What are the causes & solutions of plagiarism?

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 02/05/2020 chủ đề giáo dục (education): Plagiarism in academics has become a pressing problem in many countries today. What are the causes & solutions of plagiarism? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết những Causes (nguyên nhân) và Solutions (giải pháp) của vấn đề là gì

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài nguyên nhân của tình trạng đạo văn tăng cao

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những giải pháp dành cho vấn đề này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này, cũng có nhiều giải pháp để giải quyết nó

Insert Statement here...
Plagiarism in academics has become a pressing problem in many countries today. I believe that both a lack of interest and poor time management skills can explain this phenomenon, but there are also solutions to tackle this.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Cause
Idea 1
Lack of interest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Students do not care for subjects → think that they should not spend time studying → find ways to plagiarise to save time or save their efforts or to express their boredom
Idea 2
Poor time management skills
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many good students also plagiarise → pressure from family / themselves to perform well → aiming for too many goals at a time → cannot manage their time → plagiarise to save time
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Frequent check-ins
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Method often used in colleges → professors assign a end-of-term writing project → have check-ins every week to discuss with students about the writing progress → help student with discipline and time management
Idea 2
Have students peer-review each other before submitting with rewards
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Give out rewards if other students find signs of plagiarism during peer-review →  chances for student to check each other’s work and chances for students to revise before submit

📝 Bài mẫu

In the last decade, there has been a significant rise in the number of

plagiarism cases
reported. I believe that both a lack of interest and
poor time management skills
can explain this phenomenon, but there are also solutions to tackle this.

Among various reasons for this

dishonesty
in writing-intensive courses, one that stands out is the
lack of interest
in the course. Many students are forced to take the class to
fulfill some requirements
for graduation, which is why they think they can spend time doing something else. As a result, they often plagiarise because they did not learn anything in class. However, many students with
good academic performance
also plagiarise simply because their time management skills are inefficient. For example, many
overachieving students
aim for multiple goals at once, meaning they do not have enough time to tend to each one. This lack of time explains why they tend to plagiarise to save time writing essays.

Regardless of the reasons, plagiarism can be tackled through various methods. Firstly, professors can check in with students more often during the writing process. This method is most often used in college education to ensure that students do not have problems in their writing process. This method

lowers the chance of plagiarism
since students will have to discuss their papers with teachers beforehand. Secondly, many schools also offer
peer-review sessions
before submitting papers. These sessions are for
fellow students
to read each other’s works and check whether they might run a risk of plagiarising. Many professors even give out bonus points for those who detect signs of dishonesty.

In conclusion, I believe that the increasing rate of plagiarism in education mainly stems from a lack of interest in the course, along with poor time management skills. However, by adopting check-ins with students mid-writing and peer-review sessions, teachers can tackle this problem.

(314 words)

📚 Vocabulary

Plagiarism cases
/ˈpleɪʤəˌrɪzəm ˈkeɪsəz/
(noun). Những trường hợp đạo văn
vocab
Lack of interest
/læk ʌv ˈɪntrəst/
(noun). Sự thiếu hứng thú
vocab
Poor time management skills
/pur taɪm ˈmænəʤmənt skɪlz/
(noun). Kỹ năng quản lý thời gian kém
vocab
Explain this phenomenon
/ɪkˈspleɪn ðɪs fəˈnɑməˌnɑn/
(verb). Giải thích hiện tượng này
vocab
Dishonesty
/dɪˈsɑnəsti/
(noun). Sự thiếu trung thực
vocab
Writing-intensive courses
/ˈraɪtɪŋ-ɪnˈtɛnsɪv ˈkɔrsəz/
(noun). Những lớp phải viết nhiều
vocab
Stand out
/stænd aʊt/
(verb). Nổi bật
vocab
Fulfill some requirements
/fʊlˈfɪl sʌm rɪˈkwaɪrmənts/
(verb). Đáp ứng một số nhu cầu
vocab
Spend time doing something
/spɛnd taɪm ˈduɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dành thời gian làm gì đó
vocab
Good academic performance
/gʊd ˌækəˈdɛmɪk pərˈfɔrməns/
(noun). Thành tích học tập tốt
vocab
Overachieving students
/ˌoʊvərəˈʧivɪŋ ˈstudənts/
(noun). Những học sinh đạt được kết quả tốt
vocab
Aim for multiple goals at once
/eɪm fɔr ˈmʌltəpəl goʊlz æt wʌns/
(verb). Nhắm tới nhiều mục tiêu một lúc
vocab
Tend to do something
/tɛnd tu du ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có xu hướng làm gì đó
vocab
Lower the chance of plagiarism
/ˈloʊər ðə ʧæns ʌv ˈpleɪʤəˌrɪzəm/
(verb). Giảm khả năng đạo văn
vocab
Peer-review sessions
/pɪr-ˌriˈvju ˈsɛʃənz/
(noun). Những buổi bình duyệt với bạn học
vocab
Fellow students
/ˈfɛloʊ ˈstudənts/
(noun). Bạn học
vocab
Stem from
/stɛm frʌm/
(verb). Bắt nguồn từ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Bữa tiệc hàng năm bị hủy vào năm ngoái vì không nhận được nhiều quan tâm.

 

=> The annual party was canceled last year for

.

 

 

2 Anh ấy không bao giờ kịp hạn chót vì anh ấy quản lý thời gian kém.

 

=> He never meets the deadline because he has

.

 

 

3 Tôi đang tìm một bài nghiên cứu mà có thể giải thích được hiện tượng này.

 

=> I'm looking for a piece of research that can

.

 

 

4 Nhiều học sinh bị ép học lớp đó để đáp ứng được yêu cầu tốt nghiệp.

 

=> Many students are forced to take the class to

for graduation.

 

 

5 Cô ấy luôn dành ra 2 tiếng vào buổi tối để đọc sách.

 

=> She always

.

 

 

6 Từ lúc học tiểu học anh ấy đã có thành tích học tập tốt rồi.

 

=> He has always had

since he was a primary student.

 

 

7 Bạn có thể bị quá tải nếu nhắm tới nhiều mục tiêu cùng lúc.

 

=> You can overload yourself if you

.

 

 

8 Tôi nghĩ chúng ta thường ăn nhiều hơn vào mùa đông.

 

=> I think we

in the winter.

 

 

9 Chúng ta có thể giảm khả năng đạo văn bằng cách ban hành những quy định khắt khe.

 

=> We can

by introducing strict rules.

💡 Gợi ý

spend 2 hours at night reading books

good academic performance

tend to eat more

poor time management skills

fulfill some requirements

aim for multiple goals at once

lack of interest

lower the chance of plagiarism

explain this phenomenon

Exercise 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Những trường hợp đạo văn

=>

01.

 

Sự thiếu trung thực

=>

02.

 

Những lớp phải viết nhiều

=>

03.
courses

 

Những học sinh đạt được kết quả tốt

=>

04.
students

 

Những buổi bình duyệt với bạn học

=>

05.

 

Bạn học

=>

06.

 

Bắt nguồn từ

=>

07.

 

Nổi bật

=>

08.

Tham khảo thêm các bài viết IETS Writing Task 2 mẫu trên chuyên mục Bài mẫu IELTS Writing của DOL Tự Học nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley36 Sau sample "Plagiarism in academics has become a pressing problem in many countries today. What are the causes of this problem? What are some possible solutions?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems, Causes and Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background