Why do the young find it hard to talk with the elder? What are the solutions?

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 19/08/2020 chủ đề lối sống (lifestyle): In some places, young people find it difficult to communicate with older people. What are the solutions? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trực tiếp trả lời cho câu hỏi, đồng thời để cho giám khảo nắm được cách sắp xếp nội dung của mình (outline)

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên DOL sẽ chỉ ra nguyên nhân của vấn đề này

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ đưa ra giải pháp

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã trình bày ở trên.

Insert Statement here...
Differences in viewpoints and means of communication often cause this problem. However, there are actions that both older and younger generations can take to improve this situation.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
Different viewpoints
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Younger generations have more liberal approach to things → older generations cannot accept
Idea 2
Different means of communication
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Older generations prefer to talk to face to face, at the least telephoning, younger generations prefer to text in slangs
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Having older generations read more on social movements and encourage them to use social media
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Having younger generations spend more time with their family members and learn more about their family history to appreciate older generations’ experiences
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

It is a recurring theme in Generation Z that more of us are avoiding talking to older people, even if they are family members. Differences in viewpoints and

means of communication
often cause this problem. However, there are actions that both older and younger generations can take to improve this situation.

There is, without a shadow of a doubt, a generational gap in the way people think about social issues. Older people think of social problems that younger generations deemed progressive to be irrational. For example,

gender equality
is something many teens and young adults have difficulties explaining to their parents, even to the most basic concepts, like why both men and women should contribute to chores. There is also a difference in preferred means of communication. For example, most older people prefer to
talk face to face
or at least through the telephone. Younger people, on the other hand, prefer to text. Moreover, younger people
text in slang
and use multiple stickers and emojis to
convey their thoughts
, which are
novel concepts
to older people.

However, there are still ways to connect older generations to their younger ones. On the younger generation side, they should feel responsible to spend more time with older people, especially their parents and grandparents. By doing activities like learning about family history or talking about how lives in the past were, younger people can appreciate what older people have gone through. Older people can also connect with their younger peers by updating themselves with current

social movements
or means of communication. For example, they can read news channels that target young adults or familiarize themselves with social media. Through these actions, they show to their kids or grandchildren that they do care about them and do not automatically
dismiss liberal ideas.

In conclusion, although there are many reasons why the generation gap is increasing, there are many solutions that both parties can adopt to alleviate the problem.

(323 words)

📚 Vocabulary

List từ vựng xuất hiện trong bài IELTS Writing mẫu.

Viewpoint
/ˈvjuˌpɔɪnt/
(noun). Góc nhìn, quan điểm
vocab
Means of communication
/minz ʌv kəmˌjunəˈkeɪʃən/
(noun). Các hình thức, phương tiện giao tiếp khác nhau
vocab
To be progressive
/tu bi prəˈgrɛsɪv/
(adj). Cấp tiến
vocab
To be irrational
/tu bi ɪˈræʃənəl/
(adj). Không hợp lý, không có lý trí
Gender equality
/ˈʤɛndər ɪˈkwɑləti/
(noun). Sự bình đẳng giới
vocab
To talk face to face
/tu tɔk feɪs tu feɪs/
(verb). Nói chuyện trực tiếp mặt đối mặt
vocab
To text in slang
/tu tɛkst ɪn slæŋ/
(verb). Nhắn tin sử dụng tiếng lóng
vocab
To convey one's thoughts
/tu kənˈveɪ wʌnz θɔts/
(verb). Truyền đạt suy nghĩ
vocab
Novel concepts
/ˈnɑvəl ˈkɑnsɛpts/
(noun). Những khái niệm mới
vocab
To appreciate what someone have gone through
/tu əˈpriʃiˌeɪt wʌt ˈsʌmˌwʌn hæv gɔn θru/
(verb). Hiểu rõ được những cái mà ai đó đã trải qua
vocab
To update oneself with something
/tu əpˈdeɪt ˌwʌnˈsɛlf wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Cập nhật bản thân bằng cách học thêm, tìm tòi thêm về một cái gì đó
vocab
Social movements
/ˈsoʊʃəl ˈmuvmənts/
(noun). Các phong trào xã hội
vocab
To familiarize oneself with something
/tu fəˈmɪljəˌraɪz ˌwʌnˈsɛlf wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Làm cho bản thân quen dần với một cái gì đó
To dismiss liberal ideas
/tu dɪˈsmɪs ˈlɪbərəl aɪˈdiəz/
(verb). Bác bỏ đi những lối suy nghĩ cởi mở hơn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài viết mẫu IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1

Hoàn thành các chỗ trống dưới đây với các từ phù hợp trong danh sách từ vựng phía trên.

 

Góc nhìn, quan điểm

=>

01.

 

Các hình thức, phương tiện giao tiếp khác nhau

=>

02.

 

Các phong trào xã hội

=>

03.

 

Những khái niệm mới

=>

04.

Không hợp lý, không có lý trí

=>

05.

 

Cấp tiến, tiến bộ

=>

06.

Exercise 2

I prefer

over texting

 

Teenagers nowadays often

when they talk to save time.

 

They all hate their new teacher since she always

and punishes anyone who doesn't do things her way.

 

She is

her new kitchen by making a quick bite.

 

He is

his English vocabulary with modern slangs.

 

Some people

through works of art like paintings or songs.

💡 Gợi ý

dismisses liberal ideas

talking face to face

updating

text in slang

familiarizing herself with

convey their thoughts

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "In some places, young people find it difficult to communicate with older people. Why is this? What are the solutions?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-causes-soljutions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background