Topic Sharing (Chia sẻ): Sample Questions and Answers

Bài mẫu chủ đề Sharing - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Chia sẻ và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Sharing - Speaking Part 1.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Sharing Part 1 thường được dùng trong bài.

instill
/ɪnˈstɪl/
(verb). truyền tải, xây dựng
vocab
fundamental
/ˌfʌndəˈmentl/
(adj). cơ bản, nền tảng, chủ yếu
vocab
empathy
/ˈempəθi/
(noun). sự đồng cảm
vocab
spark
/spɑːk/
(verb). khơi dậy
vocab
passionate
/ˈpæʃənət/
(adj). đam mê
vocab
mindful
/ˈmaɪndfl/
(adj). lưu tâm, quan tâm
vocab
sensitive
/ˈsensɪtɪv/
(adj). nhạy cảm
vocab
potentially
/pəˈtenʃəli/
(adv). có khả năng, tiềm năng
vocab
harm
/hɑːm/
(verb). tổn hại, làm hại / gây hại
vocab
violate
/ˈvaɪəleɪt/
(verb). vi phạm
vocab
privacy
/ˈpraɪvəsi/
(noun). sự riêng tư
vocab
rave
/reɪv/
(verb). khen ngợi nhiệt tình
vocab
hidden gem
/ˈhɪdn dʒem/
(noun). viên ngọc ẩn, điều quý giá ít người biết
vocab
hooked
/hʊkt/
(adj). say mê, bị cuốn hút
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé! smiley18

Exercise:

 

 

Truyền tải, xây dựng -->

01.

 

Cơ bản, nền tảng, chủ yếu -->

02.

 

Sự đồng cảm -->

03.

 

Khơi dậy -->

04.

 

đam mê -->

05.

 

Lưu tâm, quan tâm -->

06.

 

Nhạy cảm -->

07.

 

Có khả năng, tiềm năng -->

08.

 

Tổn hại, làm hại / gây hại -->

09.

 

Vi phạm -->

10.

 

Sự riêng tư -->

11.

 

Khen ngợi nhiệt tình -->

12.

 

Viên ngọc ẩn, điều quý giá ít người biết -->

13.

 

Say mê, bị cuốn hút -->

14.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background