Should art be practiced by everyone or only the gifted? Discuss & give your opinion

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 05/05/2020 chủ đề giải trí (entertainment): Some think that quality art can be made by anyone while others think that it requires special talent and ability. Discuss both views and give your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết ý kiến của mình đối với vấn đề

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL bàn luận về ý kiến thứ nhất rằng để làm nghệ thuật thì cần phải có tài năng

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng bàn luận về ý kiến thứ hai, và đồng thời củng cố ý kiến của mình, là nghệ thuật dành cho tất cả mọi người

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là bất kỳ ai cũng có thể làm nghệ thuật

Insert Statement here...
Art is not only a tool of self-expression but also a medium of talent, the widespreadness of its production helps to provide a diversity of viewpoints.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Leaving art to talented people
Idea 1
Less time is wasted
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
No amount of training
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Quality art can be made by anyone
Idea 1
Art might simply need to challenge people’s perspectives
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Many artists might use their art as a valuable tool of self-expression
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, one of the most visited art museums in London is the Tate Modern, containing many art pieces that are simply swirls of one colour on a canvas.

📝 Bài mẫu

A discussion today involves whether or not art should be practiced by everyone, rather than only by a talented few. In my opinion, given that art is not only

a tool of self-expression
but also a medium of talent, the widespreadness of its production helps to
provide a diversity of viewpoints.

On the one hand, some individuals may argue that by leaving art to talented people, less time is wasted by

those whose art would not get attention anyway
. These people might argue that some individuals are simply hard-wired to create good art, and as such,
no amount of training
can allow those less talented to reach the same level as them.

On the other hand, it could be said that art might simply need to

challenge people’s perspectives
instead of purely being a showcase of skill and talent. It could be argued that traditionally, those who are able to pursue art are
people from more affluent backgrounds
, as such, despite their works being of high quality, they nonetheless can often be repetitive. Thus, many artists might use their art as a valuable tool of self-expression, although it
might not necessarily take a lot of talent to make it
. For instance, one of the most visited art museums in London is the Tate Modern, containing many art pieces that are simply swirls of one colour on a canvas.

Overall, I would argue that although not everyone can be a great artist, great artistry can come from anyone.

(250 words)

📚 Vocabulary

List từ vựng bổ ích xuất hiện trong bài viết IELTS Task 2 mẫu.

A tool of self-expression
/ə tuːl ɒv sɛlf-ɪksˈprɛʃən/
(noun). Một cách để bày tỏ bản thân
vocab
A medium of talent
/ə ˈmiːdiəm ɒv ˈtælənt/
(noun). Một phương tiện để thể hiện tài năng
Provide a diversity of viewpoints
/prəˈvaɪd ə daɪˈvɜːsɪti ɒv ˈvjuːpɔɪnts/
(verb). Mang lại đa dạng các góc nhìn
vocab
Waste less time
/weɪst lɛs taɪm/
(verb). Lãng phí ít thời gian hơn
Those whose art would not get attention anyway
/ðəʊz huːz ɑːt wʊd nɒt gɛt əˈtɛnʃ(ə)n ˈɛnɪweɪ/
(noun). Những người mà tác phẩm trước sau gì cũng không được chú ý
vocab
To be hard-wired to create good art
/tuː biː hɑːd-ˈwaɪəd tuː kri(ː)ˈeɪt gʊd ɑːt/
(adj). Có năng khiếu tạo ra tác phẩm đẹp
No amount of training
/nəʊ əˈmaʊnt ɒv ˈtreɪnɪŋ/
(noun). Dù luyện tập nhiều cỡ nào đi nữa
vocab
Reach the same level as them
/riːʧ ðə seɪm ˈlɛvl æz ðɛm/
(verb). Đạt được trình độ như họ
vocab
Challenge people’s perspectives
/ˈʧælɪnʤ ˈpiːplz pəˈspɛktɪvz/
(verb). Thử thách quan điểm của người khác
Pursue art
/pəˈsjuː ɑːt/
(verb). Theo đuổi nghệ thuật
vocab
People from more affluent backgrounds
/ˈpiːpl frɒm mɔːr ˈæflʊənt ˈbækgraʊndz/
(noun). Những người có thân thế khá giả
vocab
To be of high quality
/tuː biː ɒv haɪ ˈkwɒlɪti/
(adv). Chất lượng cao
Might not take a lot of talent to make it
/maɪt nɒt teɪk ə lɒt ɒv ˈtælənt tuː meɪk ɪt/
(verb). Không cần nhiều tài năng để tạo ra

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Việc nghệ thuật được sản xuất rộng rãi giúp mang lại đa dạng các góc nhìn.

 

=> The widespreadness of the production of art helps to

.

 

 

2 Những người ít tài năng dù luyện tập nhiều cỡ nào đi nữa cũng không thể đạt được trình độ như những người được xem là thiên tài.

 

=>

can allow those less talented to reach the same level as those considered as genius.

 

 

3 Anh ấy thường phải cố gắng gấp đôi các bạn học để có thể đạt được trình độ như họ.

 

=> He often had to work twice as hard as his classmates to

.

 

 

4 Thường thì những người có khả năng theo đuổi nghệ thuật là những người có thân thế khá giả.

 

=> Traditionally, those who are able to pursue art are

.

 

 

5 Nhiều nghệ sỹ dùng nghệ thuật của họ như một cách để bày tỏ bản thân, mặc dù không cần quá nhiều tài năng để tạo ra các tác phẩm.

 

=> Many artists might use their art as a valuable tool of self-expression, although it

.

 

 

6 Nghệ thuật đơn thuần cần phải thử thách quan điểm của mọi người thay vì chỉ đơn giản là một cách thể tài năng.

 

=> Art might simply need to

instead of purely being a showcase of skill and talent.

💡 Gợi ý

people from more affluent backgrounds

No amount of training

challenge people’s perspectives

reach the same level as them

might not necessarily take a lot of talent to make it

provide a diversity of viewpoints

Exercise 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Một cách để bày tỏ bản thân

=> A tool of

01.

 

Một phương tiện để thể hiện tài năng

=> A

02.
of talent

 

Lãng phí ít thời gian hơn

=>

03.
less time

 

Theo đuổi nghệ thuật

=>

04.

 

Chất lượng cao

=> To be of

05.

 

Có năng khiếu tạo ra tác phẩm đẹp

=> To be

06.
to create good art

 

Những người mà tác phẩm trước sau gì cũng không được chú ý

=> Those whose art would not

07.
anyway

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley36 Sau sample "Some think that quality art can be made by anyone while others think that it requires special talent and ability. Discuss both views and give your opinion", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background