Children education about musical instrument

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Sample task 2 ngày 09/09/2020 chủ đề giáo dục (education): Some educators believe that every child should be taught how to play a musical instrument. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên DOL sẽ lập luận theo hướng ủng hộ quan điểm của đề bài - chỉ ra những lợi ích mà việc học nhạc cụ mang lại cho trẻ em

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ lập luận theo hướng ủng hộ quan điểm của mình - cho rằng trẻ em nên được khuyến khích học những gì phù hợp với họ

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết việc học nhạc là tốt, nhưng không nên được xem là việc bắt buộc

Insert Statement here...
Teaching children to play musical instruments should not be superimposed, and that parents should develop the skills that most aligns with a child’s interest.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Every child should be taught how to play a musical instrument
Idea 1
Learning how to play a musical instrument from an earlier age could unlock more doors for children in the future.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, in Harvard University, every person applying would be academically talented, what differentiates successful applicants are things such as musical and sports achievements.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Parents should develop the skills that most aligns with a child’s interest.
Idea 1
Forcing children to learn a musical instrument might be a waste of time if they do not truly enjoy it.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • All individuals can be said to be different, and not everyone can (or want to) become a musician → parents should pay attention to what their children aspire to be and assist them in that instead.

📝 Bài mẫu

The

widespread access to information and resources
available in order to learn
a musical instrument
today could be said to be unparalleled; however, there is an intense debate around whether or not every child should be made to
undergo musical training
, or if it should be left to the child to decide what they want to do. In my opinion, teaching children to play musical instruments
should not be superimposed
, and that parents should develop the skills that most align with a child’s interest.

One side of the argument is that learning how to play a musical instrument from an earlier age could

unlock more doors for children in the future
. In today’s competitive world, universities are increasingly looking at not only academic abilities but also candidates’ extracurricular activities in order to assess their applications. As such, being able to fluently play a musical instrument would be
a great addition to a child’s future CV
and allow them access to better opportunities. For instance, statistics for schools like Harvard University show that while every person applying would be academically talented, what differentiates successful applicants are things such as
musical and sports achievements
.

On the other hand, forcing children to learn a musical instrument might be a waste of time if they do not truly enjoy it. This is because not only would the child not pursue a musical interest later in life, but making the investment to teach them an instrument be

in vain
, there is also an opportunity cost to not teaching them something else they are interested in. All individuals can be said to be different, and not everyone can (or want to) become a musician. Thus, I argue parents should
pay attention to what their children aspire
to be and assist them in that instead.

Overall, I argue that while there are many benefits to learning a musical instrument, it should not be mandatory for all children to have to learn this skill.

(326 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng bổ ích được dùng trong bài Sample IELTS Writing ở trên.

Widespread access to information and resources available
/ˈwaɪdˈsprɛd ˈækˌsɛs tu ˌɪnfərˈmeɪʃən ænd ˈrisɔrsɪz əˈveɪləbəl/
(noun). Sự truy cập rộng rãi vào thông tin và các nguồn có sẵn
vocab
Musical instrument
/ˈmjuzɪkəl ˈɪnstrəmənt/
(noun). Nhạc cụ
vocab
Undergo musical training
/ˌʌndərˈgoʊ ˈmjuzɪkəl ˈtreɪnɪŋ/
(verb). Học nhạc
vocab
Should not be superimposed
/ʃʊd nɑt bi ˌsupərəmˈpoʊzd/
(verb). Không nên được đặt lên trên hết/đề cao quá mức
Develop the skills that most aligns with a child’s interest
/dɪˈvɛləp ðə skɪlz ðæt moʊst əˈlaɪnz wɪð ə ʧaɪldz ˈɪntrəst/
(verb). Phát triển những kỹ năng mà phù hợp với sở thích của trẻ
Unlock more doors for children in the future
/ənˈlɑk mɔr dɔrz fɔr ˈʧɪldrən ɪn ðə ˈfjuʧər/
(verb). Mở thêm nhiều cánh cửa (cơ hội) cho trẻ em trong tương lai
vocab
Not only academic abilities but also candidates’ extracurriculars activities
/nɑt ˈoʊnli ˌækəˈdɛmɪk əˈbɪlətiz bʌt ˈɔlsoʊ ˈkændədeɪts ˌɛkstrəkəˈrɪkjələrz/
(noun). Không chỉ khả năng học thuật mà còn cả những hoạt động ngoại khóa của ứng viên
A great addition to a child’s future CV
/ə greɪt əˈdɪʃ(ə)n tuː ə ʧaɪldz ˈfjuːʧə siː-viː/
(verb). Là một điểm cộng cho CV của trẻ trong tương lai
Musical and sports achievements
/ˈmjuzɪkəl ænd spɔrts əˈʧivmənts/
(noun). Thành tựu âm nhạc và thể thao
A waste of time
/ə weɪst ʌv taɪm/
(noun). Là một việc phí thời gian
vocab
To be in vain
/tu bi ɪn veɪn/
(verb). Không có ích gì
Pay attention to what their children aspire
/peɪ əˈtɛnʃən tu wʌt ðɛr ˈʧɪldrən əˈspaɪr/
(verb). Tập trung vào những gì con của họ mong muốn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Nhạc cụ -

01.

 

Các khả năng học thuật -

02.

 

Các hoạt động ngoại khóa -

03.

 

Thành tựu âm nhạc và thể thao -

04.

 

Một việc phí thời gian -

05.

Exercise 2

Sự truy cập rộng rãi vào thông tin và các nguồn có sẵn để học nhạc cụ có thể nói là chưa từng có trước đây.

=>

in order to learn a musical instrument today could be said to be unparalleled.

 

Liệu trẻ em có nên bị ép học nhạc không đã là một chủ đề tranh luận sôi nổi.

=> Whether or not every child should be made to

has been a heated debate topic.

 

Việc dạy trẻ em chơi nhạc cụ không nên được đề cao quá mức.

=> The teaching of children to play musical instruments

.

 

Phụ huynh nên (giúp trẻ) phát triển những kỹ năng mà phù hợp với sở thích của trẻ nhất

=> Parents should

 

Học chơi một nhạc cụ từ lúc còn nhỏ có thể mang lại nhiều cơ hội cho trẻ em trong tương lai.

=> Learning how to play a musical instrument from an earlier age could

in the future.

 

Việc có thể chơi nhạc cụ trôi chảy sẽ là một điểm cộng cho CV của trẻ trong tương lai.

=> Being able to fluently play a musical instrument

.

 

Thay vào đó, phụ huynh nên tập trung vào những gì con của họ mong muốn và ủng hộ họ ở khía cạnh đó.

=> Parents should

to be and assist them in that instead.

 

Mặc dù cô ấy đã cố hết sức, những nỗ lực của cô ấy vẫn không có ích gì.

=> Even though she tried her best, her efforts

.

💡 Gợi ý

should not be superimposed

would be a great addition to a children’s future CV

develop the skills that most aligns with a child’s interest

The widespread access to information and resources available

were still in vain

undergo musical training

unlock more doors for children

pay attention to what their children aspire

Dành chút thời gian làm thêm đề tháng 09/2020 và bài tập đi kèm.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Some educators believe that every child should be taught how to play a musical instrument. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background