Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 27/05/2023

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: Trình độ chuyên môn có ý nghĩa quyết định sự thành công trong sự nghiệp hơn.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích 2 lý do các kỹ năng xã hội quan trọng trong công việc.

 • Body 2: DOL phân tích 2 lý do chứng minh trình độ chuyên môn giữ tầm quan trọng hơn.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Interpersonal skills are valuable for any employee aspiring to succeed.
Idea 1
Building productive relationships with coworkers and supervisors.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Increasing their chance of receiving the support to perform their job satisfactorily.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, good listening and empathizing skills allow employees to gain the trust of their colleagues.
Idea 2
Having an advantage in occupations that require frequent interaction with customers.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, customer service positions require excellent communication skills >>> contribute to the businesses’ long-term growth.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
This is especially true in professions demanding specialized technical skills.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Qualifications exhibit a stronger correlation with professional achievement.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • To illustrate, a nurse's professional certifications likely indicate effectiveness more accurately than mere social aptitude.
Idea 2
The acquisition of qualifications implies that candidates have invested adequate effort in the domain.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • High-skilled fields (research and finance) hinge more critically on one's cognitive capabilities.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Congenial yet less qualified staff may struggle to fully comprehend complex matters.

📝 Bài mẫu

Nowadays, it is becoming more common for employers to prioritize hiring employees who not only have the needed qualifications but also possess sufficient people skills. While I agree that social skills can be helpful in certain areas of employment, I hold the belief that for most occupations, qualifications that reflect the employees’ professional expertise remain a more meaningful determinant of professional success.

It is obvious that

interpersonal skills
can be a valuable asset for any employee aspiring to succeed. One reason is that social skills help workers
build productive relationships with coworkers and supervisors
, which increases their chance of receiving the necessary support to perform their job satisfactorily. For example,
good listening and empathizing skills
allow employees to gain the trust of their colleagues, who might in return become more willing to offer advice or help that can be crucial to the successful completion of tasks and projects. Another point worth mentioning is that employees who are
socially adept
may have an advantage in occupations that require frequent interaction with customers. For instance, customer service positions, such as in the hospitality industry, require individuals to possess excellent communication skills and empathy so as to
build rapport with customers
or clients and thus contribute to the businesses’ long-term growth.

Nevertheless, I believe that qualifications are what ultimately determine a potential candidate’s employability and career prospects. This is especially true in

professions demanding specialized technical skills
. Here, qualifications demonstrating expertise usually exhibit a stronger correlation with professional achievement. To illustrate, a nurse's professional certifications signaling competence in medical procedures likely indicate effectiveness more accurately than mere
social aptitude
, which explains why most recruiters for these positions tend to give preference to those with a degree or diploma that demonstrate their relevant skills. Additionally,
the acquisition of qualifications
implies that candidates have invested adequate effort in the domain, suggesting a deeper level of commitment compared to
socially adept but under-qualified applicants
. In many high-skilled fields like research and finance, job success
hinges
more critically on one's cognitive capabilities, knowledge base and analytical rigor than on
superficial social finesse
. In such occupations,
congenial yet less qualified staff
may
struggle to fully comprehend complex matters
, diminishing their overall impact.

In summary, although interpersonal skills can provide employees with advantages that contribute to career advancement, I consider job qualifications more valuable since they can demonstrate expertise as well as commitment, both of which are crucial for success in a variety of domains, especially those that place heavy emphasis on the mastery of specialized skills.

