Describe something you do to help you study or work - topic Work and Study

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Work and Study (chủ đề Học tập và làm việc): Describe something you do to help you study or work, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Interested things that are helpful for study and work Part 2 thường được dùng trong bài.

😵 Dàn ý

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 
Idea 2

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu hỏi Describe something you do to help you study or work - Speaking Part 2 IELTS dưới đây nhé!

Something I do to make studying or working easier is using what I call the "Chunking" technique. Basically, it's about breaking big tasks or info into smaller, more manageable chunks. I usually do this when I'm dealing with a ton of info, like when prepping for big exams or tackling heavy projects. Instead of getting overwhelmed, I break everything down into smaller, bite-sized pieces. It makes the workload seem less scary and more doable.

Now, why does it work for me? Well, first off, it helps me stay focused. Instead of trying to do everything at once, I can concentrate on one small chunk at a time. It keeps me on track and stops me from stressing out. Plus, breaking things down like this makes it easier for me to understand and remember stuff. When I focus on smaller bits of info, it's like my brain can absorb it better. It's all about taking it one step at a time, you know?

And the best part? It feels good to tick off each task. It's like a mini victory that keeps me motivated to keep going. It's all about building momentum and getting stuff done! So yeah, the "Chunking" technique is a real game-changer for me. It helps me stay focused, understand info better, and get stuff done without feeling overwhelmed.

(223 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Interested things that are helpful for study and work Part 2 thường được dùng trong bài.

chunking technique
/ˈtʃʌŋkɪŋ ˈtɛk.nɪk/
(noun). kỹ thuật chia nhỏ công việc hoặc thông tin
vocab
manageable
/ˈmæn.ə.dʒə.bl̩/
(adj). có thể kiểm soát, quản lý được
vocab
a ton of info
/tʌn əv ˈɪn.foʊ/
(noun). lượng thông tin lớn, nhiều
vocab
doable
/ˈduː.ə.bəl/
(adj). có thể làm được
vocab
tackle
/ˈtæk.əl/
(verb). giải quyết
vocab
break sth down into bite-sized pieces
/breɪk ˈsʌm.θɪŋ daʊn ˈɪntuː baɪtˈsaɪzd ˈpiːs.əz/
(noun). chia thành những việc nhỏ, dễ thực hiện (idiom)
vocab
workload
/ˈwɜːrk.loʊd/
(noun). khối lượng công việc
vocab
concentrate
/kənˈsɛn.treɪt/
(verb). tập trung
vocab
keep sb on track
/kiːp ˈsʌm.wʌn ɒn ˈtræk/
(verb). giúp ai đó theo đúng tiến độ
vocab
tick off each task
/tɪk ɒf ˈiːt͡ʃ tæsk/
(verb). đánh dấu công việc đã hoàn thành
vocab
build momentum
/bɪld moʊˈmɛn.təm/
(verb). xây dựng động lực, tạo đà tiến lên
vocab
a game-changer
/ˈgeɪm.ˌtʃeɪn.dʒər/
(noun). sự đột phá, thay đổi hoàn toàn, có tác động lớn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé!

Điền vào chỗ trống với từ vựng thích hợp:

01.

kỹ thuật chia nhỏ công việc hoặc thông tin:

02.

đánh dấu từng công việc đã hoàn thành

03.

giải quyết:

04.

khối lượng công việc:

05.

tập trung:

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background