Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 10/06/2023

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 10/06/2023 chủ đề Food & Drinks: More and more people are becoming seriously overweight, problem is to increase the price of fattening foods. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: Ngoài giải pháp tăng giá các loại thực phẩm không lành mạnh, một giải pháp toàn diện hơn là cần thiết.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích giải pháp tăng giá các loại thực phẩm gây béo phì.

 • Body 2: DOL phân tích 2 giải pháp khác: giáo dục và thúc đẩy các hoạt động thể chất.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Raising the price of fattening foods
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Could be an effective deterrent for some individuals.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Encourage people to seek healthier and more cost-effective alternatives.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Mexico and Hungary: put taxes on sugary drinks and junk food, with some partial success.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • However, this strategy alone does not address the root.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Implementing educational programs and promoting physical activity.
Idea 1
Education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Informing the public about proper nutrition and the dangers of excessive weight gain.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Incorporating nutrition education into school curriculums, offering community workshops, and using public health campaigns to raise awareness.
Idea 2
Creating safe and accessible spaces for physical activity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Inspire people to adopt more active lifestyles.
Idea 3
Public policies
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Contribute to fostering a culture of health and fitness.

📝 Bài mẫu

The increasing prevalence of obesity worldwide has led some people to propose that

the price of high-fat foods
should be increased to address the issue. While I agree that raising the cost of unhealthy food items might have some positive impacts on
curbing obesity rates
, I believe that more comprehensive solutions are necessary.

Raising the price of fattening foods could be

an effective deterrent
for some individuals due to the basic economic principle of supply and demand. By making unhealthy foods more expensive, the government can encourage people
to seek healthier and more cost-effective alternatives
, thus promoting better eating habits. This approach has already been implemented in some countries, such as Mexico and Hungary, through taxes on sugary drinks and junk food, with some partial success. However, I am unconvinced that this strategy alone can significantly reduce obesity rates, as it does not address the root causes of
poor dietary choices and sedentary lifestyles
.

To me, a more holistic approach to

combating the rising number of overweight individuals
would involve implementing educational programs and promoting physical activity. Education plays a crucial role in informing the public about
proper nutrition
and
the dangers of excessive weight gain
, empowering people to make better choices. This can be achieved by incorporating
nutrition education into school curriculums
,
offering community workshops
, and
using public health campaigns to raise awareness
. In addition, creating safe and accessible spaces for physical activity, such as parks and recreational facilities, can
inspire people to adopt more active lifestyles
. Similarly, public policies that
support the development of bike lanes, pedestrian-friendly streets
, and
subsidized sports programs
can
contribute to fostering a culture of health and fitness
.

In conclusion, while increasing the price of fattening foods may be a useful tool in the fight against obesity, it is not a comprehensive solution to the problem. From my perspective, A multifaceted approach, including education and promotion of physical activity, should be prioritized

to effectively address this alarming health crisis
.

(328 words)

