Schools are no longer necessary because of the Internet. Agree or disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 15/07/2023 chủ đề Education: In the modern world, schools are no longer necessary because there is so much information available through the internet that children can study just as well at home. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích vì sao thông tin trên Internet hỗ trợ công tác học tập.

 • Body 2: DOL phân tích vai trò không thể thay thế của trường học truyền thống.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay contends that, despite the value of the Internet for children’s learning, schools remain indispensable as they provide a structured academic environment and foster children’s holistic development
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
It is true that the informational resources found on the Internet can serve to bolster children’s learning.
Idea 1
Educational platforms and digital tools
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (specify) watch educational videos + take interactive lessons
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) promotes self-directed learning + personalized educational paths
Idea 2
Anti-thesis
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Internet = lack of structure and its impersonal nature
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) cannot replace traditional schooling
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Therefore, I hold the belief that formal schools remain irreplaceable because of their unique advantages over online learning.
Idea 1
A systematic approach to learning
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • guidance from trained educators + monitoring from academic staff
Idea 2
Socialization and the development of interpersonal skills
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (specify) school - learn to collaborate, communicate, and negotiate
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) strengthen children’s social skills, increase their empathy, and improve their emotional intelligence

📝 Bài mẫu

In the digital age, some people believe that the vast amount of information accessible via the Internet has

rendered
traditional schools inessential. This essay contends that, despite the value of the Internet for children’s learning, schools remain indispensable as they provide a structured academic environment and foster children’s
holistic
development.

It is true that the informational resources found on the Internet can serve to bolster children’s learning. Children with an Internet-connected device can log onto

educational platforms
and utilize various digital tools that can greatly enhance their learning experience. By visiting websites such as Khan Academy, for example, children can watch
educational videos
and take interactive lessons on virtually any subject. Such accessibility promotes self-directed learning, enabling students to explore their interests and pursue
personalized educational paths
. However, the major limitations of the Internet, particularly its lack of structure and its impersonal nature, make it
ill-suited
to replace traditional schooling, especially where children are concerned.

Therefore, I hold the belief that formal schools remain irreplaceable because of their unique advantages over online learning. One primary function of formal academic institutions is to provide a systematic approach to learning supported by not only guidance from trained educators but also additional monitoring from

academic staff,
which many online courses still lack. Another pivotal role of schools is in fostering
socialization
and the development of interpersonal skills. In a school setting, students learn to collaborate, communicate, and negotiate with their peers by engaging in extracurricular activities or participating in group projects. Such experiences cannot be adequately
replicated
in a
virtual learning environment
, yet they are vital for strengthening children’s social skills, increasing their empathy, and improving their
emotional intelligence
, all of which contribute to their well-rounded development.

In conclusion, while the internet has undoubtedly revolutionized access to information, traditional schools provide a holistic education that extends beyond knowledge acquisition to encompass children’s personal growth in emotional and social terms. Thus, these institutions remain a vital

nexus
of education and development for children in the modern world.

(337 words)

📚 Vocabulary

render
/ˈrɛndər/
(verb). khiến cho
vocab
holistic
/hoʊˈlɪstɪk/
(adj). toàn diện
vocab
educational platform
/ˌɛdʒʊˈkeɪʃənl ˈplætfɔrm/
(noun). nền tảng giáo dục
vocab
educational video
/ˌɛdʒʊˈkeɪʃənl ˈvɪdioʊ/
(noun). video giáo dục
vocab
personalized educational path
/ˌpɜrsənəˈlaɪzd ˌɛdʒʊˈkeɪʃənl pæθ/
(noun). con đường giáo dục cá nhân hóa
vocab
ill-suited
/ɪlˈsutɪd/
(adj). không phù hợp
vocab
virtual learning environment
/ˈvɜrʧuəl ˈlɜrnɪŋ ɪnˈvaɪrənmənt/
(noun). môi trường học tập ảo
vocab
academic staff
/ˌækəˈdɛmɪk stæf/
(noun). nhân viên học thuật
vocab
socialization
/ˌsoʊʃəlaɪˈzeɪʃən/
(noun). xã hội hóa
vocab
replicate
/ˈrɛplɪˌkeɪt/
(adj). nhân rộng
vocab
emotional intelligence
/ɪˈmoʊʃənl ɪnˈtɛlɪdʒəns/
(noun). trí tuệ cảm xúc
vocab
nexus
/ˈnɛksəs/
(noun). điểm liên kết
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Những tiến bộ trong công nghệ đã khiến các phương pháp truyền thống lỗi thời.

=> The advancements in technology have

traditional methods obsolete.

 

2 Cách tiếp cận toàn diện để chăm sóc sức khỏe xem xét cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

=> The

approach to healthcare considers both physical and mental well-being.

 

3 Nhiều trường đại học hiện đang cung cấp các khóa học thông qua các nền tảng giáo dục trực tuyến.

=> Many universities are now offering courses through

.

 

4 Các sinh viên đã xem các video giáo dục để hiểu rõ hơn về các khái niệm khoa học phức tạp.

=> The students watched

to better understand complex scientific concepts.

 

5 Mỗi học sinh có thể chọn một con đường giáo dục cá nhân hóa phù hợp với sở thích và mục tiêu của họ.

=> Each student can choose a

that aligns with their interests and goals.

 

💡 Gợi ý

educational videos

rendered

holistic

personalized educational path

online educational platforms

Học nhiều từ vựng qua IELTS Writing task 1 Sample ngày 15/07/2023 nữa nhé!

Exercise 2

Điền từ vào chỗ trống

01.

môi trường học tập ảo

02.

nhân viên học thuật

03.

xã hội hóa

04.

nhân rộng

05.

trí tuệ cảm xúc

06.

điểm liên kết

Đừng bỏ lỡ đề thi thật tháng 07/2023 nhé!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "In the modern world, schools are no longer necessary because there is so much information available through the internet that children can study just as well at home. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree - Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background