Describe a historical place that you are interested in - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Objects Question Describe a historical place that you are interested in IELTS Speaking Part 2 kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
And in Vietnam, the most appealing locations are historical ones, among which I am really into the Imperial City of Hue.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Where it is & How you first knew about it
Idea 1
The Imperial City of Hue
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
2 years ago, I had a chance to visit this place => stunned immediately by the spectacular view
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
I was introduced by a tour guide to various ancient aspects
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What is special about this place
Idea 1
This imperial city boasts an original construction: all the structures of the palaces and peripheral areas were built in a symmetrical way
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The remarkable durability of the building materials => construction dates back to over hundreds of years but it remains intact
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
In the middle of the city, there is an artificial lake => regulate the temperature of the whole place
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Explain why you like it
Idea 1
My passion for ancient things ranging from artefacts to cultural values => I fell in love with everything about this city from every mossy brick to the spectacular citadels
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
I treasured every moment I had at the Imperial city of Hue => I will definitely come back here and immerse myself in the ambience of the Nguyen dynasty
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

As a hodophile, I love going to places where mysteries lie. And in Vietnam, the most appealing locations are historical ones, among which I am really into the Imperial City of Hue.

2 years ago, I

had a chance to
visit this place, and I
was stunned
immediately by the spectacular view of this archaic tourist attraction. During the trip, I
was introduced
by a tour guide to various ancient aspects of the city including the citadels, the palace, museums and the ancient universities.

Architecturally speaking
, this imperial city
boasts
an original construction which is unparalleled and jaw-dropping. What I mean by this is that all the structures of the palaces and peripheral areas were
built in a symmetrical way
which possesses a sense of satisfaction. What is truly special about this palace is the remarkable durability of the building materials. The construction
dates back to
over hundreds of years but it
remains intact
superbly even after several great wars against the invaders. In the middle of the city, there is an artificial lake which helps regulate the temperature of the whole place and adds a natural point to the surroundings.

The first time I stepped here, I fell in love with everything about this city from every mossy brick to the spectacular citadels lying around it. This may be because of my passion for ancient things ranging from artefacts to cultural values, and since I truly appreciate the value of history, I

treasured every moment
I had at the Imperial city of Hue. In the future, I will definitely come back here and
immerse myself in
the ambience of the Nguyen dynasty.

(274 words)

📚 Vocabulary

To have a chance to do something
/tuː hæv ə ʧɑːns tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có cơ hội làm gì đó
To be stunned
/tuː biː stʌnd/
(verb). Bị làm cho sững sờ, ngạc nhiên
vocab
To be introduced to something
/tuː biː ˌɪntrəˈdjuːst tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Được giới thiệu với cái gì đó
vocab
Architecturally speaking
/ˌɑːkɪˈtɛkʧərəli ˈspiːkɪŋ/
(adv). Nói trên góc độ kiến trúc
vocab
To boast something
/tuː bəʊst ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Sở hữu cái gì đó
To be built in a symmetrical way
/tuː biː bɪlt ɪn ə sɪˈmɛtrɪkəl weɪ/
(verb). Được xây dựng một cách cân đối
vocab
To date back to [+ time]
/tuː deɪt bæk tuː [+ taɪm]/
(verb). Đã tồn tại từ một khoảng thời gian nào đó
vocab
To remain intact
/tuː rɪˈmeɪn ɪnˈtækt/
(verb). Vẫn còn nguyên vẹn
vocab
To treasure every moment
/tuː ˈtrɛʒər ˈɛvri ˈməʊmənt/
(verb). Trận trọng từng khoảnh khắc
To immerse oneself in something
/tuː ɪˈmɜːs wʌnˈsɛlf ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đắm mình vào cái gì đó
vocab

✨ NhậpBài tập Exercise

Cùng làm 2 bài tập dưới đây để ôn lại những từ vựng trong bài nhé!

Exercise 1:

1 Tôi chưa bao giờ có cơ hội được vào thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

=> I have never

to visit Ho Chi Minh Mausoleum.

 

2 Tôi đã ngạc nhiên khi thấy quang cảnh ngoạn mục như thế nào.

=> I was

to see how spectacular the view is.

 

3 Hướng dẫn viên giới thiệu cho chúng tôi một bức tượng khổng lồ được làm hoàn toàn bằng hoa.

=> The tour guide

us to a giant statue made completely out of flowers.

 

4 Tòa nhà này kiến trúc kỳ lạ.

=> This building

an bizzarre architecture.

💡 Gợi ý

introduced

stunned

boasts

had a chance

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Nguyên vẹn

02.

Đắm mình

03.

Một cách cân đối

04.

Sở hữu cái gì đó

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background