Do the benefits of private firms funding scientific research outweigh the drawbacks?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Sample task 2 ngày 05/09/2020 chủ đề khoa học và năng lượng (science & energy): Do the benefits of private firms funding scientific research outweigh the drawbacks? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho câu hỏi của đề bài

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL ủng hộ công trình nghiên cứu khoa học của các công ty tư nhân nên DOL sẽ chỉ ra những điểm hạn chế của việc nghiên cứu của nhà nước.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ chỉ ra những ưu điểm khi các công ty tư nhân thực hiện nghiên cứu.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên.

Insert Statement here...
I argue that the results of private companies are far more innovative than government-run operations, and thus it is the former who should conduct science experiments.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disadvantages of government-run scientific research
Idea 1
Government-run scientific innovation lacks any real reason to seek to improve their process, as they can always be bailed out by taxpayer money.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: NASA’s recent ventures → people's frustrations as their failed experiments led to the destruction of satellites and rockets costing billions of taxpayer’s money.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advantages of private companies' scientific research
Idea 1
Because of private companies’ ability to be more efficient and effective, they can more easily apply new scientific products to the general market.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The main goal of all companies is to make as much profit as possible → they always aim to make the best products that are not only scientifically innovative but high in utility as well.

📝 Bài mẫu

In recent times, many people have started to support

private companies
in conducting scientific research. I argue that the results of private companies are far more innovative than
government-run operations
, and thus it is the former who should conduct science experiments.

Firstly, I believe that government-run scientific innovation lacks any real reason to seek to improve their process, as they can always be bailed out by

taxpayer money
. Consequently, these programs might be less likely to discover
scientific breakthroughs
that can
benefit the population
. This can clearly be seen with many people’s frustrations with
NASA’s recent ventures
, for example, as their failed experiments led to the destruction of
satellites and rockets
costing billions of taxpayer’s money. Meanwhile, private companies such as SpaceX continue to innovate in order to
prevent wasteful expenses
yet still being able to deliver success in the realm of space travel.

Secondly, it might be argued that because of private companies’ ability to be more efficient and effective, they can more easily apply new

scientific products
to the general market. The main goal of all companies is to make as much profit as possible, and therefore in theory, they always aim to make the best products that are not only scientifically innovative but high in utility as well. This is how the computer, despite having first been made by government funding, was able to enter the average household through the work of private companies such as Apple.

Ultimately, I argue that in our current state of affairs, we are more certain to get more innovative and useful products created by private companies’ scientific research, and as such, the government should

delegate
these ventures to them.

(280 words)

📚 Vocabulary

List từ vựng cần thiết xuất hiện trong bài mẫu Writing IELTS vừa rồi.

Private companies
/ˈpraɪvət ˈkʌmpəniz/
(noun). Những công ty tư nhân
Conduct scientific research
/ˈkɑndʌkt ˌsaɪənˈtɪfɪk riˈsɜrʧ/
(verb). Thực hiện nghiên cứu khoa học
Government-run operations
/ˈgʌvərmənt-rʌn ˌɑpəˈreɪʃənz/
(noun). Các hoạt động của chính phủ
Bail out
/beɪl aʊt/
(verb). Ngừng làm việc gì đó
Benefit the population
/ˈbɛnəfɪt ðə ˌpɑpjəˈleɪʃən/
(verb). Có lợi cho người dân
Taxpayer money
/ˈtækˌspeɪər ˈmʌni/
(noun). Tiền đóng thuế của người dân
Scientific breakthroughs
/ˌsaɪənˈtɪfɪk ˈbreɪkˌθruz/
(noun). Những đột phá về mặt khoa học
NASA’s recent ventures
/ˈnæsəz ˈrisənt ˈvɛnʧərz/
(noun). Những chuyến du hành gần đây của NASA
Satellites and rockets
/ˈsætəˌlaɪts ænd ˈrɑkəts/
(noun). Vệ tinh và tên lửa
Prevent wasteful expenses
/prɪˈvɛnt ˈweɪstfəl ɪkˈspɛnsəz/
(verb). Tránh chi tiêu lãng phí
Scientific products
/ˌsaɪənˈtɪfɪk ˈprɑdəkts/
(noun). Những sản phẩm khoa học
Make profit
/meɪk ˈprɑfət/
(verb). Tạo ra lợi nhuận
Delegate
/ˈdɛləgət/
(verb). Ủy thác, ủy quyền

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Task 2 Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

 

Những công ty tư nhân -

01.

 

Các hoạt động của chính phủ -

02.

 

Những sản phẩm khoa học -

03.

 

Vệ tinh và tên lửa -

04.

 

Những chuyến du hành gần đây của NASA -

05.

 

Những đột phá về mặt khoa học -

06.

 

Tiền đóng thuế của người dân -

07.

Exercise 2

Tôi phải thực hiện nghiên cứu khoa học cho bài luận cuối kì của tôi.

=> I have to

for my term paper.

 

Dự án được tài trợ bởi tiền đóng thuế của người dân.

=> The project

by taxpayer money.

 

Nhưng cải tiến trong y học gần đây có thể mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

=> Recent advances in medical science can

.

 

Bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu để tránh chi tiêu lãng phí.

=> You need to have a budget planner to

.

 

Lợi nhuận hàng năm mà công ty này làm ra thật đáng kinh ngạc.

=>

is remarkable.

 

Anh ấy đã ủy thác công việc lại cho cấp dưới của anh ấy

=> He has

his inferiors.

💡 Gợi ý

prevent wasteful expense

delegated the task to

greatly benefit the population

is bailed out

The annual profit this company makes

conduct scientific research

Nắm rõ các dạng đề thường gặp trong tháng 09/2020 và ôn tập nhiều từ vựng mới.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "In today's world, private companies rather than governments pay for and conduct most scientific research. Do you think the advantages outweigh disadvantages?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Science & Energy mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background