Some languages are popular while others are not. Positive/negative? - IELTS Writing

Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi.

 • Thân bài:

  • Body 1: Dù DOL cho rằng đây là một xu hướng không tốt, nhưng DOL vẫn chỉ ra những điểm tích cực của nó để lập luận không bị một chiều và sẽ chặt chẽ hơn.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL chỉ ra những tác hại xấu của xu hướng này để ủng hộ cho quan điểm của mình.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho rằng dù có mang lại lợi ích về kinh tế, những mất mát là quá lớn.

Insert Statement here...
I argue in this essay why I believe this is an unwanted trend, for although it could help stimulate economic growth, the long term consequences of cultural erosion is comparatively more undesirable.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Positive
Idea 1
Economic boost
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Globalization → more people are learning the languages of world-leading economies → a greater overall increase in global GDP
Idea 2
Being bilingual boosts employment opportunities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Prospective employees can bridge the gap between two different cultures and economies.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, English and Chinese are the languages of choice today, and fluency is a skill sought after by international employers → they hope to do business in both English and Chinese speaking countries.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Negative
Idea 1
The cultural erosion
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Language is the foundation of culture → if people cannot communicate, they cannot form a collective identity → the decline of a language would also mean the decline of a culture
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: the Welsh language is barely spoken because the English sought to replace their culture following an invasion → learning Welsh has been considered an important way to preserve culture for many young Welsh people.

📝 Bài mẫu

Today, only a few languages

reign supreme
in most countries, whilst the
usage of many other languages
have declined. I argue in this essay why I believe this is an unwanted trend, for although it could help
stimulate economic growth
, the long-term consequences of
cultural erosion
is comparatively more undesirable.

On the one hand, it could be said that as a result of

globalization
, more people are learning
the languages of world-leading economies
, which leads to a greater
overall increase in global GDP
. At the moment, being
bilingual
boosts
employment opportunities
drastically for prospective employees since they can bridge the gap between two different cultures and economies. For instance, English and Chinese are the languages of choice today, and fluency is a skill sought after by international employers as they hope to do business in both English and Chinese speaking countries.

However, it could be posited that language is the

foundation of culture
, and if people cannot communicate, they cannot form a collective identity: the result would be that the culture gets eroded over time. Going into more detail, some words in many languages cannot be translated to others precisely because they are
specific to a cultural context
; the decline of a language would also mean the decline of a culture. Using a more specific example, the Welsh language is barely spoken because the English sought to replace their culture following an invasion; thus, learning Welsh has been considered an important way to
preserve culture
for many young Welsh people.

In conclusion, whilst I argue that although the use of only a few languages over the many can lead to more economic development, it is still nonetheless more important that people preserve their individual cultures; thus the aforementioned trend has been an unwanted one.

(296 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu nghĩa của các từ xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing vừa rồi qua bảng dưới đây.

Reign supreme
/reɪn səˈprim/
(verb). Ngự trị
Usage of many other languages
/ˈjusəʤ ʌv ˈmɛni ˈʌðər ˈlæŋgwəʤəz/
(noun). Việc sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau
To be an unwanted trend
/tu bi ən ənˈwɔntɪd trɛnd/
(noun). Là một xu hướng không mong muốn
Stimulate economic growth
/ˈstɪmjəˌleɪt ˌɛkəˈnɑmɪk groʊθ/
(verb). Kích thích tăng trưởng kinh tế
vocab
Cultural erosion
/ˈkʌlʧərəl ɪˈroʊʒən/
(noun). Sự sói mòn văn hóa
Globalization
/ˌgloʊbəlɪˈzeɪʃən/
(noun). Sư toàn cầu hóa
vocab
The languages of world-leading economies
/ðə ˈlæŋgwəʤ ʌv wɜrld-ˈlidɪŋ ɪˈkɑnəmiz/
(noun). Ngôn ngữ của các nền kinh tế dẫn đầu thế giới
vocab
Overall increase in global GDP
/ˈoʊvəˌrɔl ˈɪnˌkris ɪn ˈgloʊbəl ʤi-di-pi/
(noun). Sự tăng tổng thể của GDP toàn cầu
vocab
Bilingual
/baɪˈlɪŋgwəl/
(noun). Người nói 2 ngôn ngữ
vocab
Employment opportunities
/ɛmˈplɔɪmənt ˌɑpərˈtunətiz/
(noun). Cơ hội việc làm
vocab
Bridge the gap between two different cultures
/brɪʤ ðə gæp bɪˈtwin tu ˈdɪfərənt ˈkʌlʧərz/
(verb). Rút ngắn khoảng cách giữa 2 văn hóa khác nhau
vocab
The foundation of culture
/ðə faʊnˈdeɪʃən ʌv ˈkʌlʧər/
(noun). Nền tảng của văn hóa
Get eroded over time
/gɛt ɪˈroʊdəd ˈoʊvər taɪm/
(verb). Sói mòn theo thời gian
To be specific to a cultural context
/tu bi spəˈsɪfɪk tu ə ˈkʌlʧərəl ˈkɑntɛkst/
(adj). Là đặc trưng đối với một ngữ cảnh văn hóa
Preserve culture
/prəˈzɜrv ˈkʌlʧər/
(verb). Bảo tồn văn hóa
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample Writing IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Một xu hướng không mong muốn -

01.

 

Sự sói mòn văn hóa -

02.

 

Sư toàn cầu hóa -

03.

 

Người nói 2 ngôn ngữ -

04.

 

Cơ hội việc làm -

05.

 

Nền tảng của văn hóa -

06.

Exercise 2:

Trong khu vườn này, hoa hồng ngự trị (nổi bật nhất, đẹp nhất).

=> In this garden, roses

.

 

Việc trao đổi văn hóa giúp kích thích tăng trưởng kinh tế.

=> Cultural exchange helps

.

 

Ngày càng nhiều người học các ngôn ngữ của các nền kinh tế dẫn đầu thế giới.

=> More people

.

 

Những sự kiện như thế này có thể giúp rút ngắn khoảng cách giữa 2 nền văn hóa và kinh tế khác nhau

=> Such events could help

.

 

Học tiếng Welsh được xem là một cách để bảo tồn văn hóa của những người trẻ ở Wales.

=> Learning Welsh has been considered an important way to

for many young Welsh people.

 

Nhiều ngôn ngữ không thể được dịch sang ngôn ngữ khác một cách chính xác vì chúng chỉ đặc trưng đối với một ngữ cảnh văn hóa.

=> Many languages cannot be translated to others precisely because they

.

 

Sự thương mại hóa đã làm cho các nền văn hóa sói mòn theo thời gian.

=> Cultures

as a result of commercialization.

 

Năm ngoái đã có sự tăng tổng thể của GDP toàn cầu.

=> There was

last year.

💡 Gợi ý

are learning the languages of world-leading economies

get eroded over time

bridge the gap between two different cultures and economies

stimulate economic growth

reign supreme

preserve culture

are specific to a cultural context

an overall increase in global GDP

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample A few languages are increasingly spoken in different countries, while the usage of others is rapidly declining. Is this a positive or a negative development?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background