Advertising aimed at children should be banned due to its negative impact. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề quảng cáo (advertisement) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL không đồng tình với việc sản xuất quảng cáo nhắm đến trẻ em, DOL sẽ chỉ ra một vài vấn đề mà việc này mang lại

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những vấn đề không tốt mà việc này gây ra với mối quan hệ của trẻ và những người chăm sóc chúng

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình rằng các quảng cáo nhắm đến trẻ em là vô đạo đức và có thể để lại nhiều hệ lụy

Insert Statement here...
Advertising aimed at children should be banned.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason 1
Idea 1
Advertisements should not be aimed at children because they are highly suggestible.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Children are incapable of making responsible fiscal decisions → marketing to this demographic means exploiting their inability to make rational choices for financial gain
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: although children might want to buy lego sets advertised on TV, they often get bored of them as soon as they find out what they have bought is not like the advertisements
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reason 2
Idea 1
Marketing to children inevitably leads to them pleading with their caretakers.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Not buying children toys could result in resentment in the relationship → negligence and subsequently stunt child development
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: children who have been neglected perform worse in cognitive tasks than those who have not

📝 Bài mẫu

Recently issues have arisen regarding whether or not

advertisements targeted at children
should be legally allowed. Personally, I view advertisements aimed at children
to be unethical
, since not only are they still naive, but bombarding them with commercials can cause a rift in the relationship between them and their parents.

Firstly, advertisements should not be aimed at children because they are

highly suggestible
, and as such cannot yet understand what is ultimately their best
self-interests
. Because they are
incapable of making responsible fiscal decisions
, marketing to this
demographic
means exploiting their inability to make rational choices for financial gain. For example, although children might want to buy lego sets advertised on TV, they often get bored of them as soon as they find out what they have bought is not like the advertisements. This exploitation of children’s naivety could be judged to be unethical.

Secondly, marketing to children inevitably

leads to them pleading with their caretakers
, who have disposable income to spend, which can
lead to a deterioration in their relationship
. Not buying children's toys could
result in resentment in the relationship
, for it is reasonable for caretakers whose duty it is to be fiscally responsible to refuse the child’s requests. This situation if repeated enough may in turn lead to negligence and subsequently
stunt child development
. Psychological studies have shown, for example, that children who have been neglected
perform worse in cognitive tasks
then those who have not.

In conclusion, I hold that not only are advertisements aimed at children unethical because it exploits their suggestibility, they can also affect children’s relationships with their parents and damage them psychologically. Therefore, I believe that such practices should be legally disallowed.

(281 words)

📚 Vocabulary

Advertisements targeted at children
/ˈædvərˌtaɪzmənts ˈtɑrgətɪd æt ˈʧɪldrən/
(noun). Quảng cáo nhắm vào trẻ em
vocab
To be legally allowed
/tu bi ˈligəli əˈlaʊd/
(verb). Được cho là hợp pháp
vocab
To be unethical
/tu bi əˈnɛθɪkəl/
(adj). Vô đạo đức
vocab
Naive
/ˌnaɪˈiv/
(adj). Ngây thơ
vocab
Bombard them with commercials
/bɑmˈbɑrd ðɛm wɪð kəˈmɜrʃəlz/
(verb). Tấn công trẻ em với rất nhiều quảng cáo
vocab
To be highly suggestible
/tu bi ˈhaɪli səgˈʤɛstəbəl/
(adj). Rất dễ bị ảnh hưởng
vocab
Self-interests
/sɛlf-ˈɪntrəsts/
(noun). Hứng thú của bản thân
Incapable of making responsible fiscal decisions
/ɪnˈkeɪpəbəl ʌv ˈmeɪkɪŋ riˈspɑnsəbəl ˈfɪskəl dɪˈsɪʒənz/
(verb). Không thể đưa ra quyết định có trách nhiệm về mặt tài chính
Demographic
/ˌdɛməˈgræfɪk/
(noun). Nhóm người
Exploit their inability to make rational choices
/ˈɛkˌsplɔɪt ðɛr ˌɪnəˈbɪlɪti tu meɪk ˈræʃənəl ˈʧɔɪsəz/
(verb). Lợi dụng việc trẻ không thể đưa ra lựa chọn hợp lý
Lead to them pleading with their caretakers
/lid tu ðɛm ˈplidɪŋ wɪð ðɛr ˈkɛrˌteɪkərz/
(verb). Dẫn tới việc trẻ đòi hỏi những người chăm sóc
vocab
Lead to a deterioration in their relationship
/lid tu ə dɪˈtɪriəˌreɪʃən ɪn ðɛr riˈleɪʃənˌʃɪp/
(verb). Mối quan hệ trở nên tệ hơn
vocab
Result in resentment in the relationship
/rɪˈzʌlt ɪn rɪˈzɛntmənt ɪn ðə riˈleɪʃənˌʃɪp/
(verb). Gây ra sự thù ghét trong mối quan hệ
vocab
Stunt child development
/ˈstʌnt ʧaɪld dɪˈvɛləpmənt/
(verb). Làm sự phát triển ở trẻ chững lại
Perform worse in cognitive tasks
/pərˈfɔrm wɜrs ɪn ˈkɑgnɪtɪv tæsks/
(verb). Làm không tốt trong những bài kiểm tra nhận thức
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Các quảng cáo nhắm vào trẻ em không nên được cho là hợp pháp.

 

=>

should be legally disallowed.

 

 

2 Tấn công trẻ em với các quảng cáo có thể gây ra sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa trẻ và bố mẹ.

 

=>

can cause a rift in their relationship between them and their parents.

 

 

3 Anh ấy là một người lãng phí. Anh ấy không thể đưa ra quyết định có trách nhiệm về mặt tài chính.

 

=> He's a wasteful person. He's

.

 

 

4 Làm tiếp thị hướng tới nhóm tuổi này nghĩa là đang lợi dụng việc trẻ không thể đưa ra lựa chọn hợp lý.

 

=> Marketing to this demographic means

for financial gain.

 

 

5 Làm tiếp thị hướng tới trẻ em sẽ dẫn tới việc chúng đòi hỏi ở những người chăm sóc (bố mẹ).

 

=> Marketing to children inevitably

.

 

 

6 Cuộc cãi vả đã làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên tệ hơn.

 

=> The quarrel has

.

 

 

7 Không mua đồ chơi cho trẻ em có thể gây ra sự thù ghét trong mối quan hệ.

 

=> Not buying children toys could

.

 

 

8 Những đứa trẻ bị phớt lờ thì thường làm không tốt trong những bài kiểm tra nhận thức so với những đứa trẻ khác.

 

=> Children who have been neglected

than those who have not.

💡 Gợi ý

led to a deterioration in their relationship

perform worse in cognitive tasks

Bombarding them with commercials

incapable of making responsible fiscal decisions

result in resentment in the relationship

Advertisements targeted at children

leads to them pleading with their caretakers

exploiting their inability to make rational choices

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Được cho là hợp pháp

=> To be

01.

 

Vô đạo đức

=> To be

02.

 

Ngây thơ

=>

03.

 

Hứng thú của bản thân

=>

04.

 

Nhóm người

=>

05.

 

Rất dễ bị ảnh hưởng

=> To be

06.

 

Làm sự phát triển ở trẻ chững lại

=>

07.
child development

Để tham khảo thêm những bài mẫu Writing IELTS khác, bấm vào trang IELTS Writing Task 2 Samples trên dol.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley34 Sau sample "Nowadays a large amount of advertising is aimed at children. Some people think this can have negative effects on children and should be banned. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Advertisement.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background