Taking a gap year to travel after graduation is useful. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 18/05/2020 chủ đề công việc (work): After graduation many students take a year to travel. Some think that it would be more useful to work for a year. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ chỉ ra các lý do vì sao mà một số người có quan điểm giống với đề bài

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ đưa ra ý kiến của mình, chỉ ra các lý do vì sao học sinh nên dành 1 năm để đi đây đi đó

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, tóm lại ý chính đã được trình bày ở trên.

Insert Statement here...
Students should explore both themselves and the work after they graduate in order to ensure both the enjoyment of their careers and their mental wellbeing.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why some people think students should start earning money
Idea 1
In order to get ahead in the job market
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Working straight after college could be attractive on one’s CV → their future potential earnings can be much higher
Idea 2
Working early allows students to gain financial independence
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Financial independence → improve their well-being further down the line
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Students should take a year to travel
Idea 1
To prevent work overload
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, many junior investment bankers and lawyers quit after only two years, citing mental health and stress reasons.
Idea 2
Provide people with clarity as to what they want to do
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many people start working too early for the money and without consideration as to what they truly want in life → young workers tend to burn out quite early before switching jobs to something more enjoyable

📝 Bài mẫu

A common question asked by students today is whether to travel or work in the year after completing their degrees. In my opinion, students should explore both themselves and the work after they graduate in order to ensure both the enjoyment of their careers and their mental wellbeing.

On the one hand, there are those who believe that students should start earning money as quickly as possible in order to

get ahead in the job market
. Employers today prefer work experience due to the increasingly competitive job market, and as such, working straight after college could be attractive on one’s CV. Therefore, their
future potential earnings
can be much higher if they start their career early. Furthermore, working early allows students to
gain financial independence
, which can improve their wellbeing further down the line.

Yet I argue that while money and having an illustrious career is desirable, it should nonetheless not

come at the cost of individual health
. Many people today, I argue, start working too early purely for the money and without consideration as to what they truly want in life. As a result, young workers tend to
burn out quite early before switching jobs
to something more enjoyable. For instance, many junior investment bankers and lawyers quit after only two years, citing
mental health and stress reasons
. Therefore, a year of travelling might not only prevent this sort of work overload, but also
provide people with clarity as to what they want to do
.

Thus, I argue that while a career is important, students should take a break after university to learn more about themselves.

(267 words)

📚 Vocabulary

The year after completing their degrees
/ðə jɪər ˈɑːftə kəmˈpliːtɪŋ ðeə dɪˈgriːz/
(noun). Năm sau khi tốt nghiệp
vocab
Explore themselves
/ɪksˈplɔː ðəmˈsɛlvz/
(verb). Khám phá bản thân
vocab
Ensure the enjoyment of their careers and their mental wellbeing
/ɪnˈʃʊə ði ɪnˈʤɔɪmənt ɒv ðeə kəˈrɪəz ænd ðeə ˈmɛntl ˌwɛlˈbiːɪŋ/
(verb). Đảm bảo niềm yêu thích với công việc cũng như sức khỏe tinh thần tốt.
vocab
Earn money
/ˈɜːn ˈmʌni/
(verb). Kiếm tiền
vocab
Get ahead in the job market
/gɛt əˈhɛd ɪn ðə ʤɒb ˈmɑːkɪt/
(verb). Có lợi thế trong thị trường việc làm
vocab
Increasingly competitive job market
/ɪnˈkriːsɪŋli kəmˈpɛtɪtɪv ʤɒb ˈmɑːkɪt/
(noun). Thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh
vocab
Future potential earnings
/ˈfjuːʧə pəʊˈtɛnʃəl ˈɜːnɪŋz/
(noun). Những khoản thu tiềm năng trong tương lai
vocab
Gain financial independence
/geɪn faɪˈnænʃəl ˌɪndɪˈpɛndəns/
(verb). Có được sự độc lập tài chính
vocab
Have an illustrious career
/hæv ən ɪˈlʌstrɪəs kəˈrɪə/
(verb). Có một sự nghiệp vẻ vang
Come at the cost of individual health
/kʌm æt ðə kɒst ɒv ˌɪndɪˈvɪdjʊəl hɛlθ/
(verb). Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
vocab
Without consideration
/wɪˈðaʊt kənˌsɪdəˈreɪʃən/
(adv). Mà không cân nhắc
vocab
Burn out quite early before switching jobs
/bɜːn aʊt kwaɪt ˈɜːli bɪˈfɔː ˈswɪʧɪŋ ʤɒbz/
(verb). Kiệt sức trước khi chuyển việc
vocab
Mental health and stress reasons
/ˈmɛntl hɛlθ ænd strɛs ˈriːznz/
(noun). Sức khỏe tinh thần và stress
vocab
Prevent this sort of work overload
/prɪˈvɛnt ðɪs sɔːt ɒv wɜːk ˈəʊvələʊd/
(verb). Ngăn ngừa sự quá tải công việc này
vocab
Provide people with clarity as to what they want to do.
/prəˈvaɪd ˈpiːpl wɪð ˈklærɪti æz tuː wɒt ðeɪ wɒnt tuː duː./
(verb). Giúp mọi người biết rõ họ muốn làm gì

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền vào chỗ trống với các từ phù hợp để tạo thành các collocations đã được dùng trong bài

 

Đảm bảo niềm yêu thích với công việc cũng như sức khỏe tinh thần tốt.

=> Ensure the

01.
and their
02.

 

Có lợi thế trong thị trường việc làm

=> Get

03.
in the job market

 

Thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh

=> Increasingly competitive

04.

 

Có được sự độc lập tài chính

=> Gain

05.

 

Có một sự nghiệp vẻ vang

=> Have an

06.
career

Exercise 2

Việc hút thuốc sẽ dần dần ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

=> Smoking will gradually

individual health.

 

Nhìn vào bên trong bạn sẽ giúp bạn biết rõ bạn muốn làm gì.

=> Looking inside yourselves

.

 

Một năm du lịch có thể ngăn ngừa sự quá tải công việc này.

=> A year of travelling might

.

 

Nhiều nhân viên ngân hàng đầu tư và các luật sư đã nghỉ việc sau hai năm, với lý do liên quan tới sức khỏe tinh thần và stress.

=> Many junior investment bankers and lawyers quit after only two years, citing

.

 

Những người trẻ thường kiệt sức trước khi chuyển sang những công việc thú vị hơn.

=> Young workers tend to

to something more enjoyable.

 

Anh ấy đã đưa ra quyết định mà không cần nhắc tới cảm xúc của chúng tôi.

=> He made the decision

our feelings.

💡 Gợi ý

prevent this sort of work overload

mental health and stress reasons

come at the cost of

without consideration for

burn out quite early before switching jobs

provides you with clarity as to what you want to do

Nếu bạn cần tham khảo thêm một số bài Writing IELTS mẫu khác, bấm vào trang Tổng hợp các bài viết Writing IELTS Task 2 mẫu trên Dol nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "After graduation many students take a year to travel. Some think that it would be more useful to work for a year.To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley13

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background