Children find it difficult to concentrate on or pay attention to school. Reasons and solutions?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 06/07/2023 chủ đề Education: Children today find it difficult to concentrate on or to pay attention to school. What are the reasons? How can we solve this problem? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích lý do vì sao ngày nay trẻ em khó tập trung.

 • Body 2: DOL đưa ra 2 giải pháp cho vấn đề trên.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay intends to examine the causes of this issue and propose potential solutions.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Causes
Idea 1
Technological distraction
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • expose to fast-paced digital content >> brain constantly stimulated >> slower pace of classoom >> become boring >> cannot focus
Idea 2
Academic pressure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • increased Academic pressure >> impaired cognitive functions >> impact the capacity to focus
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Digital literacy in the curriculum
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • skills to navigate the digital world
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • understand the pros and cons
Idea 2
Academic pressure reduction
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • moving away from standardized tests >> other methods of assessment
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • stress management programs

📝 Bài mẫu

In recent years, there has been a perceived decrease in the ability of children to focus or pay attention in class. This essay intends to examine the causes of this issue and propose potential solutions.

While different factors contribute to the decreased

attention span
among students, the main ones may be
technological distraction
and
academic pressure
. Regarding the former, children’s increased exposure to fast-paced, instantly gratifying digital content is causing their brains to be constantly stimulated. This overstimulation can make the slower pace of traditional classroom learning seem uninteresting in comparison, which can explain their struggle with staying focused during lessons. Another possible explanation is the increased academic pressure on children over the past few decades can lead to
impaired
cognitive functions related to attention and concentration. This is because
high-stakes standardized tests
, competition for college admission, and parental expectations can create a negative environment that raises students’ levels of stress and anxiety, both of which are known to have adverse impacts on the capacity to focus at length.

To address these challenges, it is helpful to consider a multi-faceted approach that considers both the larger

societal context
and the individual needs of students. One strategy is for schools to incorporate
digital literacy
into the curriculum, which can help equip students with the skills to
navigate the digital world
effectively. This includes understanding the potential pitfalls of
excessive screen time
and learning to use technology as a tool for learning rather than a source of constant distraction. Another important solution involves reducing the excessive academic stress experienced by a large number of young students. This can be achieved by moving away from high-stakes standardized tests towards more
holistic methods of assessment
or by implementing stress management programs, whereby teachers could be trained to recognize and respond to signs of stress and anxiety in students.

In conclusion, the

rampant
technological distractions and
undue
study-related stress contribute to the declining ability to concentrate among students today. To improve the situation, it is imperative to make digital literacy part of the learning program and promote a stress-free learning environment through holistic assessment methods and stress management programs.

(359 words)

📚 Vocabulary

attention span
/əˈtɛnʃən spæn/
(noun). thời gian tập trung
vocab
technological distraction
/ˌtɛknəˈlɒdʒɪkəl dɪˈstrækʃən/
(noun). phân tâm vì công nghệ
vocab
academic pressure
/ˌækəˈdɛmɪk ˈprɛʃər/
(noun). áp lực học tập
vocab
impair
/ɪmˈpɛr/
(verb). bị hỏng, suy yếu
vocab
high-stakes standardized test
/haɪ steɪks ˈstændərˌdaɪzd tɛst/
(noun). các bài kiểm tra chuẩn có tính cạnh tranh cao
vocab
societal context
/səˈsaɪətl ˈkɒntɛkst/
(noun). bối cảnh xã hội
vocab
digital literacy
/ˈdɪdʒɪtl ˈlɪtərəsi/
(noun). học về công nghệ số
vocab
navigate the digital world
/ˈnævɪˌɡeɪt ðə ˈdɪdʒɪtl wɜrld/
(verb). sử dụng thế giới kỹ thuật số
vocab
excessive screen time
/ɪkˈsɛsɪv skriːn taɪm/
(noun). thời gian dùng màn hình quá mức
vocab
holistic method of assessment
/hoʊˈlɪstɪk ˈmɛθəd əv əˈsɛsmənt/
(noun). phương pháp đánh giá toàn diện
vocab
rampant
/ˈræmpənt/
(adj). lan tràn, bùng nổ
vocab
undue
/ʌnˈduː/
(adj). quá mức, không đáng có
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Khoảng chú ý của anh ấy khá ngắn, khiến anh ấy tập trung vào các nhiệm vụ trong một thời gian dài.

=> His

was quite short, making it challenging for him to focus on tasks for an extended period.

 

2 Trong thế giới ngày nay, sự phân tâm vì công nghệ là một vấn đề phổ biến, vì mọi người thường thấy khó tập trung do thông báo liên tục trên thiết bị của họ.

=> In today's world,

is a common issue, as people often find it hard to concentrate due to constant notifications on their devices.

 

3 Các sinh viên phải đối mặt với áp lực học tập rất lớn khi họ chuẩn bị cho các kỳ thi cuối cùng của họ.

=> The students faced tremendous

as they prepared for their final exams.

 

4 Vụ tai nạn khiến anh suy yếu khả năng đi bộ, và cần vật lý trị liệu để phục hồi.

=> The accident

his ability to walk, requiring physical therapy for recovery.

 

 

5 Sự nhấn mạnh của trường vào các bài kiểm tra có mức cạnh tranh cao gây ra rất nhiều căng thẳng cho cả học sinh và giáo viên.

=> The school's emphasis on

put a lot of stress on the students and teachers alike.

💡 Gợi ý

technological distraction

high-stakes standardized tests

attention span

impaired

academic pressure

Mở rộng từ vựng qua bài mẫu Task 1 Writing 06/07/2023 cùng ngày nữa nhé!

Exercise 2

Điền vào ô trống.

01.

bối cảnh xã hội

02.

học về công nghệ số

03.

sử dụng thế giới kỹ thuật số

04.

thời gian dùng màn hình quá mức

05.

phương pháp đánh giá toàn diện

Bài mẫu hay từ đề thi Writing thật tháng 07/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "An increasing number of people are choosing to have cosmetic surgery in order to improve their appearance. Why do people have operations to change the way they look? Do you think this is a positive or negative development?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background