Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 06/05/2023

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: Việc trả lương cao hơn cho director là thỏa đáng vì những trách nhiệm họ phải gánh vác và giá trị mà họ mang lại.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích quan điểm việc trả lương cao hơn cho director là không công bằng vì những nhân viên bình thường làm việc chăm chỉ hơn.

 • Body 2: DOL phân tích 2 lý do việc trả lương cao cho director là hợp lý: trách nhiệm cao của director + giá trị họ tạo ra.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
High director pay is unfair
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ordinary employees work just as industriously.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This wide discrepancy does not accurately reflect the relative contributions of directors and their workers.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • However, this is a blinkered view of remunerative policies.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Generous compensation packages are essential.
Idea 1
Regarding their duties, directors must make crucial decisions.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This is more stressful experience.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Few people would willingly opt to work in this position without adequate remuneration.
Idea 2
Directors can make an enormous difference.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Thus, the pay gap accurately reflects the responsibilities and contributions of directors.

📝 Bài mẫu

There are

divergent opinions
regarding the salary differentials between directors of large organizations and ordinary employees. While it is understandable why some may argue that high director pay is unfair, I support the idea that such compensation is warranted, considering the responsibilities of directors and the value they can generate for their companies.

Those who criticize

the seemingly excessive salaries for directors
might refer to employees’ hard work as
a justification
for their point. From their perspective, ordinary employees work just as
industriously
, if not more so, than directors, yet the former only earn a fraction of the latter’s income. This wide
discrepancy
, according to critics, does not accurately reflect the relative contributions of directors and their workers. In my opinion, however, this is
a blinkered view of remunerative policies
, since it focuses exclusively on the amount of effort made while overlooking other
factors that influence salary-setting decisions
, namely the significant differences between directors and employees in terms of job responsibilities and value created.

From my point of view,

generous compensation packages
are essential to
qualified top executives
, especially when job demands and benefits yielded are considered. Regarding their duties, directors must
make crucial decisions that impact the entire organization
and
assume full accountability for consequences
. This represents a considerably more stressful experience than what ordinary staff members have to face. Given such
taxing demands
, few people would willingly opt to work in this position without
adequate remuneration
. Additionally, effective leaders can make an enormous difference,
spurring growth, innovation and productivity gains
that vastly outweigh their compensation packages. Thus, the pay gap accurately reflects the fact that the responsibilities and contributions of directors greatly exceed those of ordinary workers.

In conclusion, while there is truth to the claim that employees can be just as

diligent
as directors of a company, it would be misguided to use this as a supporting argument for narrowing the pay gap between management and staff. Instead, when one objectively considers the demands of director positions as well as their
substantial contributions
to the growth of their companies, it becomes clear that higher salaries are entirely justified.

(352 words)