(421 words)

📚 Vocabulary

interpersonal skill
/ˌɪntəˈpɜːsᵊnᵊl skɪl/
(noun). kỹ năng giao tiếp
vocab
build productive relationships with coworkers and supervisors
/bɪld prəˈdʌktɪv rɪˈleɪʃənʃɪps wɪð ˌkəʊˈwɜːkəz ænd ˈsuːpəvaɪzəz/
(verb). xây dựng mối quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp và cấp trên
vocab
good listening and empathizing skills
/ɡʊd ˈlɪsnɪŋ ænd ˈɛmpəθaɪzɪŋ skɪlz/
(noun). kỹ năng lắng nghe và đồng cảm tốt
vocab
socially adept
/ˈsəʊʃəli ˈædɛpt/
(). lão luyện về mặt xã hội
vocab
build rapport with customers
/bɪld ræˈpɔː wɪð ˈkʌstəməz/
(verb). xây dựng mối quan hệ với khách hàng
vocab
professions demanding specialized technical skills
/prəˈfɛʃᵊnz dɪˈmɑːndɪŋ ˈspɛʃəlaɪzd ˈtɛknɪkəl skɪlz/
(noun). những ngành nghề đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu
vocab
social aptitude
/ˈsəʊʃəl ˈæptɪtjuːd/
(noun). năng lực xã hội
vocab
the acquisition of qualification
/ði ˌækwɪˈzɪʃᵊn ɒv ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃᵊn/
(noun). việc đạt được các bằng cấp
vocab
socially adept but under-qualified applicants
/ˈsəʊʃəli ˈædɛpt bʌt ˈʌndə-ˈkwɒlɪfaɪd ˈæplɪkənts/
(noun). các ứng viên có kinh nghiệm xã hội nhưng kém năng lực
vocab
hinge on
/ˈhɪnʤ ɒn/
(verb). phụ thuộc vào
vocab
superficial social finesse
/ˈsuːpəˈfɪʃəl ˈsəʊʃəl fɪˈnɛs/
(noun). sự tinh tế xã hội bên ngoài
vocab
congenial yet less qualified staff
/kənˈʤiːniəl jɛt lɛs ˈkwɒlɪfaɪd stɑːf/
(noun). nhân viên hòa đồng nhưng kém trình độ
vocab
struggle to fully comprehend complex matters
/ˈstrʌɡl tuː ˈfʊli ˌkɒmprɪˈhɛnd ˈkɒmplɛks ˈmætəz/
(verb). gặp khó khăn để hiểu đầy đủ các vấn đề phức tạp
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ của Jane cho phép cô xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng và đồng nghiệp.

--> Jane's strong

allow her to build positive relationships with clients and colleagues.

 

2 Xây dựng mối quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp và cấp trên là một kỹ năng giao tiếp cần thiết tại nơi làm việc.

-->

is an essential interpersonal skill in the workplace.

 

3 Kỹ năng lắng nghe và đồng cảm tốt là rất quan trọng để giao tiếp giữa các cá nhân hiệu quả.

-->

are crucial for effective interpersonal communication.

 

4 Anh ấy lão luyện về mặt xã hội và có thể dễ dàng điều hướng các tình huống xã hội khác nhau.

--> He is

and can easily navigate different social situations.

 

5 Nhân viên bán hàng đã có thể xây dựng mối quan hệ với khách hàng, giúp tăng doanh thu.

--> The salesperson was able to

, which helped increase sales.

 

6 Kỹ thuật và lập trình máy tính là những ví dụ về các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật chuyên môn.

--> Engineering and computer programming are examples of

.

💡 Gợi ý

Good listening and empathizing skills

build rapport with customers

professions demanding specialized technical skills

socially adept

Building productive relationships with coworkers and supervisors

interpersonal skills

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

năng lực xã hội

02.

việc đạt được các bằng cấp

03.

các ứng viên có kinh nghiệm xã hội nhưng kém năng lực

04.

phụ thuộc vào

05.

sự tinh tế xã hội bên ngoài

06.

nhân viên hòa đồng nhưng kém trình độ

07.

gặp khó khăn để hiểu đầy đủ các vấn đề phức tạp

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some employers are giving increased importance to employing people with good social skills in addition to good qualifications. Do you agree or disagree that social skills are as important as good qualifications for success in a job?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background