Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 23/03/2024

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích lý do đầu tiên: những nhà quản lý cấp cao thường phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn .

 • Body 2: DOL phân tích 2 lý do khác: yêu cầu ở các vị trí cấp cao thường khắt khe hơn + tiền lương cao là động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc.

Insert Statement here...
Senior managers' much higher salaries reflect the demanding nature of high-level positions.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Senior executives bear more weighty responsibilities >>> explain: junior employees (specific tasks) >< senior counterparts (shape the strategic direction, navigate complex challenges) >>> example: when companies encounter issues, directors are held accountable.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Senior managers: possess a vast amount of experience and skills >>> example: a minimum of five years of experience + the acquisition of multiple degrees
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A generous salary for managers serves as effective motivation for employees >>> explain: encourage staff to strive for promotion >>> hypothesis: If the salary differences stay insignificant, demotivated to exert effort.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

It is widely believed that the significant disparities in salary between

senior executives
and other employees within a company are justified. I wholeheartedly support this viewpoint as it reflects
the demanding nature of high-level positions
.

The significant gap between the salaries of managers and other employees mostly arises from

the stringent requirements
of high-level positions. For a start, those working as senior executives in an organization usually
bear more weighty responsibilities
. Indeed, while junior employees typically focus on specific tasks, their senior counterparts are entrusted with shaping the strategic direction of a company,
navigating complex challenges
, and ensuring its long-term success. When companies encounter issues,
boards of directors
are often the first to
be held accountable
. Such positions are not an easy role, which is why I believe it is justified for senior executives to earn significantly higher salaries than other workers.

Another point worth mentioning is that senior managers are required to possess a vast amount of experience and skills, because of which,

a generous salary
is totally worthwhile. To
attain a high-level position
, it is not uncommon to encounter job descriptions requiring a minimum of five years of experience, in addition to
the acquisition of multiple degrees and certifications
to demonstrate competence. Furthermore, a generous salary for managers could also serve as effective motivation for employees. With
a competitive salary package
, staff tends to be encouraged
to strive for promotion
. If the salary differences among staff
stay insignificant
, individuals may
feel demotivated to exert effort
.

In conclusion, I strongly believe that the rationale for higher

remuneration
for senior managers is justified because it mirrors the value added by senior leadership as well as generate the necessary motivation in the workers.

(286 words)

📚 Vocabulary

senior executive
/ˈsiːniər ɪɡˈzɛkjətɪv/
(noun). các quản lý cấp cao
vocab
the demanding nature of high-level position
/ðə dɪˈmɑːndɪŋ ˈneɪʧər ɒv ˌhaɪˈlɛvᵊl pəˈzɪʃᵊn/
(noun). tính đòi hỏi cao của các vị trí cấp cao
vocab
the stringent requirement
/ðə ˈstrɪnʤᵊnt rɪˈkwaɪəmənt/
(noun). những yêu cầu nghiêm ngặt
vocab
bear more weighty responsibility
/beə mɔː ˈweɪti rɪˌspɒnsɪˈbɪləti/
(verb). chịu nhiều trách nhiệm nặng nề hơn
vocab
navigate complex challenge
/ˈnævɪɡeɪt ˈkɒmplɛks ˈʧælɪnʤ/
(verb). vượt qua những thách thức phức tạp
vocab
board of directors
/bɔːd ɒv daɪˈrɛktəz/
(noun). hội đồng quản trị
vocab
be held accountable
/biː hɛld əˈkaʊntəbᵊl/
(verb). chịu trách nhiệm
vocab
a generous salary
/ə ˈʤɛnᵊrəs ˈsæləri/
(noun). mức lương hậu hĩnh
vocab
attain a high-level position
/əˈteɪn ə ˌhaɪˈlɛvᵊl pəˈzɪʃᵊn/
(verb). đạt được vị trí cấp cao
vocab
the acquisition of multiple degrees and certifications
/ði ˌækwɪˈzɪʃᵊn ɒv ˈmʌltɪpᵊl dɪˈɡriːz ænd ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃᵊnz/
(noun). việc đạt được nhiều bằng cấp và chứng chỉ
vocab
a competitive salary package
/ə kəmˈpɛtɪtɪv ˈsæləri ˈpækɪʤ/
(noun). gói lương cạnh tranh
vocab
to strive for promotion
/tuː straɪv fɔː prəˈməʊʃᵊn/
(verb). phấn đấu để thăng tiến
vocab
stay insignificant
/steɪ ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkᵊnt/
(verb). không đáng kể
vocab
feel demotivated to exert effort
/fiːl demotivated tuː ɪɡˈzɜːt ˈɛfət/
(verb). cảm thấy mất hứng thú để nỗ lực
vocab
remuneration
/rɪˌmjuːnəˈreɪʃᵊn/
(noun). thù lao
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Các quản lý cấp cao chịu trách nhiệm giám sát định hướng chiến lược của công ty.

->

is responsible for overseeing the company's strategic direction.

 

2 Tính đòi hỏi cao của các vị trí cấp cao đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và tư duy chiến lược.

-> The

n requires strong leadership skills and a strategic mindset.

 

3 Đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt cho công việc đòi hỏi phải có kinh nghiệm dày dặn và thành tích đã được chứng minh.

-> Meeting

for the job involves having extensive experience and a proven track record.

 

4 Là người quản lý cấp cao, bạn phải chịu nhiều trách nhiệm nặng nề hơn, chẳng hạn như lãnh đạo các dự án lớn và quản lý các nhóm lớn.

-> As a senior manager, you must

, such as leading major projects and managing large teams.

 

5 Vượt qua những thách thức phức tạp là kỹ năng quan trọng của các giám đốc điều hành cấp cao, những người thường phải đối mặt với những vấn đề đòi hỏi giải pháp sáng tạo.

->

is a key skill for senior executives, who often face issues that require innovative solutions.

 

6 Hội đồng quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập định hướng và chiến lược chung của công ty.

->

plays a crucial role in setting the company's overall direction and strategy.

 

7 Các giám đốc điều hành cấp cao phải chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của mình, đặc biệt khi chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của công ty.

-> Senior executives must

for their decisions and actions, especially when they have a direct impact on the company's performance.

 

8 Một mức lương hậu hĩnh thường được đưa ra cho các giám đốc điều hành cấp cao để thu hút những nhân tài hàng đầu và khen thưởng những đóng góp của họ.

-> A

is often offered to senior executives to attract top talent and reward their contributions.

💡 Gợi ý

Navigating complex challenges

generous salary

demanding nature of a high-level position

bear more weighty responsibilities

The senior executive

The board of directors

be held accountable

the stringent requirements

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

đạt được vị trí cấp cao

02.

việc đạt được nhiều bằng cấp và chứng chỉ

03.

gói lương cạnh tranh

04.

phấn đấu để thăng tiến

05.

không đáng kể

06.

cảm thấy mất hứng thú để nỗ lực

07.

thù lao

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Some people think it is a good thing for senior managers to have much higher salaries than the other workers in a company. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background