📚 Vocabulary

the price of high-fat food
/ðə praɪs ɒv haɪ-fæt fuːd/
(noun). giá thực phẩm giàu chất béo
vocab
curb obesity rate
/ˈkɜːb əʊˈbiːsəti reɪt/
(verb). hạn chế tỷ lệ béo phì
vocab
an effective deterrent
/ən ɪˈfɛktɪv dɪˈtɛrənt/
(noun). một biện pháp ngăn chặn hiệu qu
vocab
to seek healthier and more cost-effective alternatives
/tuː siːk ˈhɛlθɪər ænd mɔː kɒst-ɪˈfɛktɪv ɔːlˈtɜːnətɪvz/
(verb). tìm kiếm các giải pháp thay thế lành mạnh hơn và tiết kiệm chi phí hơn
vocab
poor dietary choice and sedentary lifestyle
/pʊə ˈdaɪətəri ˈʧɔɪs ænd ˈsɛdntəri ˈlaɪfˌstaɪl/
(noun). lựa chọn chế độ ăn uống kém và lối sống ít vận động
vocab
combat the rising number of overweight individuals
/ˈkɒmbæt ðə ˈraɪzɪŋ ˈnʌmbər ɒv ˈəʊvəweɪt ˌɪndɪˈvɪʤuəlz/
(verb). chống lại sự gia tăng số lượng người thừa cân
vocab
proper nutrition
/ˈprɒpə njuːˈtrɪʃᵊn/
(noun). dinh dưỡng hợp lý
vocab
the danger of excessive weight gain
/ðə ˈdeɪnʤə ɒv ɪkˈsɛsɪv weɪt ɡeɪn/
(noun). sự nguy hiểm của việc tăng cân quá mức
vocab
nutrition education into school curriculum
/njuːˈtrɪʃᵊn ˌɛʤʊˈkeɪʃᵊn ˈɪntuː skuːl kəˈrɪkjələm/
(noun). đưa giáo dục dinh dưỡng vào chương trình học đường
vocab
offer community workshops
/ˈɒfər kəˈmjuːnəti ˈwɜːkʃɒps/
(verb). cung cấp các hội thảo cộng đồng
vocab
use public health campaigns to raise awareness
/ˈjuːz ˈpʌblɪk hɛlθ kæmˈpeɪnz tuː reɪz əˈweənəs/
(verb). sử dụng các chiến dịch y tế công cộng để nâng cao nhận thức
vocab
inspire people to adopt more active lifestyle
/ɪnˈspaɪə ˈpiːpl tuː əˈdɒpt mɔːr ˈæktɪv ˈlaɪfˌstaɪl/
(verb). truyền cảm hứng cho mọi người áp dụng lối sống tích cực hơn
vocab
support the development of bike lanes, pedestrian-friendly streets
/səˈpɔːt ðə dɪˈvɛləpmənt ɒv baɪk leɪnz, pɪˈdɛstriən-ˈfrɛndli striːts/
(verb). hỗ trợ phát triển làn đường dành cho xe đạp, đường dành cho người đi bộ
vocab
subsidized sports programs
/ˈsʌbsɪdaɪzd spɔːts ˈprəʊɡræmz/
(noun). các chương trình thể thao được trợ cấp
vocab
contribute to fostering a culture of health and fitness
/kənˈtrɪbjuːt tuː ˈfɒstərɪŋ ə ˈkʌlʧər ɒv hɛlθ ænd ˈfɪtnəs/
(verb). góp phần thúc đẩy văn hóa sức khỏe và thể dục
vocab
to effectively address the alarming health crisis
/tuː ɪˈfɛktɪvli əˈdrɛs ðɪs əˈlɑːmɪŋ hɛlθ ˈkraɪsɪs/
(verb). để giải quyết hiệu quả cuộc khủng hoảng sức khỏe đáng báo động này
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Giá thực phẩm giàu chất béo ngày càng tăng, khiến mọi người khó có thể mua những bữa ăn không lành mạnh.

-->

is increasing, making it harder for people to afford unhealthy meals.

 

2 Thực hiện các chính sách để hạn chế tỷ lệ béo phì đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các quan chức y tế công cộng.

--> Implementing policies to

has become a priority for public health officials.

 

3 Tăng tiền phạt đối với hành vi xả rác có thể là một biện pháp ngăn chặn hiệu quả đối với những người vứt rác trên đường phố.

--> Increasing fines for littering can be

against people throwing trash on the streets.

 

4 Nhiều cá nhân đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho các thành viên phòng tập thể dục đắt tiền.

--> Many individuals are

to expensive gym memberships.

 

5 Lựa chọn chế độ ăn uống kém và lối sống ít vận động góp phần làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính.

-->

contribute to the prevalence of chronic diseases.

 

6 Điều quan trọng là phải chống lại sự gia tăng số lượng người thừa cân thông qua các biện pháp can thiệp có mục tiêu.

--> It is crucial to

through targeted interventions.

 

7 Cung cấp dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em là điều cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của chúng.

--> Providing

to children is essential for their growth and development.

 

8 Nguy cơ tăng cân quá mức bao gồm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường.

-->

includes an increased risk of heart disease and diabetes.

💡 Gợi ý

The danger of excessive weight gain

curb obesity rates

combat the rising number of overweight individuals

proper nutrition

seeking healthier and more cost-effective alternatives

the price of high-fat food

Poor dietary choices and a sedentary lifestyle

an effective deterrent

 

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

đưa giáo dục dinh dưỡng vào chương trình học đường

02.

cung cấp các hội thảo cộng đồng

03.

sử dụng các chiến dịch y tế công cộng để nâng cao nhận thức

04.

truyền cảm hứng cho mọi người áp dụng lối sống tích cực hơn

05.

hỗ trợ phát triển làn đường dành cho xe đạp, đường dành cho người đi bộ

06.

các chương trình thể thao được trợ cấp

07.

góp phần thúc đẩy văn hóa sức khỏe và thể dục

08.

để giải quyết hiệu quả cuộc khủng hoảng sức khỏe đáng báo động này

Làm bài tập từ vựng qua bài mẫu IELTS writing task 1 ngày 10/06/2023 để nâng cao band điểm.

Tổng hợp đề thi tháng 06/2023 Wriring task 2 IELTS.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample More and more people are becoming seriously overweight. Some people suggest that the solution to this problem is to increase the price of fattening foods. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Food & Drinks nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background