What are the benefits/drawbacks of moving businesses to rural areas to solve transport and accommodation problems?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 27/08/2022 chủ đề kinh doanh (Business): Governments encourage businesses to move to rural areas. Do you think the advantages outweigh the disadvantages? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm).

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ chỉ ra những bất lợi của việc di dời các doanh nghiệp về vùng nông thôn.

 • Body 2: DOL sẽ chỉ ra những thuận lợi của việc di dời các doanh nghiệp về vùng nông thôn.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
From my perspective, the benefits of this practice surpass its drawbacks.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
The unavailability of resources
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • infrastructure and human resources are not immediately accessible in the suburbs
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: major banks would suffer from inadequacies of well-trained employees
Idea 2
The unavailability of potential customers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • enterprises moving to the outskirts would impede their businesses as profits cannot be generated easily
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: the failure in attracting customers of high-end clothes stores results in their lower revenues
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Reducing the number of over-crowding related issues in the cities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the change in companies’ operation place requires their workers to move from the center to the outskirts => decrease the amount of transportation and population => enhance city citizens’ living standards
Idea 2
Reducing the number of employment problems in the countryside
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • businesses moving to rural areas creates more job opportunities => workers living in those places generate more gains => lessen income inequality between rural and urban citizens.

📝 Bài mẫu

The relocation of enterprises to the suburbs
has been promoted by many governments due to the rising issues of transportation and housing in central places. From my perspective, the benefits of this practice surpass its drawbacks.

On the one hand, the alteration of enterprises’ places would

exert negative effects
on their interests relating to
the unavailability of resources
and potential customers. Chief among these is that infrastructure and human resources are not
immediately accessible
in the suburbs. For example, major banks would suffer from
inadequacies of well-trained employees
because they are out of reach for high-quality graduates from many universities. Not to mention that enterprises moving to the outskirts would impede their businesses as profits cannot be generated easily. For example, the failure in attracting customers of
high-end clothes stores
results in their lower revenues, which
negatively impacts the businesses’ survival
in the market.

On the other hand, the moving of businesses to the countryside plays a pivotal role in

reducing the number of over-crowding related issues
in the cities and employment problems in the countryside. Concerning the former advantage, the change in companies’ operation place requires their workers to move from the center to the outskirts, which would significantly decrease the amount of transportation and population in the central areas. Therefore, congestion and rising housing prices would be less problematic, thereby
enhancing city citizens’ living standards
. In addition, businesses moving to rural areas creates more job opportunities for workers who live in those places. By joining the workforce, those individuals can generate more gains, which is paramount in
lessening income inequality
between rural and urban citizens.

In conclusion, the governmental encouragement of altering companies’ places of business may cause difficulties for businesses due to their inaccessibility of resources and lower chances of stimulating profits. Nevertheless, such a practice is deemed more advantageous in terms of its potential in diminishing the adverse effects of rising transportation and accommodation costs.

(323 words)

📚 Vocabulary

The relocation of enterprises to the suburbs
/ðə ˌriːləʊˈkeɪʃən ɒv ˈɛntəpraɪzɪz tuː ðə ˈsʌbɜːbz/
(noun). Việc di dời doanh nghiệp ra ngoại thành
vocab
to exert negative effects
/tuː ɪgˈzɜːt ˈnɛgətɪv ɪˈfɛkts/
(verb). gây ra những tác động tiêu cực
vocab
the unavailability of resources
/ði ˌʌnəˌveɪləˈbɪlɪti ɒv rɪˈsɔːsɪz/
(noun). sự không có sẵn của các nguồn lực
vocab
immediately accessible
/ɪˈmiːdiətli əkˈsɛsəbl/
(adj). có thể kết nối ngay lập tức
vocab
inadequacies of well-trained employees
/ɪnˈædɪkwəsiz ɒv wɛl-treɪnd ˌɛmplɔɪˈiːz/
(noun). thiếu nguồn nhân lực có tay nghề
vocab
high-end clothes stores
/haɪ-ɛnd kləʊðz stɔːz/
(noun). cửa hàng quần áo cao cấp
vocab
to negatively impact the businesses’ survival
/ˈnɛgətɪvli ˈɪmpækt ðə ˈbɪznɪsɪz səˈvaɪvəl/
(verb). tác động tiêu cực đến sự tồn tại của doanh nghiệp
vocab
to reduce the number of over-crowding related issues
/tuː rɪˈdjuːs ðə ˈnʌmbər ɒv ˈəʊvə-ˈkraʊdɪŋ rɪˈleɪtɪd ˈɪʃuːz/
(verb). giảm số lượng các vấn đề liên quan đến quá đông đúc
vocab
to enhance city citizens’ living standards
/tuː ɪnˈhɑːns ˈsɪti ˈsɪtɪznz ˈlɪvɪŋ ˈstændədz/
(verb). nâng cao mức sống của công dân thành phố
vocab
to lessen income inequality
/tuː ˈlɛsn ˈɪnkʌm ˌɪni(ː)ˈkwɒlɪti/
(verb). giảm bớt bất bình đẳng thu nhập
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1

1 Việc di dời các doanh nghiệp ra ngoại ô đã được nhiều chính phủ thúc đẩy do vấn đề giao thông và nhà ở ở những nơi trung tâm ngày càng gia tăng.

=> The

to the suburbs has been promoted by many governments due to the rising issues of transportation and housing in central places.

 

2 Việc thay đổi địa điểm hoạt động của doanh nghiệp sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của họ liên quan đến việc không có sẵn nguồn lực và khách hàng tiềm năng.

=> The alteration of enterprises’ places would

on their interests relating to the unavailability of resources and potential customers.

 

3 Cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực chưa thể tiếp cận ngay ở ngoại ô.

=> Infrastructure and human resources are not

in the suburbs.

 

4 Các ngân hàng lớn sẽ gặp khó khăn về thiếu thốn đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản vì họ không thể tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp chất lượng cao từ nhiều trường đại học.

=> Major banks would suffer from

because they are out of reach for high-quality graduates from many universities.

💡 Gợi ý

exert negative effects

immediately accessible

relocation of enterprises

inadequacies of well-trained employees

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

Cửa hàng quần áo cao cấp

02.

Tác động tiêu cực đến sự tồn tại của doanh nghiệp

03.

Giảm số lượng các vấn đề liên quan đến quá đông đúc

04.

Nâng cao mức sống của công dân thành phố

Đề thi thật tháng 08/2022 kèm bài mẫu.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample As transport and accommodation problems are increasing in many cities, some governments encourage businesses to move to rural areas. Do you think the advantages outweigh the disadvantages? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Advantages & Disadvantages, mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Business mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background