối

05.

Một cảm giác tự hào

06.

Di sản văn hóa

Đã có bài mẫu từ đề thi Writing thật tháng 07/2023, tham khảo ngay!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some people argue that there is no point in preserving old buildings when land is so valuable in our cities. Others believe that old buildings are an important part of our heritage and should be preserved. Discuss both views and state your opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both view mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Architecture nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background