Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 13/06/2024

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

Thân bài:

 • Body 1: DOL chứng minh thành công kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không chỉ vào số giờ làm việc.

 • Body 2: DOL chứng minh thời gian làm việc dài không dẫn đến các vấn đề xã hội và nó thậm chí còn giúp giải quyết được các vấn đề xã hội quan trọng khác.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Supporters' argument: highlight labor's role in productivity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: labor transforms raw materials into goods, boosting GDP.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: longer working hours = greater prosperity.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example: China - extensive manufacturing output >> rapid GDP growth >> economic powerhouse.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >>> Anti: (China’s success due to workforce skills and knowledge) + (African countries: work long hours >< do not achieve economic growth).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >>> Brief conclusion: economic success depends on the quality and skills of the labor force, not just the hours worked.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Countries with economic prosperity reliant on long working hours might face certain social issues
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >>> Example: individuals in affluent countries may experience stress and anxiety due to demanding jobs.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >>> Anti 1: these problems could also arise in any other countries;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >>> Anti 2: while result in (-) mental wellness, long working hours + developed economy solve other more serious problems.

📝 Bài mẫu

It is often argued that countries where people work longer hours tend to be more

economically prosperous
but face significant social problems. I completely disagree with this assertion because economic success is influenced by multiple factors beyond working hours, and social issues can arise in any country regardless of its
economic status
.

Proponents of the idea that longer working hours lead to economic growth might highlight the role of labor in

boosting productivity
. Indeed, labor is crucial in transforming raw materials into finished goods and services, which significantly contribute to a country's Gross Domestic Product (GDP). In this context, longer working hours might seem to
correlate with
greater prosperity. For example, China, known for its extensive manufacturing output, has seen rapid GDP growth and is now considered an
economic powerhouse
. However, it is essential to recognize that China’s success is not solely due to long working hours. The skills and knowledge of the workforce play a vital role in developing new technologies and processes,
enhancing efficiency
and
global competitiveness
. On the other hand, many African countries also have long working hours but do not experience similar economic growth due to a lack of diverse skill sets and infrastructure. This demonstrates that while working hours contribute to economic activity, they are not the sole
determinant of economic success
; the quality and skills of the labor force are crucial.

Regarding the link between economic growth and social problems, it is true that countries where economic prosperity is achieved through long working hours might face certain social issues, such as stress and mental health problems. For instance, individuals in

affluent countries
may suffer from stress and anxiety due to
demanding work environments
. However, these issues are not unique to
economically successful nations
and can be even more serious in low-income countries. This
sheds light on
why I believe that a developed economy should not
be blamed for
social consequences. Furthermore, the economic benefits, such as higher living standards and reduced crime and unemployment rates, can outweigh the drawbacks. Economic prosperity allows for better healthcare, education, and social services, which can
mitigate many social issues
. Therefore, while there are potential negative consequences of long working hours, the overall impact of economic growth is more beneficial.

In conclusion, I completely disagree with the notion that countries with longer working hours are necessarily more economically successful and

are bound to
face negative social consequences. Economic success depends on a combination of factors, including the skills and quality of the workforce. The advantages of economic growth often surpass the potential drawbacks, making it a complex yet generally positive outcome.

(433 words)

📚 Vocabulary

economically prosperous
/ˌiː.kəˈnɒm.ɪk ˈprɒs.pər.ɪ.ti/
(adj). thịnh vượng về kinh tế
vocab
economic status
/ˌiː.kəˈnɒm.ɪk ˈsteɪ.təs/
(noun). tình trạng kinh tế
vocab
boost productivity
/ˈbuːs.t ˌprɒ.dʌkˈtɪv.ɪ.ti/
(verb). tăng năng suất
vocab
correlate with
/ˈkɒr.ɪ.leɪt wɪð/
(verb). tương quan với
vocab
economic powerhouse
/ˌiː.kəˈnɒm.ɪk ˈpaʊ.ər.haʊs/
(noun). cường quốc kinh tế
vocab
enhance efficiency
/ɪnˈhɑːns ɪˈfɪʃ.ən.si/
(verb). nâng cao hiệu quả
vocab
global competitiveness
/ˈɡləʊ.bəl kəmˌpetɪˈtɪv.nəs/
(noun). khả năng cạnh tranh toàn cầu
vocab
determinant of economic success
/dɪˈtɜː.mɪ.nənt əv ˌiː.kəˈnɒm.ɪk səkˈses/
(noun). yếu tố then chốt quyết định sự thành công kinh tế
vocab
affluent country
/ˈæf.lu.ənt ˈkʌn.triː/
(noun). quốc gia giàu có
vocab
demanding work environment
/dɪˈmɑːndɪŋ wɜːk ɪnˈvaɪrənmənt/
(noun). môi trường làm việc yêu cầu khắt khe
vocab
economically successful nation
/ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kə.li səkˈses.fəl ˈneɪ.ʃən/
(noun). quốc gia thành công về mặt kinh tế
vocab
shed light on
/ʃed laɪt ɒn/
(verb). làm sáng tỏ
vocab
be blamed for
/biː bleɪmd fɔːr/
(verb). được cho là nguyên nhân
vocab
mitigate many social issues
/ˈmɪtɪɡeɪt ˈmeni ˈsəʊʃəl ˈɪʃuːz/
(verb). giảm thiểu nhiều vấn đề xã hội
vocab
be bound to
/biː baʊnd tuː/
(verb). chắc chắn, bắt buộc
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Khu vực này trở nên thịnh vượng về kinh tế sau khi phát hiện ra các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

-> The region became

after the discovery of natural resources.

 

2 Tình trạng kinh tế của anh ấy được cải thiện đáng kể sau khi anh ấy có được một công việc lương cao.

-> His

improved significantly after he got a high-paying job.

 

3 Việc triển khai các công nghệ mới có thể giúp tăng năng suất tại nơi làm việc.

-> Implementing new technologies can help

in the workplace.

 

4 Trình độ học vấn cao thường tương quan với thu nhập cao hơn.

-> High levels of education often

higher income.

 

5 Trung Quốc đã trở thành một cường quốc kinh tế trong những thập kỷ gần đây.

-> China has become an

in recent decades.

 

6 Công ty đã áp dụng các chiến lược mới để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

-> The company adopted new strategies to

and reduce costs.

 

7 Đầu tư vào đổi mới là rất quan trọng để duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu.

-> Investing in innovation is crucial for maintaining

.

 

8 Giáo dục là yếu tố quyết định sự thành công kinh tế của bất kỳ quốc gia nào.

-> Education is a

for any country.

💡 Gợi ý

economic powerhouse

correlate with

global competitiveness

economic status

boost productivity

determinant of economic success

enhance efficiency

economically prosperous

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

quốc gia giàu có

02.

môi trường làm việc yêu cầu khắt khe

03.

quốc gia thành công về mặt kinh tế

04.

làm sáng tỏ

05.

được cho là nguyên nhân

06.

giảm thiểu nhiều vấn đề xã hội

07.

chắc chắn, bắt buộc

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “Countries with a long average working time are more economically successful, but they are also likely to suffer from negative social consequences. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background