Benefits & drawbacks of working for big firms?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Sample task 2 ngày 29/09/2020 chủ đề công việc (work): In the past, most people worked for small businesses, while more people now work for large businesses. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm), giới thiệu rằng việc này vừa có Advantages & Disadvantages

 • Thân bài:

  • Body 1: Nói về các ưu điểm (Advantages)

  • Body 2: Nói về các khuyết điểm (Disadvantages)

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ chốt lại vấn đề và tóm tắt lại những ý đã trình bày ở trên.

Insert Statement here...
I think that there are both advantages and disadvantages to this trend for them.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Make one’s resume stand out to future employers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Candidate worked for a large company → Are considered to be talented to be chosen among other candidates → Are more likely to be hired.
Idea 2
Larger businesses often have a more diverse community
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Employees can come from multiple backgrounds, countries, and upbringings → easier to develop cordial relationships with their colleagues → Networking is also easier
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Large corporations' bureaucratic systems
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • New employees or interns are rarely given creative space to work on their projects → unable to develop
Idea 2
Working for large corporations is tiring
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • These companies frequently purge their staff → create more pressure on employees to outperform others → take a toll on one’s mental health

📝 Bài mẫu

Nowadays, it is an observation that younger professionals prefer to work for bigger companies than for smaller businesses like the past generations. I think that there are both advantages and disadvantages to this trend for them.

Working for large corporations, especially multinational ones, has various benefits. Firstly, the mere experience of working for reputable companies is already making one’s resume stand out to future employers. People often think that an individual must have been extremely talented

to be chosen among others
to work for that large company, so they are more likely to be interested in that applicant. Another reason is that larger businesses often
have a more diverse community
. Employees can
come from multiple backgrounds
, countries, and upbringings. New employees can find it easier to
develop cordial relationships
with their colleagues.
Networking
is also easier in larger companies as people who work here are often influential and well-respected in the industry.

However, there are some disadvantages that fresh graduates should consider before applying to big companies. The first one is that these companies are known for their

bureaucratic systems
. As a result, new employees or interns are rarely
given creative space
to work on their projects. In worse cases, people can find themselves unable to develop in environments like this because they are seldom assigned tasks that are contributive or vital to the projects. Another disadvantage is that working for large corporations is tiring due to low
job security
. These companies frequently purge their staff, which creates more pressure on employees to outperform others. Having to compete with so many other workers can take a toll on one’s mental health.

In conclusion, large companies’ reputations will help employees in their future endeavors, while their diverse community helps employees befriend their colleagues. On the other hand, the bureaucratic system preventing

individuality
and the constant competitiveness are why people should not work for large corporations.

(315 words)

📚 Vocabulary

Multinational corporation
/ˌmʌlˌtaɪˈnæʃənəl ˌkɔrpəˈreɪʃən/
(noun). Tập đoàn đa quốc gia
vocab
To make one’s resume stand out
/tu meɪk wʌnz rɪˈzum stænd aʊt/
(verb). Làm cho đơn xin việc của mình nổi bật hơn số đông
vocab
To be chosen among others
/tu bi ˈʧoʊzən əˈmʌŋ ˈʌðərz/
(adj). Được chọn từ số đông
vocab
To have a diverse community
/tu hæv ə daɪˈvɜrs kəmˈjunəti/
(adj). Có một cộng đồng đa dạng
vocab
To come from different backgrounds, upbringings
/tu kʌm frʌm ˈdɪfərənt ˈbækˌgraʊndz/ˈʌpˌbrɪŋɪŋz/
(adj). Đến từ nhiều xuất thân, hoàn cảnh khác nhau
vocab
To develop cordial relationships
/tu dɪˈvɛləp ˈkɔrʤəl riˈleɪʃənˌʃɪps/
(verb). Xây dựng các mối quan hệ thân mật
vocab
Networking
/ˈnɛˌtwɜrkɪŋ/
(noun). Hoạt động xây dựng các mối quan hệ phục vụ cho công việc
vocab
To be influential, well-respected in the industry
/tu bi ˌɪnfluˈɛnʧəl/ wɛl-rɪˈspɛktɪd ɪn ði ˈɪndəstri/
(adj). Có sức ảnh hưởng/ có tiếng nói trong ngành
vocab
Bureaucratic system
/ˌbjʊrəˈkrætɪk ˈsɪstəm/
(noun). Hệ thống mang tính quan liêu (có phân chia cấp bậc và nhiều nguyên tắc phức tạp)
vocab
To be given creative space
/tu bi ˈgɪvən kriˈeɪtɪv speɪs/
(verb). Có không gian/ cơ hội để thỏa sức sáng tạo
vocab
To be vital to the project
/tu biˈvaɪtəl tu ðə ˈprɑʤɛkt/
(adj). Có tầm quan trọng/ có đóng góp lớn trong dự án
vocab
Job security
/ʤɑb sɪˈkjʊrəti/
(noun). Trạng thái an toàn trong công việc, khả năng bị thay thế hoặc sa thải thấp
vocab
Purge
/pɜrʤ/
(verb). Thanh trừng/ Loại bỏ theo số lượng lớn
vocab
To outperform somebody
/tu ˈaʊtpərˌfɔrm ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). (Trong công việc) Có khả năng làm việc hoặc thành tích tốt hơn người khác
vocab
To take a toll on one's mental health
/tu teɪk ə toʊl ɑn wʌnz ˈmɛntəl hɛlθ/
(verb). Ảnh hưởng xấu lên tinh thần
To help in one's future endeavors
/tu hɛlp ɪn wʌnz ˈfjuʧər ɪnˈdɛvərz/
(verb). Giúp đỡ cho định hướng tương lai
Individuality
/ɪnˌdɪvɪʤuˈælɪti/
(noun). Tính cá nhân
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ phù hợp vào chỗ trống

 

A

01.
is an organization operating in numerous countries.

 

02.
is the activity of building professional relationships with others.

 

A

03.
follows a hierarchical structure and well-organized sets of rules.

 

04.
is the probability that an individual will keep their job

 

05.
is the qualities that make a person or thing different from others.

Exercise 2

Almost every young graduates are under a lot of pressure to

from others.

 

She was

thousands of others thanks to her exceptional speaking skill.

 

The reason why many students choose to live in dormitories is that they

than the small towns where they used to live.

 

Some students focus too much on their study that they neglect to

with others.

 

After many years of hard work, she is now very

in the industry.

 

Large companies often have fixed procedures, so employees are rarely

.

 

His absence slowed down the entire process because he

.

 

Upon detecting a mole in the accounting department, the CEO

that entire department to set an example for everybody to not repeat that mistake.

 

In order to get a promotion, she had to

every single person on the team.

 

All work and no leisure time is

her mental health.

💡 Gợi ý

develop cordial relationships

have a much more diverse community

chosen among

taking a heavy toll on

was vital to the project

make their resume stand out

influential and well-respected

given creative space

purged

outperform

Tham khảo thêm các bài viết Writing IELTS Task 2 mẫu tại trang IELTS Writing Samples nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample In the past, most people worked for small businesses, while more people now work for large businesses. What are the advantages and disadvantages of working for large businesses?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background