More money should be allocated to create more artworks in cities. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 05/05/2020 chủ đề giải trí (entertainment): Some think that quality art can be made by anyone while others think that it requires special talent and ability. Discuss both views and give your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài vấn đề mà việc đầu tư vào các tác phẩm nghệ thuật mang lại

  • Body 2: Bên cạnh đó, vì DOL đồng ý rằng nên đầu tư cho các tác phẩm nghệ thuật, DOL chỉ ra một số lợi ích của việc này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là dù có một số vấn đề về mặt kinh tế nhưng các tác phẩm nghệ thuật vẫn đáng được đầu tư

Insert Statement here...
Investment in art and culture is essential to a functioning society.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The government should not spend more money putting in more works of art
Idea 1
Because it takes away money from more essential infrastructure projects
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, great wealth inequality as well as poor air quality → greater crime and worsening mental health issues for those in the lower social strata.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The government should spend more money putting in more works of art
Idea 1
An appreciation for art and culture is essential for a cohesive society
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Art and culture provide people with meaning that extends beyond mere subsistence;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Societies where people only work and are unaware of the history and culture reflected in cultural artefacts would have no means of expressing a collective identity.

📝 Bài mẫu

Today, there is an ongoing discussion about whether the government should invest in art and statues supposedly to

improve the quality of life in cities
. In my opinion, investment in art and culture is essential to a functioning society.

It has been said that a problem with funding art paintings and statues is that it

takes away money from more essential infrastructure projects
. It might be argued that issues like poverty and pollution are much more urgent, and affect the economy in a more profound way. For example,
great wealth inequality
as well as poor air quality could lead to greater crime and worsening mental health issues for
those in the lower social strata
. Hence, instead of focusing on art and culture, some may suggest that the money be used for creating more opportunities for disadvantaged people.

On the other hand, I argue that an appreciation for art and culture, reflecting in things such as paintings and statues, is essential for a cohesive society. While bread and butter gives individuals a means to survival, art and culture could be said to

provide people with meaning that extends beyond mere subsistence
. Societies where people only work and are unaware of the history and culture reflected in cultural artefacts, I argue, would
have no means of expressing a collective identity
. Since humans can only
see ourselves within a larger context
, be it historically or culturally, investment in these areas are necessarily essential to well-being.

Overall, therefore, I believe that while there are economic arguments against funding art projects and statues, I believe that they give people meaning and as such are essential to a healthy society; it is thus vital that governments continue to protect these artifacts.

(286 words)

📚 Vocabulary

Improve the quality of life in cities
/ɪmˈpruːv ðə ˈkwɒlɪti ɒv laɪf ɪn ˈsɪtiz/
(verb). Cải thiện chất lượng cuộc sống trong thành phố
vocab
To be essential to a functioning society
/tuː biː ɪˈsɛnʃəl tuː ə ˈfʌŋkʃənɪŋ səˈsaɪəti/
(adj). Quan trọng đối với một xã hội lành mạnh
vocab
Take away money from more essential infrastructure projects.
/teɪk əˈweɪ ˈmʌni frɒm mɔːr ɪˈsɛnʃəl ˈɪnfrəˌstrʌkʧə ˈprɒʤɛkts./
(verb). Lấy đi tiền từ những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng hơn
Poverty
/ˈpɒvəti/
(noun). Sự nghèo khổ
vocab
To be much more urgent
/tuː biː mʌʧ mɔːr ˈɜːʤənt/
(adj). Cấp bách hơn nhiều
Great wealth inequality
/greɪt wɛlθ ˌɪni(ː)ˈkwɒlɪti/
(noun). Sự chênh lệch giàu nghèo rõ rệt
vocab
Lead to greater crime
/liːd tuː ˈgreɪtə kraɪm/
(verb). Dẫn tới các tội ác nghiêm trọng
Worsen mental health issues
/ˈwɜːsn ˈmɛntl hɛlθ ˈɪʃuːz/
(verb). Làm cho các vấn đề về sức khỏe tinh thần tệ đi
vocab
Those in the lower social strata
/ðəʊz ɪn ðə ˈləʊə ˈsəʊʃəl ˈstrɑːtə/
(noun). Những người ở tầng lớp xã hội thấp
vocab
Create more opportunities for disadvantaged people
/kri(ː)ˈeɪt mɔːr ˌɒpəˈtjuːnɪtiz fɔː ˌdɪsədˈvɑːntɪʤd ˈpiːpl/
(verb). Tạo thêm nhiều cơ hội cho người nghèo
Provide people with meaning that extends beyond mere subsistence
/prəˈvaɪd ˈpiːpl wɪð ˈmiːnɪŋ ðæt ɪksˈtɛndz bɪˈjɒnd mɪə səbˈsɪstəns/
(verb). Cho mọi người ý nghĩa mà vượt trên sự tồn tại đơn thuần
Have no means of expressing a collective identity
/hæv nəʊ miːnz ɒv ɪksˈprɛsɪŋ ə kɒˈlɛktɪv aɪˈdɛntɪti/
(verb). Không có cách để bộc lộ danh tính chung
See ourselves within a larger context
/siː ˌaʊəˈsɛlvz wɪˈðɪn ə ˈlɑːʤə ˈkɒntɛkst/
(verb). Nhìn nhận bản thân ở một ngữ cảnh rộng hơn

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Tính công bằng rất quan trọng đối với một xã hội lành mạnh.

 

=> Impartiality

.

 

 

2 Tài trợ vào nghệ thuật nghĩa là lấy đi tiền từ những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng hơn.

 

=> Funding in art means

.

 

 

3 Chênh lệch giàu nghèo ở Ấn Độ thì rất rõ rệt.

 

=>

in India is conspicuous.

 

 

4 Sự cô đơn có thể ngấm ngầm làm vấn đề về sức khỏe tinh thần tệ đi.

 

=> Loneliness can latently

.

 

 

5 Những người ở tầng lớp thấp của xã hội thường kiếm được rất ít tiền.

 

=>

often make very little.

 

 

6 Có thể nói nghệ thuật và văn hóa cho mọi người ý nghĩa mà vượt trên sự tồn tại đơn thuần.

 

=> Art and culture could be said to

.

 

 

7 Trong các xã hội mà mọi người chỉ làm việc và không biết về lịch sử và văn hóa sẽ không có cách nào để bộc lộ danh tính chung.

 

=> Societies where people only work and are unaware of the history and culture would

.

💡 Gợi ý

provide people with meaning that extends beyond mere subsistence

is essential to a functioning society

Wealth inequality

Those in the lower social strata

taking away money from more essential infrastructure projects

worsen mental health issues

have no means of expressing a collective identity

Exercise 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Sự nghèo khổ

=>

01.

 

Cấp bách hơn nhiều

=> To be much more

02.

 

Dẫn tới các tội ác nghiêm trọng

=> Lead to

03.

 

Nhìn nhận bản thân ở một ngữ cảnh rộng hơn

=> See ourselves within a

04.

 

Tạo thêm nhiều cơ hội cho người nghèo

=> Create more opportunities for

05.

 

Cải thiện chất lượng cuộc sống trong thành phố

=> Improve the

06.
in cities

Tìm hiểu thêm những bài mẫu Writing Task 2 cực chất khác trên website tuhocielts.dolenglish.vn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some people believe that the government should spend more money putting in more works of art like paintings and statues in cities to make them better places to live in. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background