Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 10/08/2023

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: đồng ý với quan điểm thứ 2 (Người cao tuổi hiện tại có cuộc sống tốt hơn so với trong quá khứ) .

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích những khó khăn mà người cao tuổi gặp phải ngày nay.

 • Body 2: DOL phân tích những lợi ích mà người cao tuổi có được ngày ngay.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay will examine the rationale behind both perspectives and assert my strong agreement with the latter viewpoint.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Getting old is entirely bad
Idea 1
health-related concerns
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • advanced age → physical decline → lower quality of life → increased reliance on medical care
Idea 2
technological challenges
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • technology rapidly evolves → find it difficult to stay connected → feelings of isolation
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Old people’s life nowadays is much better
Idea 1
healthcare
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • health care advancements → prevent age-related ailments → prolonged lifespan → enhanced overall well-being
Idea 2
financial stability
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • improvements in financial security and pension schemes → robust economic foundation → support financial planning → maintain a comfortable standard of living

📝 Bài mẫu

The perception of aging in contemporary society varies significantly, with

divergent
views on whether growing old is predominantly unfavorable or whether the lives of older individuals have greatly improved in comparison to previous generations. This essay will examine the rationale behind both perspectives and assert my strong agreement with the latter viewpoint.

Detractors
of aging in the modern era often highlight
health-related concerns
and the challenges posed by evolving technologies. They contend that
advanced age
is often accompanied by
physical decline
, encompassing reduced mobility, chronic ailments, and heightened susceptibility to illnesses. These factors can substantially
diminish
the overall quality of life, consequently necessitating increased reliance on medical care. Additionally, older individuals may encounter difficulties in adapting to the rapidly evolving
technological landscape
and societal advancements, thereby experiencing feelings of isolation and
marginalization
. For instance, navigating smartphones and social media platforms may present unfamiliar territory for some elderly adults, impeding their ability to
stay connected with
loved ones, access crucial services, and fully participate in the digital age.

Conversely, in my viewpoint, the lives of older people today are undeniably superior to those of the past. With regard to healthcare, remarkable advancements have significantly enhanced the overall well-being of

senior citizens
. By gaining access to state-of-the-art medical care, older individuals can effectively manage and prevent age-related ailments, leading to
prolonged lifespans
and the ability to live more active lives. Furthermore, substantial improvements in financial security and
pension schemes
have ensured a more robust economic foundation for older individuals. Through enhanced financial planning and support systems, elderly individuals now have a greater likelihood of maintaining a comfortable standard of living during their retirement years.

In conclusion, while some individuals perceive aging in the modern world as an entirely negative experience, I firmly believe that the lives of older people today are generally superior to those of previous generations. Enhanced healthcare and increased financial stability contribute to a more

gratifying
and fulfilling aging experience.

(327 words)

📚 Vocabulary

Divergent
/daɪˈvɜrʤənt/
(adj). Khác nhau
vocab
Detractor
/dɪˈtræktər/
(noun). Kẻ gièm pha, không đồng tình
vocab
Health-related concern
/hɛlθ-rɪˈleɪtɪd kənˈsɜrn/
(noun). Mối quan tâm liên quan đến sức khỏe
vocab
Advanced age
/ədˈvænst eɪʤ/
(noun). Tuổi cao
vocab
Physical decline
/ˈfɪzɪkəl dɪˈklaɪn/
(noun). Suy giảm thể chất
vocab
Diminish
/dɪˈmɪnɪʃ/
(verb). Giảm bớt
vocab
Technological landscape
/ˌtɛknəˈlɑʤɪkəl ˈlændˌskeɪp/
(noun). Thế giới công nghệ
vocab
Marginalization
/ˌmɑrʤənələˈzeɪʃən/
(noun). Việc bị loại trừ
vocab
Stay connected with
/steɪ kəˈnɛktəd wɪð/
(verb). Giữ kết nối với
vocab
Senior citizen
/ˈsinjər ˈsɪtəzən/
(noun). Người cao tuổi
vocab
Prolonged lifespan
/prəˈlɔŋd ˈlaɪfˌspæn/
(noun). Tuổi thọ được kéo dài
vocab
Pension scheme
/ˈpɛnʃən skim/
(noun). Chương trình lương hưu
vocab
Gratifying
/ˈɡrætəˌfaɪɪŋ/
(adj). Hài lòng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Ý kiến ​​của họ về vấn đề này rất khác nhau, với một người ủng hộ ý tưởng và người kia phản đối nó.

=> Their opinions on the matter were

, with one person supporting the idea and the other opposing it.

 

2 Bất chấp những lời chỉ trích của kẻ gièm pha, bộ phim đã nhận được những đánh giá tích cực từ phần lớn người xem.

=> Despite the

's criticism, the film received positive reviews from the majority of viewers.

 

3 Sự gia tăng tỷ lệ béo phì là mối quan tâm lớn liên quan đến sức khỏe ở nhiều quốc gia.

=> The rise in obesity rates is a major

in many countries.

 

4 Nghiên cứu tập trung vào các tác động của việc tập thể dục đối với chức năng nhận thức ở những người có độ tuổi cao.

=> The study focused on the effects of exercise on cognitive function in individuals of

.

5 Khi mọi người già đi, họ có thể trải qua sự suy giảm về thể chất dần dần về sức mạnh và sự linh hoạt.

=> As people age, they may experience a gradual

in strength and flexibility.

 

6 Tác dụng của thuốc giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng.

=> The effects of the medication helped

the severity of the symptoms.

💡 Gợi ý

health-related concern

physical decline

divergent

advanced age

diminish

detractor

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Thế giới công nghệ

02.

Việc bị loại trừ

03.

Giữ kết nối với

04.

Người cao tuổi

05.

Tuổi thọ được kéo dài

06.

Chương trình lương hưu

07.

Hài lòng

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some people say that in the modern world, getting old is entirely bad. Others believe that old people’s life nowadays is much better than in the past. Discuss both views and give your own opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background