IELTS Speaking Part 1 topic Hobbies: Bài mẫu & từ vựng

Bài Mẫu Chủ Đề Hobbies - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Cùng tìm hiểu các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Hobbies nhé!

📚 Vocabulary

to enjoy doing something
/tuː ɪnˈʤɔɪ ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(). thích và tận hưởng làm một điều gì đó
vocab
to provide information about/on something
/tuː prəˈvaɪd ˌɪnfəˈmeɪʃən əˈbaʊt/ɒn ˈsʌmθɪŋ/
(). cung cấp thông tin về một vấn đề nào đó
vocab
to keep something in a good condition
/tuː kiːp ˈsʌmθɪŋ ɪn ə gʊd kənˈdɪʃən/
(). giữ thứ gì đó trong tình trạng tốt
vocab
to protect something from something
/tuː prəˈtɛkt ˈsʌmθɪŋ frɒm ˈsʌmθɪŋ/
(). bảo vệ thứ gì đó khỏi một điều gì đó
vocab
the nature of something
/ðə ˈneɪʧər ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(). bản chất của một thứ gì đó
vocab
to play an instrument
/tuː pleɪ ən ˈɪnstrʊmənt/
(). chơi một nhạc cụ nào đó
vocab
to tend to do something
/tuː tɛnd tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(). có xu hướng hay làm việc gì đó
vocab
to look for something
/tuː lʊk fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(). tìm kiếm một điều gì đó
vocab
to opt for something
/tuː ɒpt fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(). lựa chọn một phương án nào đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Hobby IELTS Speaking Part 1 nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

What does 'to opt for something' mean?

to get rid of something

0% chọn

to know about something

0% chọn

to choose something

0% chọn

I'm looking ____ my watch. Yesterday it was here but now it's gone!

What does 'tend to do something' mean?

The tree protected the house ____ the hurricane.

She enjoys _____ a cup of tea while gazing out at the bustling pace of the city.

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Một tờ tiền giấy

=> A

01.

 

Chắc chắn

=> To be

02.

 

Độ ẩm

=>

03.

 

Sự đổ nước

=> Water

04.

 

Một câu bé năng động

=> An

05.
boy

 

Sự thanh thản/thanh bình

=>

06.

 

Trò giải trí/việc tiêu khiển

=> A

07.

Truy cập vào IELTS Speaking Sample Answer để theo dõi đầy đủ nhất đề và bài mẫu cho tất cả các phần thi nói.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Hobbies, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18