State budget should be spent on education rather than arts. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 13/08/2020 chủ đề chính phủ (government): The government should lower the budget on the arts in order to allocate more money to education. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, dù cho rằng nhà nước nên đầu tư vào nghệ thuật nhưng DOL vẫn phân tích vấn đề dựa trên góc nhìn của những người cho rằng không nên chi tiền vào nghệ thuật. Làm vậy thì ta sẽ có thể lập luận chặt chẽ và đa chiều hơn.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ chỉ ra lý do vì sao việc đầu tư vào nghệ thuật là rất quan trọng

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã trình bày ở trên.

Insert Statement here...
In my opinion, the two are not mutually exclusive, and the state should support the arts since it is a form of education.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The government should lower the budget on the arts
Idea 1
Art generates less economic value to society → more funds should instead go to long-run investments
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Education → a well-educated workforce → to attract foreign direct investments → improve employment and tax revenue for the country in the future.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: China and Vietnam have spent such a large proportion of their budget to improve literacy rates
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The government should invest in arts
Idea 1
Art can be a form of education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Art educates people about a country’s culture, history and expression → arts contribute to a sense of social cohesion and general wellbeing
Idea 2
Without art, people might have less to look forward to after a day of work.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

There is currently a debate surrounding whether the government should

redirect funds from art to education
. In my opinion, the two are not mutually exclusive, and the state should support the arts since it is a form of education.

On the one hand, it could be argued that compared to other

disciplines
such as the sciences, art
generates less economic value to society
, and thus more funds should instead go to
long run investments
. Education is one such example, since a well educated workforce is more likely to
attract foreign direct investments
, helping to
improve employment and tax revenue
for the country in the future. Thus, it is understandable as to why growing countries such as China and Vietnam have spent such a large proportion of their budget to
improve literacy rates
in the country in order to ramp up their competitiveness.

On the other hand, it might be said that art can be a form of education with regards to a country’s culture, history and expression. Therefore, although it might generate less profit, arts

contribute to a sense of social cohesion and general wellbeing
. Without art and culture, I argue that people resemble more of machines:
atomised
, and with no real place within society. Thus, places like art museums are crucial to upholding society, and without them, people might have less to look forward to after a day of work.

Therefore, although I believe that funding education is definitely important since it can boost the future earnings of a country’s citizens, governments should nonetheless also support its art programs since it provides the foundation for societal cohesiveness.

(268 words)

📚 Vocabulary

Bảng dưới đây trình bày những từ vựng được sử dụng trong bài viết mẫu IELTS Task 2 vừa rồi.

Redirect funds from art to education.
/ˌriːdɪˈrɛkt fʌndz frɒm ɑːt tuː ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən./
(verb). Chuyển các khoản tài trợ từ nghệ thuật sang giáo dục
To be mutually exclusive
/tuː biː ˈmjuːtjʊəli ɪksˈkluːsɪv/
(adj). Loại trừ lẫn nhau
A form of education
/ə fɔːm ɒv ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən/
(noun). Một dạng giáo dục
vocab
Disciplines
/ˈdɪsɪplɪnz/
(noun). Các môn học
vocab
Generate less economic value to society
/ˈʤɛnəreɪt lɛs ˌiːkəˈnɒmɪk ˈvæljuː tuː səˈsaɪəti/
(verb). Tạo ra ít giá trị kinh tế hơn cho xã hội
vocab
Long run investments
/lɒŋ rʌn ɪnˈvɛstmənts/
(noun). Những đầu tư về lâu dài
vocab
Attract foreign direct investments
/əˈtrækt ˈfɒrɪn dɪˈrɛkt ɪnˈvɛstmənts/
(verb). Thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
vocab
Improve employment and tax revenue
/ɪmˈpruːv ɪmˈplɔɪmənt ænd tæks ˈrɛvɪnjuː/
(verb). Cải thiện công ăn việc làm và tiền thu thuế
vocab
Improve literacy rates
/ɪmˈpruːv ˈlɪtərəsi reɪts/
(verb). Cải thiện tỷ lệ biết chữ
vocab
Ramp up their competitiveness
/ræmp ʌp ðeə kəmˈpɛtɪtɪvnəs/
(verb). Làm tăng khả năng cạnh tranh
vocab
Generate less profit
/ˈʤɛnəreɪt lɛs ˈprɒfɪt/
(verb). Tạo ra ít lợi nhuận
vocab
Contribute to a sense of societal cohesion and general wellbeing
/kənˈtrɪbju(ː)t tuː ə sɛns ɒv səˈsaɪətl kəʊˈhiːʒən ænd ˈʤɛnərəl ˌwɛlˈbiːɪŋ/
(verb). Góp phần vào việc gắn kết xã hội và sự vui khỏe của mọi người
vocab
Atomised
/ˈætəʊmaɪzd/
(adj). Rời rạc
Uphold society
/ʌpˈhəʊld səˈsaɪəti/
(verb). Duy trì xã hội
Have less to look forward to
/hæv lɛs tuː lʊk ˈfɔːwəd tuː/
(verb). Có ít thứ để mong đợi hơn

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Một dạng giáo dục -

01.

 

Các môn học -

02.

 

Những đầu tư về lâu dài -

03.

 

Rời rạc -

04.

 

Sự gắn kết xã hội -

05.

 

Sự vui khỏe của mọi người -

06.

 

Tiền thuế thu được -

07.

 

Tỷ lệ biết chữ -

08.

Exercise 2

Hiện tại có cuộc tranh luận về việc liệu nhà nước có nên chuyển các khoản tài trợ từ nghệ thuật sang giáo dục.

=> There is currently a debate surrounding whether the government should

.

 

Hai điều trên không loại trừ lẫn nhau (không nhất thiết phải chọn 1 trong 2), và chính quyền nên ủng hộ nghệ thuật vì nó cũng là một dạng giáo dục.

=> The two are

, and the state should support the arts since it is a form of education.

 

So sánh với các môn học khác như các môn khoa học, nghệ thuật tạo ra ít giá trị kinh tế hơn cho xã hội.

=> Compared to other disciplines such as the sciences, art

.

 

Những nơi như bảo tàng nghệ thuật rất quan trọng trong việc duy trì xã hội.

=> Places like art museums are crucial to

.

 

Sản phẩm mới nhất có vẻ như tạo ra ít lợi nhuận hơn những sản phẩm cũ.

=> The latest product seems to

than old ones.

 

Công ty vừa mới nâng cấp các sản phẩm của họ để tăng khả năng cạnh tranh lên.

=> The company has just upgraded its products to

.

 

Dự án được dự đoán là sẽ mang lại nhiều lợi nhuận đến nỗi nó đã thu hút được rất nhiều vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

=> The project has been envisioned to be so fruitful that it

.

💡 Gợi ý

generates less economic value to society

generate less profit

redirect funds from art to education

ramp up its competitiveness

not mutually exclusive

upholding society

has attracted a lot of foreign direct investments

Tổng hợp bài mẫu Task 2 trong tháng 08/2020 kèm từ vựng hay.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The government should lower the budget on the arts in order to allocate more money to education.To what extent do you agree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background