Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/06/2023 kèm bài mẫu

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm Không đồng ý.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích giải vì sao nhiều người nghĩ may mắn là nguyên dẫn tới thành công.

 • Body 2: DOL phân tích những nhân tố DOL cho là quan trọng hơn để thành công ngoại việc gặp may mắn.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
I firmly disagree with this stance as I think that there are more essential elements.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The role of luck in one's success
Idea 1
Random chance and external circumstances can certainly impact the trajectory of an individual's life.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: J.K. Rowling took a chance on her book --> literary stardom
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hypothesis: If she had not been lucky, manuscript may have remained undiscovered.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Anti-thesis: relying on luck = overlook the importance of personal qualities and deliberate actions
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Other more significant factors of success
Idea 1
Individual attributes (determination, resilience, and adaptability)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • contribute to overcoming challenges and achieving goals
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • enable individuals to persevere in difficult times
Idea 2
Persistent effort (consistent hard work, dedication, and a growth mindset)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • be essential in honing skills, acquiring knowledge, and seizing opportunities
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • cultivate expertise and demonstrate the strength

📝 Bài mẫu

The influence of luck on personal success has been a subject of debate and speculation. While some argue that luck plays a pivotal role in determining the outcomes of our endeavors, I firmly disagree with this stance as I think that there are more essential elements.

Those who advocate for the role of luck in one's journey towards success may have some valid arguments. They may well argue that random chance and external circumstances can certainly impact the

trajectory of an individual's life
. It is therefore reasonable to state that unexpected opportunities can sometimes play a part in opening doors to success. This was the case of J.K. Rowling as a small publishing house decided to take a chance on her book, and its subsequent success propelled Rowling to
literary stardom
. Had she not encountered this stroke of luck, her
manuscript
may have remained undiscovered. However, relying solely on luck as the primary driver of achievement overlooks the
intricate
interplay
of personal qualities and deliberate actions.

In addition to luck, there are two crucial factors that hold more significance in

shaping one's success
. Chief among these is that individual attributes such as
determination
,
resilience
, and
adaptability
contribute
significantly to overcoming challenges and achieving goals. These qualities enable individuals to
persevere
in the face of adversity, learn from failures, and adapt their strategies accordingly. Secondly,
persistent effort
, characterized by consistent hard work, dedication, and a growth mindset, is essential in honing skills, acquiring knowledge, and seizing opportunities. It is through sustained effort that individuals
cultivate expertise
and demonstrate the strength required to overcome obstacles on their
path to success
.

In conclusion, while luck undoubtedly has a role to play in shaping outcomes, it is not the sole

determinant
of personal success. The belief that luck alone can make or break an individual's achievements undermines the importance of personal attributes and continuous effort.

(311 words)

📚 Vocabulary

trajectory of an individual's life
/trəˈʤɛktəri ʌv ən ˌɪndəˈvɪʤəwəlz laɪf/
(noun). quỹ đạo của cuộc sống của một cá nhân
vocab
literary stardom
/ˈlɪtəˌrɛri ˈstɑrdəm/
(noun). ngôi sao văn học
vocab
manuscript
/ˈmænjəˌskrɪpt/
(noun). bản thảo
vocab
intricate
/ˈɪntrəkət/
(verb). phức tạp
vocab
interplay
/ˈɪntərˌpleɪ/
(noun). tương tác
vocab
shape one's success
/ʃeɪp wʌnz səkˈsɛs/
(verb). định hình thành công của một người
vocab
determination
/dɪˌtɜrməˈneɪʃən/
(noun). sự quyết tâm
vocab
resilience
/rɪˈzɪliəns/
(noun). khả năng phục hồi
vocab
adaptability
/əˌdæptəˈbɪləti/
(noun). khả năng thích ứng
vocab
contribute
/kənˈtrɪbjut/
(verb). đóng góp
vocab
persevere
/pərsəˈvɪr/
(verb). kiên trì
vocab
persistent effort
/pərˈsɪstənt ˈɛfərt/
(noun). nỗ lực dai dẳng
vocab
cultivate expertise
/ˈkʌltəˌveɪt ˌɛkspərˈtiz/
(verb). rèn luyện chuyên môn
vocab
path to success
/pæθ tu səkˈsɛs/
(noun). con đường dẫn đến thành công
vocab
determinant
/dɪˈtɜrmənənt/
(noun). yếu tố quyết định
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Quỹ đạo của cuộc sống của một cá nhân có thể thay đổi đáng kể dựa trên các lựa chọn họ đưa ra.

-->

can change dramatically based on the choices they make.

 

2 Sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của mình, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao văn học.

--> After publishing her best-selling novel, she quickly rose to

.

 

3 Tác giả đã gửi bản thảo của cô cho một số nhà xuất bản với hy vọng được xuất bản.

--> The author submitted her

to several publishing houses in hopes of getting it published.

 

4 Thiết kế phức tạp của việc dệt rua lỗ là một minh chứng cho kỹ năng của nghệ sĩ và sự chú ý đến từng chi tiết.

--> The

design of the lacework was a testament to the artist's skill and attention to detail.

 

5 Sự tương tác giữa các nhân vật chính được thêm chiều sâu và độ phức tạp cho cốt truyện.

--> The

between the main characters added depth and complexity to the storyline.

 

6 Làm việc chăm chỉ và cống hiến có thể định hình thành công của một người trong bất kỳ lĩnh vực nào.

--> Hard work and dedication can

in any field.

 

7 Quyết tâm của anh ta để vượt qua những trở ngại đã thúc đẩy anh ta đạt được mục tiêu của mình.

--> His

to overcome obstacles propelled him to achieve his goals.

💡 Gợi ý

the trajectory of an individual's life

shape one's success

manuscript

literary stardom

determination

intricate

shape one's success

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

resilience

02.

adaptability

03.

contribute

04.

persevere

05.

persistent effort

06.

cultivate expertise

07.

path to success

08.

determinant

Cùng luyện tập từ vựng bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 15/06/2023 ngay nhé!

Tổng hợp bài mẫu band 8.0 Writing Task 2 IELTS tháng 06/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Whether or not a person achieves their aims in life is mostly related to luck. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background