Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 06/08/2022

Chủ đề công việc (Work) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm)

 • Thân bài:

Body 1: DOL chỉ ra tầm quan trọng của việc lấy lương làm động lực trong công việc

Body 2: DOL đưa ra những yếu tố khác có thể được xem như là động lực làm việc

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình

Insert Statement here...
Although I am in consummate accord with the notion, I still think that other contributors including the purpose of the job and healthy competition between employees can also be regarded as elements motivating people to work harder.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The significance of money
Idea 1
Fulfilling a desired life
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the majority of people work in a financial-oriented way to support other aspects of life
Idea 2
Solidifying one’s social status
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the more money people make, the more respect they can gain from others
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Multiple other ways to incentivize employees to work hard
Idea 1
Healthy competition between colleagues
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In a community where workers are challenged against one another to deliver the best results, it will create a drive to work harder.
Idea 2
Job purpose
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, doctors and nurses work harder than in any other profession because they feel they have the responsibility to save lives.

📝 Bài mẫu

Working motivation
has been attributed to a myriad of sources. Certain individuals are of the opinion that earning is of utmost importance that drives people to devote themselves to work. Although I am in consummate accord with the notion, I still think that other contributors including the purpose of the job and
healthy competition between employees
can also be regarded as elements motivating people to work harder.

On the one hand, the significance of money earned by individuals from working has been attached to its paramount importance in

fulfilling a desired life
and solidifying one’s social status. It goes without saying that the majority of people
work in a financial-oriented way
to support other aspects of life such as recreation, education, or healthcare. Without financial means, people would desperately struggle to equip themselves with knowledge and
handle extreme emergencies
. Not to mention that the more money people make, the more respect they can gain from others.
Social status
has long been ascribed to the
sound financial stage
that each person can reach. Therefore, people are more dedicated to working to earn more money with an aim of achieving higher social recognition and admiration.

On the other hand, there are multiple other ways to

incentivize
employees to work hard without financial involvement. The first motivation comes in the form of healthy competition between colleagues. In a community where workers are challenged against one another
to deliver the best results
, it will create a drive to work harder. This should be noted, though, that this healthy competitive attitude can turn into aggressive workplace politics if not supervised. Another motivation is when employees feel that they are
serving a greater purpose
in doing their jobs. For example, doctors and nurses work harder than in any other profession because they feel they have the responsibility to save lives.

In conclusion, the promise of earning ample money motivates employees to work hard in various ways. However, many other incentives also make workers more diligent including job purposes and favorable competition among workers.

(338 words)

📚 Vocabulary

working motivation
/ˈwɜːkɪŋ ˌməʊtɪˈveɪʃən/
(noun). động lực làm việc
vocab
healthy competition between employees
/ˈhɛlθi ˌkɒmpɪˈtɪʃən bɪˈtwiːn ˌɛmplɔɪˈiːz/
(noun). cạnh tranh lành mạnh giữa các nhân viên
vocab
to fulfill a desired life
/tuː fʊlˈfɪl ə dɪˈzaɪəd laɪf/
(verb). có được một cuộc sống mong muốn
vocab
to work in a financial-oriented way
/tuː wɜːk ɪn ə faɪˈnænʃəl-ˈɔːriəntɪd weɪ/
(verb). làm việc theo định hướng tài chính
vocab
to handle extreme emergencies
/tuː ˈhændl ɪksˈtriːm ɪˈmɜːʤənsiz/
(verb). xử lý các trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng
vocab
social status
/ˈsəʊʃəl ˈsteɪtəs/
(noun). địa vị xã hội
vocab
sound financial stage
/saʊnd faɪˈnænʃəl steɪʤ/
(noun). giai đoạn tài chính vững chắc
vocab
to incentivize
/tuː incentivize/
(verb). khuyến khích
vocab
to deliver the best results
/tuː dɪˈlɪvə ðə bɛst rɪˈzʌlts/
(verb). mang lại kết quả tốt nhất
vocab
to serve a greater purpose
/tuː sɜːv ə ˈgreɪtə ˈpɜːpəs/
(verb). phục vụ một mục đích lớn hơn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Có nhiều nhân tố tác động đến động lực làm việc.

=>

has been attributed to a myriad of sources.

 

2 Nếu không có phương tiện tài chính, mọi người sẽ rất vất vả để trang bị kiến ​​thức và xử lý các tình huống khẩn cấp.

=> Without financial means, people would desperately struggle to equip themselves with knowledge and

.

 

3 Địa vị xã hội đề cập đến mức độ uy tín, đặc quyền và danh dự mà một người nào đó nêncó trong xã hội.

=>

refers to the level of prestige, privilege, and honor someone is perceived to have in society.

 

4 Trong một cộng đồng nơi những người lao động được thử thách lẫn nhau để mang lại kết quả tốt nhất, điều đó sẽ tạo ra động lực để làm việc chăm chỉ hơn.

=> In a community where workers are challenged against one another

, it will create a drive to work harder.

💡 Gợi ý

handle extreme emergencies

social status

working motivation

to deliver the best results

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

Cạnh tranh lành mạnh

02.

định hướng tài chính

03.

Khuyến khích

04.

Giai đoạn tài chính vững chắc

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley26 Sau sample Many factors motivate people in the workplace. Of these, money is the most important. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Agree-Disagree, mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!