Do the benefits of a universal language outweigh the drawbacks?

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 14/05/2020 chủ đề lối sống (lifestyle): Some believe that we should invent a new language for international communication. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để chỉ ra quan điểm của mình về vấn đề này

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ nói về những ưu điểm của việc có một ngôn ngữ quốc tế

  • Body 2: Tiếp đó, DOL sẽ nói về mặt hạn chế của điều này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên

Insert Statement here...
In my opinion, such an endeavour is both impractical and undesirable, and in this essay I hope to explain why the potential drawbacks overshadow the advantages.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
A global language will mean a more unified humanity
Idea 1
An international language helps to foster cross-national interactions and remove barriers to economic development
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A common system of communication → people from different countries can better explain the culture and history of where they came from.
Idea 2
By having a common language, immigration would also be easier.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Less difficulty in trying to integrate into a new culture → immigrants bring new talent to areas that require them → economic output might increase
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
An international language is impractical
Idea 1
Languages develop in interaction with a country’s culture and history
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Some words that are exclusive to certain languages would not make sense when translated into a universal system
Idea 2
A global language would lead to less cultural diversity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Language is a cultural artefact → replacing all the languages in the world with one common one results in people’s past stories being erased.

📝 Bài mẫu

There have recently been proposals to have an

international language
as a means of communication. In my opinion, such an
endeavour
is both
impractical and undesirable
, and in this essay I hope to explain why the
potential drawbacks
overshadow the advantages.

There are those who believe that an international language would help to

foster cross national interactions
and remove barriers to economic development. By developing a common system of communication, people from different countries can better explain the culture and history of where they came from. Furthermore, by having a common language, immigration would also be easier, since there would be less difficulty in trying to
integrate into a new culture
. As a result,
economic output
might increase, as immigrants bring new talent to areas that require them. Overall, this argument suggests that a global language will mean
a more unified humanity
.

On the other hand, I argue that an international language is impractical since languages develop organically in interaction with a country’s culture and history. Thus, some words that are

exclusive to certain languages
would not make sense when translated into a universal system. As such, if an international language were to form, it would likely be the case that it would sooner or later
fragment into dialects specific to specific regions
of the world, and in the end evolve into new languages anyway. Lastly, since language is a cultural artefact, attempts at replacing all the languages in the world with one common one results in people’s past stories being erased. Instead of unification, I believe that a global language would
lead to less cultural diversity
.

Overall, I argue that while an international language might be attractive in theory, in practice, it is not practical due to the cultural specific characteristics of language, as well as the importance of language to the history of nations.

(306 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo một số từ vựng liên quan được sử dụng trong bài mẫu Writing Task 2 ở trên nhé.

International language
/ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl ˈlæŋgwɪʤ/
(noun). Ngôn ngữ quốc tế
vocab
Endeavour
/ɪnˈdɛvə/
(noun). Nỗ lực
vocab
Impractical and undesirable
/ɪmˈpræktɪkəl ænd ˌʌndɪˈzaɪərəbl/
(adj). Không thực tế và không tốt
vocab
Potential drawbacks
/pəʊˈtɛnʃəl ˈdrɔːbæks/
(noun). Những điểm yếu có thể có
Overshadow the advantages
/ˌəʊvəˈʃædəʊ ði ədˈvɑːntɪʤɪz/
(verb). Che khuất/áp đảo các điểm mạnh
vocab
Foster cross national interactions
/ˈfɒstə krɒs ˈnæʃənl ˌɪntərˈækʃənz/
(verb). Thúc đẩy sự tương tác liên quốc gia
vocab
Remove barriers to economic development
/rɪˈmuːv ˈbærɪəz tuː ˌiːkəˈnɒmɪk dɪˈvɛləpmənt/
(verb). Loại bỏ rào cản phát triển kinh tế
Integrate into a new culture
/ˈɪntɪgreɪt ˈɪntuː ə njuː ˈkʌlʧə/
(verb). Hòa nhập vào một văn hóa mới
vocab
Economic output
/ˌiːkəˈnɒmɪk ˈaʊtpʊt/
(noun). Sản lượng kinh tế
vocab
A more unified humanity
/ə mɔː ˈjuːnɪfaɪd hju(ː)ˈmænɪti/
(noun). Một nền nhân loại đồng nhất hơn
vocab
To be exclusive to certain languages
/tuː biː ɪksˈkluːsɪv tuː ˈsɜːtn ˈlæŋgwɪʤɪz/
(adj). Đặc trưng đối với những ngôn ngữ cụ thể
Do not make sense
/duː nɒt meɪk sɛns/
(verb). Không có nghĩa, không hợp lý
vocab
Fragment into dialects specific to specific regions
/ˈfrægmənt ˈɪntuː ˈdaɪəlɛkts spɪˈsɪfɪk tuː spɪˈsɪfɪk ˈriːʤənz/
(verb). Chia thành nhiều phương ngữ đặc trưng với từng vùng nhất định
Lead to less cultural diversity
/liːd tuː lɛs ˈkʌlʧərəl daɪˈvɜːsɪti/
(verb). Khiến văn hóa ít đa dạng hơn

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample Essay nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

 

Ngôn ngữ quốc tế -

01.

 

Nỗ lực -

02.

 

Không thực tế -

03.

 

Không tốt, không mong muốn -

04.

 

Những điểm yếu có thể có -

05.

 

Sản lượng kinh tế -

06.

 

Một nền nhân loại đồng nhất hơn -

07.

Exercise 2

Tôi sẽ giải thích vì sao các điểm yếu lại che khuất các điểm mạnh.

=> I hope to explain why the potential drawbacks

.

 

Có những người tin rằng một ngôn ngữ quốc tế giúp thúc đẩy sự tương tác liên quốc gia.

=> There are those who believe that an international language would help to

.

 

Việc thi hành các chính sách mới đã giúp loại bỏ rào cản phát triển kinh tế của quốc gia này.

=> The implementation of new policies has helped

.

 

Việc nhập cư cũng dễ dàng hơn vì sẽ có ít khó khăn hơn trong việc hòa nhập vào một nền văn hóa mới.

=> Immigration would also be easier, since there would be less difficulty in trying to

.

 

Một vài từ thì đặc trưng đối với những ngôn ngữ cụ thể.

=> Some words that are

.

 

Những lời giải thích của anh ấy không hợp lý gì cả.

=> His explanations

.

 

Ngôn ngữ quốc tế sớm muộn gì cũng sẽ chia thành nhiều phương ngữ đặc trưng với từng vùng nhất định.'

=> The international language would sooner or later

of the world.

 

Một ngôn ngữ toàn cầu sẽ khiến văn hóa ít đa dạng hơn.

=> A global language would

.

💡 Gợi ý

lead to less cultural diversity

fragment into dialects specific to specific regions

didn't make any sense

exclusive to certain languages

foster cross national interactions

overshadow the advantages

integrate into a new culture

remove barriers to the country's economic development

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Some believe that we should invent a new language for international communication. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background