Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/05/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 27/05/2023: The graph below gives information about the price of bananas in four countries between 1994 and 2004. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/05/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Overview:

- Đặc điểm nổi bật: giá chuối cao nhất ở Japan và thấp nhất ở America.

- Xu hướng chung: ngoại trừ USA, giá chuối ở các quốc gia còn lại đều biến động.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của Japan và USA

 • Body 2: Mô tả số liệu của France và German

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The prices of bananas were the highest in Japan and the lowest in America.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Except for the USA, bananas’ costs in all the countries fluctuated wildly.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Japan & USA
Idea 1
Japan
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1994: $1.80/kg.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In the next year, hit a peak of $2.80.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1996: drop to $2.0.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2001: oscillated and hit a bottom of around $1.50.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • One year later: a rebound to $2.10.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • At the end of the period: rose exponentially to $2.50.
Idea 2
USA
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remained stable at around $1.10 throughout the ten years after an increase from $0.70 in 1994.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
France & German
Idea 1
France
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stabilized until 1997.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • From 1997 to 2004, dramatic fluctuations.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 2001: more expensive than Japan, at $1.60.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 2003: the lowest of all countries, at $1.00.
Idea 2
German
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 1996: saw a plunge to $1.20.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • From 1997 to 2004, dramatic fluctuations.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In the end: roughly the same as they did 10 years prior.

📝 Bài mẫu

The given line graph compares how much bananas cost in 4 different countries: Japan, France, Germany, and the USA from 1994 to 2004.

Overall, the prices of bananas were the highest in Japan and the lowest in America. Furthermore,

except for
the USA, bananas’ costs in all the countries
fluctuated wildly
over the ten-year period, with France and Germany following
a relatively similar trend
.

Regarding Japan, starting at $1.80/kg in 1994, the price

hit a peak
of $2.80 in the next year, before
dropping to
$2.0 in 1996. From this year onwards to 2000, bananas’ cost
oscillated
between $1.90 and $2.20 and hit a bottom of around $1.50 in 2001. This was followed by
a rebound to
$2.10 one year later, when the cost
rose exponentially to
$2.50 at the end of the period. The price of bananas in America
remained stable
at  around $1.10 throughout the ten years after an increase from $0.70 in 1994.

Both France and Germany started at $1.60 and $1.40,

respectively
, but while France’s price
stabilized
until 1997, Germany’s cost
saw a plunge to
$1.20 in 1996. From 1997 to 2004, the two countries’ costs
experienced dramatic fluctuations
, especially in France, where the price was more expensive than Japan in 2001 at $1.60 and the lowest of all countries in 2003 at $1.00. However, in the end, bananas cost roughly the same as they did 10 years prior in both countries.

(237 words)

📚 Vocabulary

except for
/ɪkˈsɛpt fɔː/
(verb). ngoại trừ
vocab
fluctuate wildly
/ˈflʌkʧueɪt ˈwaɪldli/
(verb). dao động dữ dội
vocab
a relatively similar trend
/ə ˈrɛlətɪvli ˈsɪmɪlə trɛnd/
(noun). một xu hướng tương đối giống nhau
vocab
hit a peak
/hɪt ə piːk/
(verb). đạt đến đỉnh
vocab
drop to
/ˈdrɒp tuː/
(verb). giảm xuống
vocab
oscillate
/ˈɒsɪleɪtɪd/
(verb). dao động
vocab
a rebound to
/ə rɪˈbaʊnd tuː/
(noun). tăng trở lại
vocab
rose exponentially to
/rəʊz ˌɛkspəˈnɛnʃᵊli tuː/
(verb). tăng theo cấp số nhân
vocab
remained stable
/rɪˈmeɪnd ˈsteɪbᵊl/
(verb). vẫn ổn định
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). lần lượt
vocab
stabilize
/ˈsteɪbɪlaɪz/
(verb). ổn định
vocab
see a plunge to
/siː ə plʌnʤ tuː/
(verb). lao dốc xuống
vocab
experience dramatic fluctuation
/ɪksˈpɪərɪəns drəˈmætɪk flʌkʧuˈeɪʃᵊn/
(verb). trải qua những biến động mạnh
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Tất cả các sinh viên đã vượt qua kỳ thi ngoại trừ John, người đã trượt.

--> All the students passed the exam

John, who failed.

 

2 Thị trường chứng khoán có thể dao động dữ dội, gây ra sự không chắc chắn cho các nhà đầu tư.

--> The stock market can

, causing uncertainty for investors.

 

3 Mặc dù có những khác biệt nhỏ, nhưng tổng doanh số bán hàng của sản phẩm cho thấy một xu hướng tương đối giống nhau.

--> Despite minor variations, the overall sales of the product showed

.

 

4 Nhiệt độ đạt đến đỉnh 95 độ F trong đợt nắng nóng.

--> The temperature

of 95 degrees Fahrenheit during the heatwave.

 

5 Sau khi đạt đến điểm cao nhất, giá của tiền điện tử đã giảm xuống giá trị thấp hơn nhiều.

--> After reaching its highest point, the price of the cryptocurrency

a much lower value.

 

6 Giá của các mặt hàng như dầu và vàng có thể dao động thường xuyên do động lực của thị trường.

--> The prices of commodities like oil and gold can

frequently due to market dynamics.

💡 Gợi ý

dropped to

a relatively similar trend

oscillate

except for

fluctuate wildly

hit a peak

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

tăng trở lại

02.

tăng theo cấp số nhân

03.

vẫn ổn định

04.

lần lượt

05.

ổn định

06.

lao dốc xuống

07.

trải qua những biến động mạnh

Tiếp tục từ vựng của Writing task 2 IELTS ngày 20/05/2023 ngay nhé!

Tổng hợp đề Task 1 hay nhất tháng 05/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The graph below gives information about the price of bananas in four countries between 1994 and 2004. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. SV, before Ving: diễn tả hành động diễn ra trước một hành động khác.

Ví dụ: The price hit a peak of $2.80 in the next year, before dropping to $2.0 in 1996.

2. Cấu trúc tương phản: While SV, SV

Ví dụ: While France’s price stabilized until 1997, Germany’s cost saw a plunge to $1.20 in 1996.

3. Sử dụng đa dạng các cum từ chuyển tiếp (transition phrases):

- Furthermore

- Regarding Japan

- From this year onwards to 2000

- From 1997 to 2004

- However, in the end

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với mixed charts vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background