Why do today many parents spend less time with their children? Who is affected more?

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 27/05/2020 chủ đề lối sống (lifestyle): Many parents today do not spend much time with their children. Why is this? Does this affect parents or children more? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết quan điểm của mình. Vì là dạng 2-part question nên mỗi đoạn body mình sẽ trả lời cho 1 câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Trả lời câu hỏi đầu tiên (Why?)

  • Body 2: Trả lời câu hỏi thứ hai (Does this affect parents or children more?)

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại 2 ý chính đã trình bày.

Insert Statement here...
There are multiple reasons for this, and out of the two parties, the issue tends to affect children more than parents.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
Do not have time
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Balancing working multiple jobs, socializing / networking, taking care of elderlies | go to cram schools, socializing w friends, dating…
Idea 2
Difference in viewpoints
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Parents want things children don’t like pressuring for good grades / jobs, banning children from getting tattoos, dyeing hair...
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
This affects children more
Idea 1
Abnormal development mentally
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Parents are models → children will lack communication & other soft skills, become distrustful, lack parenting skills
Idea 2
Feeling isolated & unloved
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Children, especially teens, are sensitive → easily imprint in their memory that parents do not love them and they do not have solace in family

📝 Bài mẫu

Nowadays, it is reported that parents are not spending enough time with their children. There are multiple reasons for this, and out of the two parties, the issue tends to affect children more than parents.

The first reason why parents neglect their children is their

hectic schedules
. Many parents currently work more than one job, and they also have to socialize and network with friends and colleagues. Some even have to take care of their elderly parents. Children are also busy studying, hanging out with friends, or dating. Another reason could be that both parties
have differences in viewpoints
. Parents can be condescending towards their children, resulting in banning them from doing things they are interested in, such as getting tattoos, dyeing hair, or wearing
revealing clothes
. On the other hand, children also lack the patience to communicate with their parents respectfully. As a result, children and parents actively avoid spending time with one another.

Although this

negligence
affects both parents and children, children are still getting the more negative end. Children naturally look up to and copy their parents. As a result, when parents do not spend enough time with their children, children can lack communication and other soft skills, become more distrustful, or treat their future children in the same way. Moreover, children, especially teens, are more
emotionally sensitive
than parents. This negligence can be detrimental to their mental state. For example, this lack of care can easily imprint in their minds that their parents do not love them, they are worthy of being isolated, and that they cannot
find solace
in the home. Many suicide cases have resulted from parents not spending time with their children.

In conclusion, it is understandable why parents do not spend enough time with their children. However, parents need to work on this more because this negligence affects children more negatively and seriously than it does parents.

(315 words)

📚 Vocabulary

Học thêm một số từ vựng cần thiết xuất hiện trong bài Writing Task 2 Sample vừa rồi.

Hectic schedule
/ˈhɛktɪk ˈʃɛdjuːl/
(noun). Lịch trình dày đặc
vocab
To network with somebody
/tuː ˈnɛtwɜːk wɪð ˈsʌmbədi/
(verb). Tạo dựng mối quan hệ công việc với ai đó
vocab
To take care of the elderly parents
/tuː teɪk keər ɒv ði ˈɛldəli ˈpeərənts/
(verb). Chăm sóc bố mẹ già
vocab
To have differences in viewpoints
/tuː hæv ˈdɪfrənsɪz ɪn ˈvjuːpɔɪnts/
(verb). Có sự khác nhau trong quan điểm
vocab
To be condescending towards somebody
/tuː biː ˌkɒndɪˈsɛndɪŋ təˈwɔːdz ˈsʌmbədi/
(adj). Có thái độ bề trên với người khác (ngông cuồng, áp đảo)
vocab
To ban someone from doing something
/tuː bæn ˈsʌmwʌn frɒm ˈdu(ː)ɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Cấm ai đó làm gì đó
vocab
To dye one's hair
/tuː daɪ wʌnz heə/
(verb). Nhuộm tóc
vocab
To wear revealing clothes
/tuː weə rɪˈviːlɪŋ kləʊðz/
(verb). Mặc đồ hở hang
vocab
To lack the patience to do something
/tuː læk ðə ˈpeɪʃəns tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Thiếu kiên nhẫn để làm điều gì đó
vocab
To actively avoid doing something
/tuː ˈæktɪvli əˈvɔɪd ˈdu(ː)ɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Chủ động tránh làm việc gì đó
vocab
Negligence
/ˈnɛglɪʤəns/
(noun). Sự lạnh nhạt, thờ ơ
vocab
To look up to somebody
/tuː lʊk ʌp tuː ˈsʌmbədi/
(verb). Ngưỡng mộ ai đó
vocab
To become distrustful (of somebody)
/tuː bɪˈkʌm dɪsˈtrʌstfʊl/
(verb). Trở nên mất lòng tin
vocab
To be emotionally sensitive
/tuː biː ɪˈməʊʃənli ˈsɛnsɪtɪv/
(adj). Nhạy cảm
vocab
To be detrimental to one's mental state
/tuː biː ˌdɛtrɪˈmɛntl tuː wʌnz ˈmɛntl steɪt/
(adj). Có hại cho sức khỏe tinh thần của ai đó
vocab
To be imprinted on one’s mind
/tuː biː ɪmˈprɪntɪd ɒn wʌnz maɪnd/
(verb). Làm cho hằn sâu vào tâm trí một ai đó
vocab
To be worthy of something
/tuː biː ˈwɜːði ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Xứng đáng có được điều gì đso
To find solace in something
/tuː faɪnd ˈsɒləs ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tìm sự khuây khỏa trong việc gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 3 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing mẫu nhé!

Exercise 1

Điền các danh từ phù hợp vào chỗ trống.

 

Harry has such a

01.
that he barely has time for his daughter.

 

Parental

02.
can really hurt children feelings. Therefore, parents should spend more time with their children.

 

With that many differences in

03.
, they will never be able to come up with a solution that works for both.

 

She was condemned for wearing

04.
to school.

 

She often finds

05.
in music whenever she's sad.

 

She wants to make him a scarf but she lacks the

06.
to sit in a place to knit for hours

Exercise 2

Điền vào chỗ trống với các giới từ phù hợp.

 

To network

01.
somebody

 

 

To take care

02.
the elderly parents

 

 

To ban someone

03.
doing something

 

 

To look up

04.
somebody

 

 

To become distrustful

05.
somebody

 

 

To be worthy

06.
something

 

Exercise 3

QUIZ 1/5

What is a boss like if he is described as 'condescending'?

He never shouts at his employees

0% chọn

He is really humble and thoughtful

0% chọn

He always think that he's superior to others

0% chọn

You should avoid ____ showers at night.

That's so ______ of her. She shouldn't be sad about little things like these.

'His father's words have been imprinted on his mind'. What does this mean?

What is the synonym of 'detrimental'

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Many parents today do not spend much time with their children. Why is this? Does this affect parents or children more?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng two-part questions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background