📚 Vocabulary

divergent opinions
/daɪˈvɜːʤənt əˈpɪnjənz/
(noun). những ý kiến khác nhau
vocab
the seemingly excessive salaries for directors
/ðə ˈsiːmɪŋli ɪkˈsɛsɪv ˈsæləriz fɔː dɪˈrɛktəz/
(noun). mức lương dường như quá cao cho các giám đốc
vocab
a justification
/ə ˌʤʌstɪfɪˈkeɪʃᵊn/
(noun). lời biện minh
vocab
industriously
/ɪnˈdʌstrɪəsli/
(adv). chăm chỉ
vocab
discrepancy
/dɪsˈkrɛpənsi/
(noun). sự khác biệt
vocab
a blinkered view of remunerative policies
/ə ˈblɪŋkəd vjuː ɒv rɪˈmjuːnərətɪv ˈpɒləsiz/
(noun). một cái nhìn phiến diện về các chính sách lương thưởng
vocab
factors that influence salary-setting decisions
/ˈfæktəz ðæt ˈɪnflʊəns ˈsæləri-ˈsɛtɪŋ dɪˈsɪʒənz/
(noun). những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về mức lương
vocab
generous compensation packages
/ˈʤɛnərəs ˌkɒmpɛnˈseɪʃᵊn ˈpækɪʤɪz/
(noun). các gói đãi ngộ hào phóng
vocab
qualified top executive
/ˈkwɒlɪfaɪd tɒp ɪɡˈzɛkjətɪv/
(noun). giám đốc điều hành hàng đầu có năng lực
vocab
make crucial decisions that impact the entire organization
/meɪk ˈkruːʃəl dɪˈsɪʒənz ðæt ˈɪmpækt ði ɪnˈtaɪər ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃᵊn/
(verb). đưa ra các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức
vocab
assume full accountability for consequences
/əˈsjuːm fʊl əˌkaʊntəˈbɪləti fɔː ˈkɒnsɪkwənsɪz/
(verb). chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả
vocab
taxing demands
/ˈtæksɪŋ dɪˈmɑːndz/
(noun). những yêu cầu khắt khe
vocab
adequate remuneration
/ˈædɪkwɪt rɪˌmjuːnəˈreɪʃᵊn/
(noun). thù lao xứng đáng
vocab
spur growth, innovation, and productivity gains
/ˈspɜːr ɡrəʊθ, ˌɪnəʊˈveɪʃᵊn ænd ˌprɒdʌkˈtɪvəti ɡeɪnz/
(verb). thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới và tăng năng suất
vocab
diligent
/ˈdɪlɪʤənt/
(adj). siêng năng
vocab
substantial contributions
/səbˈstænʃəl ˌkɒntrɪˈbjuːʃᵊnz/
(noun). những đóng góp đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Trong cuộc họp, các thành viên trong nhóm đã bày tỏ những ý kiến khác nhau về chiến lược tiếp thị được đề xuất.

--> During the meeting, the team members expressed

on the proposed marketing strategy.

 

2 Các cổ đông bày tỏ lo ngại về mức lương dường như quá cao cho các giám đốc, đặt câu hỏi về giá trị của họ đối với hiệu quả hoạt động của công ty.

--> Shareholders raised concerns about

, questioning their value in relation to company performance.

 

3 Giám đốc điều hành đã đưa ra lời biện minh cho quyết định mở rộng ra thị trường quốc tế, với lý do tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

--> The CEO provided

for the decision to expand into international markets, citing the potential for long-term growth.

 

4 Các nhân viên đã làm việc chăm chỉ để đáp ứng thời hạn chặt chẽ cho dự án.

--> The employees worked

to meet the tight deadline for the project.

 

5 sự khác biệt đáng kể giữa dự toán ngân sách và chi phí thực tế phát sinh.

--> There was a significant

between the budget projections and the actual expenses incurred.

 

6 Một cái nhìn phiến diện về các chính sách lương thưởng của CEO đã cản trở khả năng thích ứng của công ty với các xu hướng thị trường đang thay đổi.

--> The CEO's

hindered the company's ability to adapt to changing market trends.

 

7 Nhu cầu thị trường đối với một số kỹ năng và chuyên môn nhất định là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định về mức lương.

--> Market demand for certain skills and expertise is one of

.

 

8 Công ty đưa ra các gói đãi ngộ hào phóng để thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu trong ngành.

--> The company offers

to attract and retain top talent in the industry.

💡 Gợi ý

the factors that influence salary-setting decisions

the seemingly excessive salaries for directors

a justification

blinkered view of remunerative policies

industriously

divergent opinions

generous compensation packages

discrepancy

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

giám đốc điều hành hàng đầu có năng lực

02.

đưa ra các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức

03.

chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả

04.

những yêu cầu khắt khe

05.

thù lao xứng đáng

06.

thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới và tăng năng suất

07.

siêng năng

08.

những đóng góp đáng kể

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Directors of large organizations earn much higher salaries than ordinary employees do. Some people believe it is necessary, but others think that it is unfair. Discuss both these views and give your own opinions, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc band 8 của chủ đề Work nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background