Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/05/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample band 8 IELTS Writing Task 1 ngày 06/05/2023: The graph below shows the number of overseas visitors who came to the UK for different purposes between 1989 and 2009.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/05/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Instruction: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề cho giám khảo.

Overview:

- Xu hướng chung: số khách tham quan có xu hướng tăng ở cả 3 purposes.

- Đặc điểm nổi bật: đi nghỉ là lý do phổ biến nhất.

Body 1: DOL mô tả số liệu số lượng khách du lịch cho 3 mục đích năm 1989.

Body 2: DOL mô tả số liệu và xu hướng khách du lịch giai đoạn 1989 - 2009.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Visitor numbers followed an upward trend.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Taking vacations ranked as the primary one.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In 1989
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Holiday: nearly 7 millions people --> most common.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Seeing friends or relatives: over 5 million visitors --> the second most popular.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Work reasons: only under 4 million.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
In the period following 1989
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Holidaymakers: a peak of nearly 10 million (1999) >>> dropped below 8 million (2004) >>> rising back to 9 million (2009)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Social purposes: a record low of 4 million (1993) >>> grew consistently afterwards, 7 million (2009)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Business trips: peaking at 7 million (2004) >>> dropping slightly, over 6 million at the end of the period.

📝 Bài mẫu

The line chart illustrates how many foreign visitors traveled to the UK for different reasons over the course of 20 years, from 1989 to 2009.

Overall, visitor numbers

followed an upward trend
in the given period
irrespective of
the trips’ purposes, even as
fluctuations
could be seen at certain points in the 20-year time frame. Regarding reasons for traveling, taking vacations ranked as the primary one
during the entire period
.

In 1989, nearly 7 million people traveled to the UK on vacation, making holiday trips the most common type of trip for those visiting the country. Seeing friends or relatives represented the second most popular reason for coming to the UK, with over 5 million visitors going here for this purpose. Not as many people made the trip to Britain for work reasons, as

the figure
for this was only under 4 million.

In the period following 1989, the number of people who visited the UK as holidaymakers

surged
to
a peak
of nearly 10 million near the end of the twentieth century. This number
dropped
below 8 million in 2004 before rising back to 9 million in 2009, remaining the highest figure throughout the period. The number of people traveling for social purposes
hit a record low
of 4 million around the 1993 mark, but
grew quite consistently
afterwards, reaching around 7 million in 2009. Similarly, business trips became more popular after 1989, with visitor numbers peaking at 7 million in 2004 before dropping slightly to a little over 6 million at the end of
the tracking period
.

(260 words)

📚 Vocabulary

follow an upward trend
/ˈfɒləʊ ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). theo một xu hướng tăng
vocab
irrespective of
/ˌɪrɪsˈpɛktɪv ɒv/
(preposition). bất kể
vocab
fluctuation
/ˌflʌkʧuˈeɪʃᵊn/
(noun). biến động
vocab
during the entire period
/ˈdjʊərɪŋ ði ɪnˈtaɪə ˈpɪərɪəd/
(preposition). trong suốt giai đoạn
vocab
the figure
/ðə ˈfɪɡə/
(noun). số liệu
vocab
surge
/sɜːʤ/
(verb). tăng vọt
vocab
a peak
/ə piːk/
(noun). đỉnh
vocab
drop
/drɒp/
(verb). giảm
vocab
hit a record low
/hɪt ə ˈrɛkɔːd ləʊ/
(verb). đạt mức thấp kỷ lục
vocab
grew quite consistently
/ɡruː kwaɪt kənˈsɪstəntli/
(verb). tăng trưởng khá ổn định
vocab
the tracking period
/ðə ˈtrækɪŋ ˈpɪərɪəd/
(noun). giai đoạn được theo dõi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Giá cổ phiếu đã theo xu hướng tăng trong vài tháng qua, cho thấy triển vọng thị trường tích cực.

--> The stock prices have been

for the past few months, indicating a positive market outlook.

 

2 Cô ấy theo đuổi ước mơ của mình bất kể những trở ngại cản đường cô ấy.

--> She pursued her dreams

the obstacles that came her way.

 

3 Giá cả các mặt hàng thường xuyên biến động do điều kiện thị trường.

--> The prices of commodities often experience

due to market conditions.

 

4 Trong suốt giai đoạn nghiên cứu, những người tham gia được theo dõi chặt chẽ về bất kỳ thay đổi nào trong hành vi của họ.

-->

of the study, participants were closely monitored for any changes in their behavior.

 

5 Số liệu trên báo cáo bán hàng cho thấy doanh thu tăng đáng kể cho công ty.

-->

on the sales report indicates a significant increase in revenue for the company.

💡 Gợi ý

During the entire period

fluctuation

The figure

irrespective of

following an upward trend

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

tăng vọt

02.

đỉnh

03.

giảm

04.

đạt mức thấp kỷ lục

05.

tăng trưởng khá ổn định

06.

giai đoạn được theo dõi

Học từ vựng và cấu trúc mới qua bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 06/05/2023 ngay nhé!

Đề thi Writing task 1 HOT trong tháng 05/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The graph below shows the number of overseas visitors who came to the UK for different purposes between 1989 and 2009, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Sử dụng mệnh đề danh ngữ (nominal clause)

Ví dụ: The line chart illustrates how many foreign visitors traveled to the UK.

2. Mệnh đề quan hệ rút gọn (chủ động): SV1, which V2 --> SV1, V(2)_ing

Ví dụ: Nearly 7 million people traveled to the UK on vacation, making holiday trips the most common type of trip for those visiting the country.

3. Cấu trúc cause-effect: SV, as SV (as = because: bởi vì)

Ví dụ: Not as many people made the trip to Britain for work reasons, as the figure for this was only under 4 million.

4. Cấu trúc before + Ving: diễn tả một hành động diễn ra trước một hành động khác.

Ví dụ: This number dropped below 8 million in 2004 before rising back to 9 million in 2009. (drop diễn ra trước rising).

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với line graph vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background