Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 11/05/2023_1

Chủ đề Government là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: Ngoài chính phủ, các tổ chức khác cũng có những đóng góp để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở ở các thành phố lớn.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích 2 lý do hành động của chính phủ là quan trọng.

 • Body 2: DOL phân tích đóng góp của tổ chức tư nhân và tổ chức phi chính phủ trong giải quyết vấn đề thiếu nhà ở.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Governmental action is essential to resolving the shortage of houses.
Idea 1
Through legislation and policy-making.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, they can enact zoning laws to encourage the construction of affordable homes.
Idea 2
The government has the legal power to ensure fair practices.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, they can levy higher taxes on the ownership of multiple properties.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The private entities and nonprofit organizations also contribute significantly.
Idea 1
Regarding the former
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The private sector has resources
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The government can involve private corporations in the construction of affordable housing units.
Idea 2
Nonprofit organizations
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • They possess a deep understanding of local needs.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Connecting vulnerable communities with financial backers.

📝 Bài mẫu

Housing shortages in large cities have become a serious issue, leading some to believe that only the government can provide a solution. I disagree with this statement as I believe that even if the government may have a primary role in solving this issue, others can also contribute significantly to

tackling the situation
.

It is true that governmental action is essential to resolving the shortage of houses in major cities. One way in which this is achieved is through

legislation and policy-making
, whereby the government can
implement measures
to increase the supply of
affordable housing
. For instance, they can
enact zoning laws
to encourage development and finance the construction of affordable homes. Additionally, the government has the legal power to ensure fair practices in the housing market and promote responsible development. For instance, they can
levy higher taxes on the ownership of multiple properties
, which discourages such practices and thus leaves more affordable houses for
lower-income residents
.

Nevertheless, I believe that the complexity of the housing crisis necessitates

collaboration among multiple stakeholders
, particularly
private entities
and nonprofit organizations. Regarding the former, the private sector has resources that can be mobilized to facilitate the construction of affordable housing projects. Thus, with
appropriate incentives such as tax breaks or expedited permit processes
, the government can involve private corporations in the construction and management of affordable housing units. Nonprofit organizations and community groups also have a significant role in mitigating the housing situation. The reason is that they possess a deep understanding of local needs and can
properly advocate for marginalized populations
. This can be done by connecting vulnerable communities with
financial backers and philanthropists
who are willing to make substantial contributions to
the building of a shelter
for those at risk of homelessness.

In conclusion, while the government may play a central role in tackling housing shortages in large urban areas, I disagree with the view that no other parties can contribute. In my opinion, the lack of housing for citizens can only be effectively addressed with

collective efforts
that involve private companies and community organizations.

(346 words)

📚 Vocabulary

tackle the situation
/ˈtækl ðə ˌsɪʧuˈeɪʃᵊn/
(verb). giải quyết vấn đề
vocab
legislation and policy-making
/ˌlɛʤɪsˈleɪʃᵊn ænd ˈpɒləsɪˌmeɪkɪŋ/
(noun). luật pháp và hoạch định chính sách
vocab
implement measures
/ˈɪmplɪmənt ˈmɛʒəz/
(verb). thực hiện các giải pháp
vocab
affordable housing
/əˈfɔːdəbᵊl ˈhaʊzɪŋ/
(noun). nhà ở giá cả phải chăng
vocab
enact zoning laws
/ɪˈnækt ˈzəʊnɪŋ lɔːz/
(verb). ban hành luật phân vùng
vocab
levy higher taxes on the ownership of multiple properties
/ˈlɛvi ˈhaɪə ˈtæksɪz ɒn ði ˈəʊnəʃɪp ɒv ˈmʌltɪpl ˈprɒpətiz/
(verb). đánh thuế cao hơn đối với quyền sở hữu nhiều tài sản
vocab
lower-income residents
/ˈləʊər-ˈɪnkʌm ˈrɛzɪdənts/
(noun). cư dân có thu nhập thấp
vocab
collaboration among multiple stakeholders
/kəˌlæbəˈreɪʃᵊn əˈmʌŋ ˈmʌltɪpl ˈsteɪkˌhəʊldəz/
(noun). sự hợp tác giữa nhiều bên liên quan
vocab
private entities
/ˈpraɪvɪt ˈɛntɪtiz/
(noun). các tổ chức tư nhân
vocab
appropriate incentives such as tax breaks or expedited permit processes
/əˈprəʊprɪɪt ɪnˈsɛntɪvz sʌʧ æz tæks breɪks ɔːr ˈɛkspɪdaɪtɪd ˈpɜːmɪt ˈprəʊsɛsɪz/
(noun). những khuyến khích thích hợp như giảm thuế hoặc quy trình cấp phép nhanh
vocab
properly advocate for marginalized populations
/ˈprɒpəli ˈædvəkɪt fɔː ˈmɑːrdʒɪnəlaɪzd ˌpɒpjəˈleɪʃᵊnz/
(verb). vận động một cách đúng đắn cho các nhóm dân cư bị thiệt thòi
vocab
financial backer and philanthropist
/faɪˈnænʃəl ˈbækə ænd fɪˈlænθrəpɪst/
(noun). người hỗ trợ tài chính và nhà từ thiện
vocab
the building of a shelter
/ðə ˈbɪldɪŋ ɒv ə ˈʃɛltə/
(noun). việc xây dựng một nơi ở
vocab
collective effort
/kɒˈlɛktɪv ˈɛfət/
(noun). nỗ lực tập thể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Chính phủ phải giải quyết vấn đề tỷ lệ tội phạm gia tăng trong thành phố.

--> The government must

of rising crime rates in the city.

 

2 Luật pháp và hoạch định chính sách hiệu quả là rất quan trọng để giải quyết các vấn đề môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

--> Effective

are crucial for addressing environmental issues and promoting sustainable development.

 

3 Thành phố có kế hoạch thực hiện các giải pháp giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy giao thông công cộng.

--> The city plans to

to reduce traffic congestion and promote public transportation.

 

4 Mục tiêu của chính phủ là cung cấp các lựa chọn nhà ở giá cả phải chăng cho các gia đình có thu nhập thấp.

--> The government's goal is to provide

options for low-income families.

 

5 Hội đồng thành phố đã quyết định ban hành luật phân vùng để điều chỉnh loại hình kinh doanh được phép trong các khu dân cư.

--> The city council decided to

to regulate the type of businesses allowed in residential areas.

 

6 Để ngăn chặn đầu cơ tài sản, chính phủ quyết định đánh thuế cao hơn đối với quyền sở hữu nhiều tài sản.

--> To discourage property speculation, the government decided to

.

 

7 Thành phố đang thực hiện các chương trình để cung cấp hỗ trợ cho cư dân có thu nhập thấp cần chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng.

--> The city is implementing programs to provide assistance to

in need of affordable healthcare.

💡 Gợi ý

implement measures

tackle the situation

levy higher taxes on the ownership of multiple properties

affordable housing

lower-income residents

legislation and policy-making

enact zoning laws

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

sự hợp tác giữa nhiều bên liên quan

02.

các tổ chức tư nhân

03.

những khuyến khích thích hợp như giảm thuế hoặc quy trình cấp phép nhanh

04.

vận động một cách đúng đắn cho các nhóm dân cư bị thiệt thòi

05.

người hỗ trợ tài chính và nhà từ thiện

06.

việc xây dựng một nơi ở

07.

nỗ lực tập thể

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Only government action can solve housing shortages in big cities. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background