The elder should continue working if possible. Agree/disagree? IELTS Writing

Chủ đề công việc (work) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về lý do đầu tiên (những người lớn tuổi vẫn có thể làm việc giúp giảm gánh nặng xã hội.)

 • Body 2: DOL nói về lý do thứ hai (sức khoẻ thể chất và tinh thần của những người lớn tuổi sẽ được đảm bảo nếu họ vẫn tiếp tục đi làm).

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, việc người đã quá tuổi hưu trí đi làm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bản thân họ, cho doanh nghiệp cũng như cho toàn xã hội.

Insert Statement here...
In my opinion, I strongly advocate for this idea since it can bring tremendous positives to the elders, businesses, and the society.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Having elders who have passed retirement age at work can relieve pressure on society.
Idea 1
Capable elderly employees is an additional source of knowledgeable workers => solve the issue of declining workforce
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Save the government subsidy for retirees => fund can be allocated to build and improve the country’s infrastructure and enhance the country’s social welfare
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Older people can maintain their mental and physical health by continuing to go to work.
Idea 1
Letting the elderly join the workforce => eliminate boredom & loneliness => declining mental health
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Reduce the cost of employing experienced employees and training newbies => benefit businesses
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Whether the elderly should continue working if their health allows them to do so has become a topic of discussion. In my opinion, I strongly advocate for this idea since it can

bring tremendous positives
to the elders, businesses, and the society.

To begin with, having elders who have

passed retirement age
at work can
relieve pressure on society
. Firstly, this can help solve the issue of the declining workforce in many countries with
an aging population
. By having capable elderly employees, the society is supplied with
an additional source of knowledgeable workers
. Secondly, older people who continue working can save the government a part of the
monthly subsidy for retirees
, which can be allocated to build and improve the country’s infrastructure. Retirement benefits vary from country to country but a payment every month for retired workingmen is a common theme. By decreasing the number of elders in the community, the government can cut a huge amount of expenses and this sum can be allocated to
the country’s social welfare
.

Moreover, older people can

maintain their mental and physical health
by continuing to go to work. After retirement, retirees who live alone often suffer from boredom and loneliness. This can lead to a declining mental health. To solve this issue, letting the elderly join the workforce can help them find joy at work. What is more, businesses can also benefit from this development as they can continue employing experienced employees and
cut training costs
for newly hired staff who are oftentimes inexperienced at work.

In conclusion, having older people who are physically and mentally fit at work is a positive development. This is due to the various advantages that it brings to the individuals, the businesses, and the society as a whole. 

(292 words)

📚 Vocabulary

List từ vựng trong bài IELTS Writing Sample Essay vừa rồi.

to bring tremendous positives
/tuː brɪŋ trɪˈmɛndəs ˈpɒzətɪvz/
(verb). mang lại những lợi ích to lớn
vocab
to pass retirement age
/tuː pɑːs rɪˈtaɪəmənt eɪʤ/
(verb). quá tuổi nghỉ hưu
vocab
to relieve pressure on society
/tuː rɪˈliːv ˈprɛʃər ɒn səˈsaɪəti/
(verb). giảm bớt áp lực cho xã hội
vocab
an aging population
/ən ˈeɪʤɪŋ ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(noun). dân số già
vocab
an additional source of knowledgeable workers
/ən əˈdɪʃənl sɔːs ɒv ˈnɒlɪʤəbl ˈwɜːkəz/
(noun). một nguồn lao động có kiến thức
vocab
the monthly subsidy for retirees
/ðə ˈmʌnθli ˈsʌbsɪdi fɔː rɪˌtaɪəˈriːz/
(noun). trợ cấp hàng tháng cho người về hưu
vocab
the country’s social welfare
/ðə ˈkʌntriz ˈsəʊʃəl ˈwɛlfeə/
(noun). phúc lợi xã hội của đất nước
vocab
to maintain one's mental and physical health
/tuː meɪnˈteɪn wʌnz ˈmɛntl ænd ˈfɪzɪkəl hɛlθ/
(verb). duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất của một người
vocab
to cut training costs
/tuː kʌt ˈtreɪnɪŋ kɒsts/
(verb). cắt giảm chi phí đào tạo
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Tuổi nghỉ hưu

=>

01.

 

Cắt giảm chi phí đào tạo

=> To cut

02.

 

Dân số già

=>

03.

 

Trợ cấp hàng tháng

=> Monthly

04.

 

Giảm bớt áp lực cho xã hội

=> To relieve

05.

Exercise 2:

1 Những người lớn tuổi đã qua tuổi nghỉ hưu đi làm có thể giảm bớt áp lực cho xã hội.

=> Having elders who have passed retirement age at work can

.

 

2 Các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ sự phát triển này vì họ có thể tiếp tục tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm và cắt giảm chi phí đào tạo.

=> Businesses can benefit from this development as they can continue employing

and cut training costs.

 

3 Trợ cấp hàng tháng cho người về hưu có thể được phân bổ để xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng của đất nước.

=> The monthly subsidy for retirees

to build and improve the country’s infrastructure.

 

4 Người lớn tuổi có thể duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất của họ bằng cách tiếp tục đi làm.

=> Older people can maintain their

by continuing to go to work.

 

5 Việc những người lớn tuổi đủ sức khỏe và tinh thần để làm việc là một sự phát triển tích cực.

=> Having older people who are physically and mentally fit at work is

.

💡 Gợi ý

relieve pressure on society

a positive development

experienced employees

mental and physical health

can be allocated

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Some people believe that it is a good idea that older people continue to work if it is possible for them to do. Do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background