Mobile phones should be banned in certain places like smoking. Agree of disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 29/07/2023 chủ đề Technology: The use of mobile phones is as antisocial as smoking. Smoking is banned in certain places so mobile phones should be banned like smoking. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích 2 lý do không nên áp dụng biện pháp cấm sử dụng điện thoại như cấm hút thuốc nơi công cộng.

 • Body 2: DOL phân tích 2 điểm bất lợi khi áp dụng lệnh cấm sử dụng điện thoại nơi công cộng.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
In this essay, I will challenge the notion that these two behaviors are alike in their antisocial implications and argue that such a ban is not justified.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
While smoking should be restricted in public spaces, the same cannot be said for mobile phone use.
Idea 1
Unlike smoking, mobile phones have a minimal effect on the health of surrounding individuals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) the introduction of a ban on mobile phones in the same manner as smoking is questionable.
Idea 2
(Another reason) the implementation of a ban on phone use may necessitate a significant allocation of resources.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (effect) diverting valuable funds from other pressing priorities.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
To add further credence to my assertion.
Idea 1
The proposed ban on mobile phones could negatively affect individuals' lives.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (explain) Many rely on mobile phones for maintaining communication with clients or colleagues.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (effect) Disrupting this communication channel may lead to a breakdown in their work processes.
Idea 2
Individuals often use their mobile phones to connect with loved ones.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (effect) restricting this access could diminish citizens' overall satisfaction.

📝 Bài mẫu

Some people believe that smoking is

akin
to using mobile phones in terms of how
antisocial
they are, and thus, similar to smoking, there should be a ban on the use of these electronic devices in some places. In this essay, I will challenge the notion that these two behaviors are alike in their antisocial implications and argue that such a ban is not justified.

While it is

indisputable
that smoking poses severe health risks and thereby should be restricted in public spaces to protect non-smokers from passive smoking, the same cannot be said for mobile phone use. Unlike smoking, which directly impacts the well-being of those nearby, mobile phones have a minimal effect on the health of surrounding individuals. As a result, the introduction of a ban on mobile phones in the same manner as smoking is questionable. Furthermore, it is important to carefully consider that the
implementation
of a ban on phone use may
necessitate
a significant
allocation
of resources to ensure
compliance
,
diverting
valuable funds from other
pressing priorities
such as education.

To add further credence to my assertion, the proposed ban on mobile phones could potentially

yield
counterproductive outcomes by negatively affecting individuals' lives. Many rely on mobile phones as essential tools for maintaining communication with clients or colleagues,
integral
to their professional responsibilities. Disrupting this communication channel may lead to a breakdown in their work processes. Similarly, individuals often use their mobile phones to connect with loved ones, to find entertainment during tedious journeys, particularly on public transport, and to serve a multitude of other purposes. Restricting this access could diminish citizens' overall
satisfaction
and interfere with their personal matters.

In conclusion, I firmly oppose the idea of banning mobile phones due to the

distinctive
roles they play in our everyday lives. Also, the comparison between smoking and mobile phone use, while drawn from concerns of antisocial behavior, lacks a fundamental similarity in their impact on the well-being of those nearby.

(329 words)

📚 Vocabulary

akin
/əˈkɪn/
(adj). hơi giống
vocab
antisocial
/ˌæntiˈsəʊʃᵊl/
(adj). chống đối xã hội
vocab
indisputable
/ˌɪndɪsˈpjuːtəbᵊl/
(adj). không thể chối cãi
vocab
implementation
/ˌɪmplɪmɛnˈteɪʃᵊn/
(noun). thực hiện
vocab
necessitate
/nɪˈsɛsɪteɪt/
(verb). đòi hỏi
vocab
allocation
/ˌæləʊˈkeɪʃᵊn/
(noun). phân bổ
vocab
compliance
/kəmˈplaɪəns/
(noun). Tuân thủ
vocab
diverting
/daɪˈvɜːtɪŋ/
(verb). chuyển hướng
vocab
pressing priority
/ˈprɛsɪŋ praɪˈɔːrəti/
(noun). ưu tiên nhấn
vocab
yield
/jiːld/
(verb). đạt được
vocab
integral
/ˈɪntɪɡrəl/
(adj). không thể thiếu
vocab
satisfaction
/ˌsætɪsˈfækʃᵊn/
(noun). sự hài lòng
vocab
distinctive
/dɪsˈtɪŋktɪv/
(adj). đặc biệt
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Những mối quan tâm và sở thích chung của anh chị em khiến họ giống nhau, tạo ra một mối liên kết mạnh mẽ giữa họ.

--> The siblings' shared interests and hobbies made them

to each other, creating a strong bond between them.

 

2 Hành vi chống đối xã hội của anh ấy khiến anh ấy khó kết bạn.

--> His

behavior made it difficult for him to make friends.

 

3 Bằng chứng khoa học được trình bày trong nghiên cứu đã đến mức vượt trội đến nỗi nó làm cho kết luận không thể chối cãi - Trái đất thực sự đang trở nên ấm hơn do hoạt động của con người.

--> The scientific evidence presented in the study was so overwhelming that it made the conclusion

- the Earth is indeed getting warmer due to human activities.

 

4 Việc triển khai thành công phần mềm mới đã cải thiện hiệu quả của công ty.

--> The successful

of the new software improved the company's efficiency.

 

5 Bản chất phức tạp của dự án sẽ đòi hỏi sự hợp tác của các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực để đảm bảo hoàn thành thành công.

--> The complex nature of the project will

the collaboration of experts from multiple fields to ensure its successful completion.

 

6 Việc phân bổ ngân sách cho giáo dục đã được tăng lên để cải thiện chất lượng của các trường học.

--> The budget

for education was increased to improve the quality of schools.

💡 Gợi ý

antisocial

akin

allocation

indisputable

necessitate

implementation

Cùng học nhiều từ vựng trong Sample Writing task 1 ngày 29/07/2023 nữa nhé!

Exercise 2

Điền từ vào chỗ trống

01.

tuân thủ

02.

chuyển hướng

03.

ưu tiên cấp bách

04.

đạt được

05.

không thể thiếu

06.

sự hài lòng

07.

đặc biệt

Tổng hợp đề thi thật tháng 07/2023 kèm bài mẫu hay.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "The use of mobile phones is as antisocial as smoking. Smoking is banned in certain places so mobile phones should be banned like smoking. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree - Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background