Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 03/06/2023

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: áp dụng pháp luật vào việc bắt buộc con cái chăm sóc cha mẹ khi họ già là không khả thi.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích 2 lý lẽ của những người ủng hộ quan điểm: chăm sóc người già nên được xem là trách nhiệm pháp lý dành cho người trẻ.

 • Body 2: DOL phân tích quan điểm áp đặt trách nhiệm chăm sóc người già lên con cái thông qua pháp luật là phi thực tế.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Younger family members should be legally obliged to assist their elderly relatives
Idea 1
It is an inherent moral duty to care for one's own kin.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The elderly have made significant contributions to the welfare of their families >>> deserve support during their time of need.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ensures that the elderly receive the assistance necessary >> safeguard their well-being.
Idea 2
Apreventive measure against instances where children neglect their parents.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Imposing it through legal means may be impractical.
Idea 1
Each family's circumstances vary significantly.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Enforcing such obligations can unduly burden younger family members.
Idea 2
Focus on establishing government programs that guarantee the well-being of the elderly.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The elderly receive the care without encumbering younger family members.

📝 Bài mẫu

The question of whether younger family members should

bear legal responsibility
for providing support to elderly individuals who are no longer physically, mentally, or financially capable of self-care remains a subject of debate. While recognizing
the moral obligation
associated with this duty, I am of the opinion that
mandating
it through legislation may not be a viable approach.

Proponents of the viewpoint that younger family members should be legally obliged to assist their elderly relatives argue that it is

an inherent moral duty
to care for one's own
kin
. They contend that the elderly have made significant contributions to the welfare of their families over their lifetimes and, therefore, deserve support during their time of need. By establishing legal obligations, this ensures that the elderly receive the essential care and financial assistance necessary to
alleviate their burdens
and
safeguard their overall well-being
. Supporters of this measure further emphasize that it can serve as
a preventive measure
against instances where children
neglect or mistreat their parents
who are physically incapable of tending to their own needs.

Notwithstanding these arguments, I am inclined to believe that imposing the responsibility of supporting the elderly on younger family members through legal means may be impractical. It is crucial to recognize that each family's circumstances and capacities vary significantly, which means that enforcing such obligations can unduly burden younger family members who may already be facing their own financial and personal challenges. Instead, society should focus on

establishing comprehensive government programs
or community services that guarantee the well-being of the elderly. By
adopting a collective approach
, we can ensure that the elderly receive the care and support they rightly deserve without
unfairly encumbering younger family members
.

In conclusion, while valid arguments exist in favor of legal obligations on younger family members, I contend that implementing such policies may not be advisable. Rather, I believe that

a holistic support framework
encompassing
government initiatives and community-driven services
represents
a more equitable and effective approach
to ensure the welfare of the elderly.

(338 words)

📚 Vocabulary

bear legal responsibility
/beə ˈliːɡəl rɪˌspɒnsɪˈbɪləti/
(verb). chịu trách nhiệm pháp lý
vocab
the moral obligation
/ðə ˈmɒrəl ˌɒblɪˈɡeɪʃᵊn/
(noun). nghĩa vụ đạo đức
vocab
mandate
/ˈmændeɪt/
(verb). bắt buộc
vocab
an inherent moral duty
/ən ɪnˈhɪərənt ˈmɒrəl ˈdjuːti/
(noun). một nghĩa vụ đạo đức cố hữu
vocab
kin
/kɪn/
(noun). họ hàng
vocab
alleviate the burden
/əˈliːvɪeɪt ðə ˈbɜːdn/
(verb). giảm bớt gánh nặng của họ
vocab
safeguard the overall well-being
/ˈseɪfɡɑːd ði ˈəʊvərɔːl wɛl-ˈbiːɪŋ/
(verb). bảo vệ sức khỏe tổng thể của họ
vocab
a preventive measure
/ə prɪˈvɛntɪv ˈmɛʒə/
(noun). một biện pháp phòng ngừa
vocab
neglect or mistreat their parents
/nɪˈɡlɛkt ɔː mɪsˈtriːt ðeə ˈpeərənts/
(verb). bỏ bê hoặc ngược đãi cha mẹ
vocab
establishing comprehensive government programs
/ɪsˈtæblɪʃɪŋ ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv ˈɡʌvnmənt ˈprəʊɡræmz/
(verb). thiết lập các chương trình toàn diện của chính phủ
vocab
adopt a collective approach
/əˈdɒpt ə kɒˈlɛktɪv əˈprəʊʧ/
(verb). áp dụng một cách tiếp cận tập thể
vocab
unfairly encumber younger family members
/ʌnˈfeəli ɪnˈkʌmbər ˈjʌŋə ˈfæmɪli ˈmɛmbəz/
(verb). gây gánh nặng cho con cái một cách bất công
vocab
a holistic support framework
/ə həˈlɪstɪk səˈpɔːt ˈfreɪmwɜːk/
(noun). một khuôn khổ hỗ trợ toàn diện
vocab
government initiatives and community-driven services
/ˈɡʌvnmənt ɪˈnɪʃɪətɪvz ænd kəˈmjuːnəti-ˈdrɪvn ˈsɜːvɪsɪz/
(noun). các sáng kiến ​​của chính phủ và các dịch vụ hướng đến cộng đồng
vocab
a more equitable and effective approach
/ə mɔːr ˈɛkwɪtəbᵊl ænd ɪˈfɛktɪv əˈprəʊʧ/
(noun). cách tiếp cận công bằng và hiệu quả hơn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Giám đốc điều hành sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ sai phạm tài chính nào trong công ty.

--> The CEO will bear

for any financial misconduct within the company.

 

2 Chúng ta có nghĩa vụ đạo đức để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

--> We have

to help those in need.

 

3 Luật mới bắt buộc tất cả các phương tiện phải trải qua kiểm tra khí thải thường xuyên.

--> The new law

that all vehicles undergo regular emissions testing.

 

4 Chăm sóc môi trường là một nghĩa vụ đạo đức cố hữu mà tất cả chúng ta nên nắm lấy.

--> Taking care of the environment is

we should all embrace.

 

5 Buổi sum họp gia đình quy tụ họ hàng xa xứ từ nhiều miền đất nước.

--> The family reunion brought together distant

from various parts of the country.

 

6 Tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ tài chính để giảm bớt gánh nặng hóa đơn y tế cho các gia đình có thu nhập thấp.

--> The charitable organization provides financial aid to

of medical bills for low-income families.

 

7 Chính phủ đã thực hiện các quy định nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe tổng thể của công dân trong đại dịch.

-> The government implemented strict regulations to

of its citizens during the pandemic.

💡 Gợi ý

a moral obligation

kin

mandates

safeguard the overall well-being

alleviate the burden

bear legal responsibility

an inherent moral duty

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

một biện pháp phòng ngừa

02.

bỏ bê hoặc ngược đãi cha mẹ của họ

03.

thiết lập các chương trình toàn diện của chính phủ

04.

áp dụng một cách tiếp cận tập thể

05.

gây gánh nặng cho con cái một cách bất công

06.

một khuôn khổ hỗ trợ toàn diện

07.

các sáng kiến của chính phủ và các dịch vụ hướng đến cộng đồng

08.

cách tiếp cận công bằng và hiệu quả hơn

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample If old people are no longer physically, mentally or financially able to look after themselves, younger family members should be legally responsible for supporting them. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background