Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 22/07/2023

Chủ đề History là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích lý do vì sao nên tìm hiểu về thế hệ của ông cha.

 • Body 2: DOL phân tích lý do vì sao nên tập trung cho các thế hệ hiện tại và tương lai nha.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay will explore both perspectives and argue that we should aim to achieve a balance between honoring the past and actively shaping the future.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Support view
Idea 1
Usefulness
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • opportunity to discover ancestral traditions, customs, and values
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • develop a sense of belonging
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • preservation of valuable knowledge and stories
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • enriching and enlightening experience for individuals
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Against view
Idea 1
Hinder progress
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stagnation (reluctant to embrace change and innovation)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Should spend time shaping a better future
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Dedicate energy to the present = address immediate challenges = contribute positively to society

📝 Bài mẫu

Researching one's family history is a common phenomenon observed in many regions globally. While some individuals advocate for this practice, others argue that focusing on the present and future generations is more

pragmatic
. This essay will explore both perspectives and argue that we should aim to achieve a balance between honoring the past and actively shaping the future.

Proponents of researching family history emphasize its

usefulness
in
understanding one's roots
and cultural identity. In fact, exploring past generations provides a unique opportunity to discover
ancestral traditions
, customs, and values that have contributed to the
family's legacy
. By tracing family origins, individuals can develop
a sense of belonging
and connection to their heritage, fostering a strong cultural identity. This can allow the preservation of valuable knowledge and stories, ensuring that the experiences of ancestors are not forgotten over time. This historical perspective can be an
enriching and enlightening experience
for individuals who seek to understand their place in the world.

Nevertheless, advocates of focusing on the present and future generations argue that excessive preoccupation with the past may hinder progress and personal development. They assert that

dwelling
too much on family history might lead to stagnation, as people may be reluctant to embrace change and innovation. Instead of investing time in researching ancestors, the focus should be on shaping a better future for the current and upcoming generations. Furthermore,
dedicating
energy to the present allows individuals to address immediate challenges and contribute positively to society, making a
tangible
impact on the world around them.

In conclusion, while understanding ancestral heritage can provide a sense of identity and cultural richness, a sole focus on the past may hinder personal growth and societal progress. Therefore, I firmly believe that

embracing
the past while concentrating on the present and the future is essential for individuals to draw wisdom from their ancestors while making meaningful contributions to the generations to come.

(316 words)

📚 Vocabulary

render
/ˈrɛndər/
(verb). khiến cho
vocab
holistic
/hoʊˈlɪstɪk/
(adj). toàn diện
vocab
educational platform
/ˌɛdʒʊˈkeɪʃənl ˈplætfɔrm/
(noun). nền tảng giáo dục
vocab
educational video
/ˌɛdʒʊˈkeɪʃənl ˈvɪdioʊ/
(noun). video giáo dục
vocab
personalized educational path
/ˌpɜrsənəˈlaɪzd ˌɛdʒʊˈkeɪʃənl pæθ/
(noun). con đường giáo dục cá nhân hóa
vocab
ill-suited
/ɪlˈsutɪd/
(adj). không phù hợp
vocab
virtual learning environment
/ˈvɜrʧuəl ˈlɜrnɪŋ ɪnˈvaɪrənmənt/
(noun). môi trường học tập ảo
vocab
academic staff
/ˌækəˈdɛmɪk stæf/
(noun). nhân viên học thuật
vocab
socialization
/ˌsoʊʃəlaɪˈzeɪʃən/
(noun). xã hội hóa
vocab
replicate
/ˈrɛplɪˌkeɪt/
(adj). nhân rộng
vocab
emotional intelligence
/ɪˈmoʊʃənl ɪnˈtɛlɪdʒəns/
(noun). trí tuệ cảm xúc
vocab
nexus
/ˈnɛksəs/
(noun). điểm liên kết
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Ông đã áp dụng cách tiếp cận thực tế để giải quyết vấn đề, tập trung vào các giải pháp thực tế.

=> He took a

approach to problem-solving, focusing on practical solutions.

 

2 Tính hữu ích của công cụ này trở nên rõ ràng khi nó đơn giản hóa các tác vụ phức tạp.

=> The

of this tool became evident as it simplified complex tasks.

 

3 Khám phá di sản của một người là điều cần thiết để hiểu nguồn gốc của một người.

=> Exploring one's heritage is essential for

.

 

4 Lễ hội kỷ niệm truyền thống và phong tục tổ tiên của chúng tôi.

=> The festival celebrates our

and customs.

 

5 Bảo tồn di sản của gia đình là vô cùng quan trọng đối với họ.

=> Preserving the

is of utmost importance to them.

💡 Gợi ý

pragmatic

ancestral traditions

usefulness

family's legacy

understanding one's roots.

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống.

01.

cảm giác thuộc về

02.

trải nghiệm phong phú và mở mang

03.

miệt mài suy ngẫm

04.

cống hiến

05.

rõ ràng, hiển nhiên

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "In many parts of the world, people do research on their family history. Some people believe that finding out about previous generations is a useful thing to do. However, others believe that it is better to focus on present and future generations. Discuss both views and give your opinion.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề History nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background