Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 11/08/2022

Chủ đề cuộc sống (Lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm)

Body 1: DOL chỉ ra tầm quan trọng của việc lên kế hoạch tốt

Body 2: DOL đưa ra những yếu tố khác ảnh hưởng đến thành công

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình

Insert Statement here...
From my perspective, the combination of multiple factors can ensure great achievement for people.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Good planning offers individuals clear goals and suitable allocation of resources
Idea 1
Clear goals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • wise planning can help people to identify which direction they should follow => opportunities to look forward => examine the benefits and drawbacks => reducing the risks involved and increasing the chances of success
Idea 2
Suitable allocation of resources
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: open a coffee shop - by planning the financial stages & economic knowledge and competency beforehand => decide on the scale of his business and predict future interest generated from the business
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Other factors such as diligence and fortune also share equal importance
Idea 1
Diligence
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • being hard-working is undoubtedly the first and foremost crucial factor in determining one’s success => being consistent in accomplishing our goals
Idea 2
luck plays a pivotal role in defining the success of people
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

To be successful in life, some individuals are of the opinion that

wise arrangement skill
is
of utmost importance
. However, others opine that various elements including hard work and luck also
contribute to success
. From my perspective, the combination of multiple factors can ensure great achievement for people.

On the one hand, good planning offers individuals clear goals and

suitable allocation of resources
. Regarding the former advantage, wise planning can help people to identify exactly which direction they should follow in the future. Arrangement
in advance
provides us more opportunities to look forward and examine the benefits and drawbacks of each goal that we set, thereby
reducing the risks involved
and increasing the chances of success. In addition, thanks to good planning skills, individuals may reasonably allocate resources that they currently have. For example, if one desires to open a coffee shop, by planning the financial stages as well as economic knowledge and competency beforehand, he can decide on the scale of his business and
predict future interest
generated from the business. Therefore, there are high chances that he will be successful.

On the other hand, despite the significance of good planning, other factors such as

diligence
and fortune also
shares equal importance
. To begin with, being hard-working is undoubtedly the first and foremost crucial factor in determining one’s success. Despite the number of failures we have to face in life, there are still possibilities of success once we are
consistent
in accomplishing our goals. Not to mention that sometimes, luck plays a pivotal role in defining the success of people. Even though being fortunate cannot be scientifically explained, we all accept that luck does share almost the same level of importance in defining one’s success.

In conclusion, although I agree that good planning is crucial, other factors such as being hard-working and lucky may also result in success in life.

(313 words)

📚 Vocabulary

wise arrangement skill
/waɪz əˈreɪnʤmənt skɪl/
(noun). kỹ năng sắp xếp khôn ngoan
vocab
to be of utmost importance
/biː ɒv ˈʌtməʊst ɪmˈpɔːtəns/
(adj). có tầm quan trọng hàng đầu
vocab
to contribute to success
/tuː kənˈtrɪbju(ː)t tuː səkˈsɛs/
(verb). đóng góp vào thành công
vocab
suitable allocation of resources
/ˈsjuːtəbl ˌæləʊˈkeɪʃ(ə)n ɒv rɪˈsɔːsɪz/
(noun). phân bổ nguồn lực phù hợp
vocab
in advance
/ɪn ədˈvɑːns/
(adv). trước
vocab
to reduce the risks involved
/tuː rɪˈdjuːs ðə rɪsks ɪnˈvɒlvd/
(verb). giảm rủi ro liên quan
vocab
to predict future interest
/tuː prɪˈdɪkt ˈfjuːʧər ˈɪntrɪst/
(verb). dự đoán lãi suất trong tương lai
vocab
diligence
/ˈdɪlɪʤəns/
(noun). siêng năng
vocab
to share equal importance
/tuː ʃeər ˈiːkwəl ɪmˈpɔːtəns/
(verb). có tầm quan trọng như nhau
vocab
consistent
/kənˈsɪstənt/
(adj). thích hợp
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Để thành công trong cuộc sống, một số cá nhân cho rằng kỹ năng sắp xếp khôn ngoan là điều quan trọng hàng đầu.

=> To be successful in life, some individuals are of the opinion that

is of utmost importance.

 

2 Thông điệp đóng vai trò quan trọng hàng đầu.

=> The message is

.

 

3 Nếu bạn định đến, vui lòng cho tôi biết trước.

=> If you're going to come, please let me know

.

 

5 Cô mong rằng sự siêng năng của mình sẽ được mọi người chú ý trong công việc.

=> She hoped that her

would be noticed at work.

💡 Gợi ý

diligence

of the utmost importance

wise arrangement skill

in advance

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

Kiên định

02.

Giảm rủi ro liên quan

03.

Phân bổ nguồn lực phù hợp

04.

Có tầm quan trọng như nhau

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồismiley18 . Sau sample Some people think that good planning is the key factor for success in life. Others think that there are more important factors that lead to success (hard work, luck). Discuss both views and give your own opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Discuss both views, mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé! Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background