Music plays an important role in society. Discuss & state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 08/07/2023 chủ đề Entertainment: Some say that music plays an important role in society whilst others think it is simply a form of entertainment. Discuss both views and give your own opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) đồng tình với quan điểm âm nhạc có vai trò quan trọng trong xã hội.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích lí do người ta nghĩ rằng âm nhạc chỉ có vai trò giải trí.

 • Body 2: DOL phân tích tầm quan trọng của âm nhạc trong xã hội.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay will explore both perspectives and explain why music's role in society cannot be reduced to a mere form of entertainment.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Only a form of entertainment
Idea 1
Music: provide enjoyment - a means of relaxation or escape from daily routines
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • music = commodity - consumed for personal pleasure
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • emphasis on the recreation aspect - overshadow the artistic and cultural value
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Role in society
Idea 1
Social advancements
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • music - inspire and educate - promote social changes
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • [ví dụ]: throughout history, songs have acted as catalysts for social movements
Idea 2
Cultural significance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • music - intertwine with culture - reflect traditions, beliefs, and values
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • [ví dụ]: traditional music genres - the link to the past

📝 Bài mẫu

The role of music in society is a topic that

elicits
contrasting opinions. Some argue that music holds a significant position, serving various purposes beyond mere entertainment, while others perceive it solely as a form of amusement. This essay will explore both perspectives and explain why music's role in society cannot be reduced to a mere form of entertainment.

On one hand,

detractors
may argue that music primarily serves as
a form of entertainment
. They argue that its
primary function
is to provide
enjoyment
and serve as a means of relaxation or escape from
daily routines
while its broader
societal impact
is limited. From this perspective, music is seen as a
commodity
that
caters
to individual preferences and tastes, meaning that it is mainly consumed for personal pleasure rather than for its societal impact or cultural significance. Critics contend that the emphasis on the recreation aspect of music has overshadowed the artistic and cultural value, compromising its
authenticity
and significance.

Nevertheless, I believe that music plays a

multifaceted
role in society, most notably in terms of social advancements and cultural significance. Regarding the former, music has the potential to inspire and educate,
instilling
profound messages and promoting
social change
. Throughout history, songs have acted as
catalysts
for social movements, thereby advocating for social justice and equality. Secondly, music is deeply intertwined with the
cultural fabric of societies
around the world, reflecting their traditions, beliefs, and values. Traditional music genres and songs are passed down through generations, thus acting as a link to the past and
providing insights into
the social, religious, and historical contexts of a community.

In conclusion, although some may place a significant emphasis on the recreational role of music, I believe that what it can contribute to society is not confined to mere entertainment. While it brings joy and amusement, its influence extends beyond personal enjoyment, inspiring positive changes and

shaping
cultural identities
.

(316 words)

📚 Vocabulary

elicit
/ɪˈlɪt/
(noun). khơi gợi
vocab
detractor
/dɪˈtræktər/
(noun). những người chống đối
vocab
a form of entertainment
/ə fɔrm əv ɛntərˈteɪnmənt/
(noun). một hình thức giải trí
vocab
primary function
/ˈpraɪməri ˈfʌŋkʃən/
(noun). chức năng chính
vocab
enjoyment
/ɪnˈdʒɔɪmənt/
(noun). niềm vui, sự thích thú
vocab
daily routine
/ˈdeɪli ruˈtin/
(noun). các hoạt động hàng ngày
vocab
societal impact
/səˈsaɪətl ˈɪmpækt/
(noun). tác động đến xã hội
vocab
commodity
/ˈkɒmədəti/
(noun). hàng hoá, mặt hàng
vocab
cater
/ˈkeɪtər/
(verb). đáp ứng nhu cầu của
vocab
authenticity
/ˌɔːθɛnˈtɪsɪti/
(noun). tính chất đích thực
vocab
multifaceted
/ˌmʌltɪˈfæsɪtɪd/
(adj). đa diện, đa mặt
vocab
instill
/ɪnˈstɪl/
(verb). thấm nhuần vào
vocab
social change
/ˈsəʊʃəl tʃeɪndʒ/
(noun). thay đổi xã hội
vocab
catalyst
/ˈkætəlɪst/
(noun). tác nhân gây ra
vocab
the cultural fabric of society
/ði ˈkʌltʃərəl ˈfæbrɪk əv ˈsəsaɪəti/
(noun). cơ cấu văn hóa của xã hội
vocab
provide insights into
/prəˈvaɪd ˈɪnsaɪts ˈɪntuː/
(verb). cung cấp cái nhìn sâu sắc vào
vocab
shape
/ˈʃeɪp/
(verb). hình thành
vocab
cultural identity
/ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/
(noun). bản sắc văn hóa
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Cái kết của bộ phim đã gợi ra nhiều phản ứng cảm xúc khác nhau từ khán giả.

=> The movie's ending

various emotional reactions from the audience.

 

2 Những người phản đối chính sách mới bày tỏ mối quan ngại của họ trong cuộc họp công khai.

=> The

of the new policy voiced their concerns during the public meeting.

 

3 Truyền hình đã trở thành một hình thức giải trí phổ biến cho mọi người ở mọi lứa tuổi.

=> Television has become a popular

for people of all ages.

 

4 Chức năng chính của tim là bơm máu đi khắp cơ thể.

=> The

of the heart is to pump blood throughout the body.

5 Cô ấy tìm thấy niềm vui trong việc đọc tiểu thuyết.

=> She derived great

from reading novels.

 

6 Sau khi kết thúc chuỗi hoạt động hàng ngày, họ thích thư giãn và xem phim.

=> After finishing their

, they like to relax and watch a movie.

💡 Gợi ý

form of entertainment

enjoyment

elicited

primary function

daily routines

detractors

Mở rộng từ vựng qua bài mẫu cùng ngày IELTS Writing task 1 ngày 08/07/2023 nữa nhé!

Exercise 2

Điền vào ô trống

01.

bản sắc văn hóa

02.

hình thành

03.

cơ cấu văn hóa của xã hội

04.

thay đổi xã hội

05.

tính chất đích thực

06.

thấm nhuần vào

Cùng làm đề thi thật sưu tầm trong tháng 07/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some say that music plays an important role in society whilst others think it is simply a form of entertainment. Discuss both views and give your own opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both view mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background