Maths plays a vital role in a business' success. Agree/disagree?

Bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 15/01/2021 chủ đề kinh doanh (business): To succeed in a business, one needs to know maths.To what extent do you agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ đưa ra những lập luận ủng hộ cho quan điểm của đề bài - dựa trên tầm quan trọng của toán trong công việc

  • Body 2: Tiếp đến, vì DOL không đồng tình với quan điểm cho rằng cần có toán học để thành công, DOL chỉ ra rằng điều này còn phụ thuộc vào các yếu tố khác

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu.

Insert Statement here...
While I believe that maths is indeed an important element to any worker’s skill set, I argue that it is not vital to the success of an individual
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Supporting argument
Idea 1
Math is useful for calculating costs, setting goals, analysing markets
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Important for both boss and employees analyzing
Idea 2
Technological industries
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Maths is necessary to create new technologies
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Opposing argument
Idea 1
Depends on your business
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • If it’s a small, local business, you don’t need to know that much maths
Idea 2
Depends on your role
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • You can hire someone else to do maths for you

📝 Bài mẫu

In today’s competitive economy, many believe that one needs

to be knowledgeable in maths
in order to
excel in business
. While I believe that maths is indeed an important element to any worker’s skill set, I argue that it is not
vital to the success of
an individual; this is because whether maths is important is dependent both on the business and the position the employee or employer holds.

It is apparent that

mathematical ability
has increasingly been sought out by employers as a sign that the employee will succeed within a business. This
proficiency in maths
not only allows individuals to
analyse large quantities of data
, it also
demonstrates the ability to think critically
. Therefore, those who are talented at maths can not only help businesses predict future trends and
stay one step ahead of their opponents
, they might be able to
assist in logistics or administrative tasks
as well. This is why for example why top financial institutions and technology companies, such as Goldman Sachs and Tesla, often
pay premiums
in order to recruit the top mathematicians from prestigious universities.

However, it could also be argued that the most successful businessmen might not need

to be well versed in mathematics
, since they can simply employ employees who are. Many managers and CEOs simply do not have time to do every single calculation that involves their business, and instead focus their time on
managing relationships and communicating with people
. It could be said that their function is thus not to manage the business, but to manage people - their role is to find and
bring out the best in people
that can perform jobs better than them through
specialization
.

In conclusion, I argue that while mathematics is certainly an important component of any business, and a useful skill set for any employee, one does not necessarily need to be proficient in mathematics in order to nonetheless succeed.

(317 words)

📚 Vocabulary

To be knowledgable in math
/tuː biː ˈnɒlɪʤəbl ɪn mæθ/
(adj). Am hiểu toán học
vocab
Excel in business
/ɪkˈsɛl ɪn ˈbɪznɪs/
(verb). Thành công trong kinh doanh
vocab
To be vital to the success of an individual
/tuː biː ˈvaɪtl tuː ðə səkˈsɛs ɒv ən ˌɪndɪˈvɪdjʊəl/
(adj). Quan trọng đối với sự thành công của một người
Mathematical ability
/ˌmæθɪˈmætɪkəl əˈbɪlɪti/
(noun). Khả năng tính toán
vocab
Proficiency in maths
/prəˈfɪʃənsi ɪn mæθs/
(noun). Sự thành thạo trong toán học
vocab
Analyse large quantities of data
/ˈænəlaɪz lɑːʤ ˈkwɒntɪtiz ɒv ˈdeɪtə/
(verb). Phân tích lượng lớn dữ liệu
vocab
Demonstrate the ability to think critically
/ˈdɛmənstreɪt ði əˈbɪlɪti tuː θɪŋk ˈkrɪtɪkəli/
(verb). Cho thấy khả năng suy nghĩ tư duy
vocab
Stay one step ahead of their opponents
/steɪ wʌn stɛp əˈhɛd ɒv ðeər əˈpəʊnənts/
(verb). Có lợi thế so với đối thử
vocab
Assist in logistics or administrative tasks
/əˈsɪst ɪn ləʊˈʤɪstɪks ɔːr ədˈmɪnɪstrətɪv tɑːsks/
(verb). Hỗ trợ trong các công việc logistics hoặc hành chính
Pay premiums
/peɪ ˈpriːmiəmz/
(verb). Trả lương cao
vocab
To be well versed in mathematics
/tuː biː wɛl vɜːst ɪn ˌmæθɪˈmætɪks/
(adj). Giỏi toán
vocab
Manage relationships and communicate with people
/ˈmænɪʤ rɪˈleɪʃənʃɪps ænd kəˈmjuːnɪkeɪt wɪð ˈpiːpl/
(verb). Quản lý các mối quan hệ và giao tiếp với mọi người
vocab
Bring out the best in people
/brɪŋ aʊt ðə bɛst ɪn ˈpiːpl/
(verb). Tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho mọi người
Specialization
/ˌspɛʃəlaɪˈzeɪʃən/
(noun). Quá trình chuyên môn hóa

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1

QUIZ 1/5

I admire him because he's knowledgeable ___ Math.

into

0% chọn

in

0% chọn

about

0% chọn

Which is the synonyms of 'being well versed in Math'

Which is the synonym of 'to pay premiums' ?

What does 'excel in business' mean?

If a person has great proficiency in English, that person

Học từ vựng trong dạng bài agree or disagree qua bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 21/01/2021.

Exercise 2

Toán không thật sự quan trọng đối với sự thành công của một người.

=> Math is

the success of an individual.

 

Khả năng tính toán đã được săn lùng bởi các nhà tuyển dụng vì đó là dấu hiệu cho thấy nhân viên sẽ thành công trong kinh doanh.

=>

has increasingly been sought out by employers as a sign that the employee will succeed within a business.

 

Khâu mệt mỏi nhất của công việc của tôi là tôi phải phân tích lượng lớn dữ liệu khá thường xuyên.

=> The most fatiguing part of my job is that I have to

quite frequently.

 

Giỏi toán cũng cho thấy khả năng suy nghĩ tư duy.

=> This proficiency in maths also

.

 

Những người giỏi toán còn có thể hỗ trợ trong các công việc logistics hoặc hành chính.

=> Math experts might be able to

as well.

 

Các nhà tuyển dụng thường tập trung thời gian vào việc quản lý các mối quan hệ và giao tiếp với mọi người.

=> Employers often focus their time on

.

 

Mặc dù các sản phẩm có chất lượng nhau nhưng chiến dịch quảng cáo hay hơn đã giúp công ty đó có lợi thế hơn so với đối thủ.

=> Although their products share the same quality, better advertising campaigns have allowed that company to

.

 

Vai trò của người chủ là tìm ra và tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho những người mà có thể làm tốt hơn họ thông qua quá trình chuyên môn hóa.

=> Their role is to find and

that can perform jobs better than them through specialization.

💡 Gợi ý

Mathematical ability

analyze large quantities of data

managing relationships and communicating with people

not vital to

stay one step ahead of their opponents

demonstrates the ability to think critically

assist in logistics or administrative tasks

bring out the best in people

Tìm hiểu thêm những bài viết IELTS Task 2 mẫu hay khác trên tuhocielts.dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "To succeed in a business, one needs to know maths. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Business.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background