Từ Vựng Bài Đọc Back To The Future Of Skyscraper Design

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Back To The Future Of Skyscraper Design được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 14 - Test 2-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Back To The Future Of Skyscraper Design

avoid
/əˈvɔɪd/
(verb). tránh
vocab
ingenuity
/ˌɪndʒəˈnjuːəti/
(noun). tính sáng tạo
vocab
panic
/ˈpænɪk/
(verb). Hoảng sợ, khiếp đảm cuống cuồng
vocab
clamour
/ˈklæmər/
(verb). La hét, hò hét (để bắt phải...)
vocab
lethal
/ ˈliːθl/
(adj). gây chết người
vocab
threat
/θret/
(noun). Mối đe dọa
vocab
disease
/dɪˈziːz/
(noun). Căn bệnh, dịch bệnh
vocab
prosperous
/ˈprɒspərəs/
(adj). thịnh vượng, thành công
vocab
steer clear of
/stɪər klɪər əv/
(verb). Lánh xa
vocab
popularity
/ˌpɒpjuˈlærəti/
(noun). sự phổ biến
vocab
prestige
/preˈstiːʒ/
(noun). uy tín, thanh thế
vocab
status
/ˈsteɪtəs/
(noun). Tình trạng
vocab
requirement
/rɪˈkwaɪəmənt/
(noun). yêu cầu
vocab
comparison
/kəmˈpærɪsn/
(noun). sự so sánh
vocab
circulation
/ˌsɜːkjəˈleɪʃn/
(noun). tuần hoàn
vocab
discover
/dɪˈskʌvər/
(verb). Khám phá
vocab
ward
/wɔːd/
(noun). phòng bệnh
vocab
generate
/ˈdʒenəreɪt/
(verb). tạo ra, phát ra
vocab
operate
/ˈɒpəreɪt/
(verb). Vận hành
vocab
base on
/beɪs ɒn/
(verb). dựa vào
vocab
principle
/ˈprɪnsəpl/
(noun). Nguyên tắc
vocab
pathogen
/ˈpæθədʒən/
(noun). mầm bệnh
vocab
tuberculosis
/tjuːˌbɜːkjuˈləʊsɪs/
(noun). bệnh lao
vocab
ventilation
/ˌventɪˈleɪʃn/
(noun). sự thông hơi, sự thông gió
vocab
patient
/ˈpeɪʃnt/
(noun). Bệnh nhân
vocab
implication
/ˌɪmplɪˈkeɪʃn/
(noun). sự liên can, hậu quả
vocab
entirely
/ɪnˈtaɪəli/
(adv). hoàn toàn
vocab
accommodate
/əˈkɒmədeɪt/
(verb). chứa được, đựng được
vocab
widespread
/ˈwaɪdspred/
(adj). phổ biến rộng rãi
vocab
relentlessly
/rɪˈlentləsli/
(adv). 1 cách không ngừng nghỉ
vocab
aggressively
/əˈɡresɪvli/
(adv). Xông xáo, tháo vát
vocab
inventor
/ɪnˈventər/
(verb). người phát minh, người sáng chế
vocab
examine
/ɪɡˈzæmɪn/
(verb). kiểm tra
vocab
influence
/ˈɪnfluəns/
(verb). ảnh hưởng
vocab
architectural
/ˌɑːkɪˈtektʃərəl/
(adj). thuộc về kiến trúc
vocab
ensure
/ɪnˈʃʊər/
(verb). Đảm bảo
vocab
calculate
/ˈkælkjuleɪt/
(verb). Tính, tính toán
vocab
suffer
/ˈsʌfər/
(verb). chịu đựng
vocab
locate
/ləʊˈkeɪt/
(verb). đặt vào vị trí
vocab
communal
/kəˈmjuːnl/
(adj). Chung, công, công cộng
vocab
appropriate
/əˈprəʊpriət/
(adj). Phù hợp
vocab
certain
/ˈsɜːtn/
(adj). nhất định, nào đó
vocab
dementia
/dɪˈmenʃə/
(verb). chứng mất trí
vocab
fraction
/ˈfrækʃn/
(noun). Phần nhỏ, miếng nhỏ
vocab
major
/ˈmeɪdʒər/
(adj). chủ yếu, quan trọng
vocab
demand
/dɪˈmɑːnd/
(noun). sự đòi hỏi, sự yêu cầu
vocab
cholera
/ˈkɒlərə/
(noun). bệnh dịch tả, bệnh tả
vocab
blame
/ bleɪm/
(verb). Đổ lỗi
vocab
epidemic
/ˌepɪˈdemɪk/
(noun). Đại dịch
vocab
fear
/fɪər/
(verb). sợ, lo ngại, e ngại
vocab
principal
/ˈprɪnsəpl/
(adj). chính, chủ yếu
vocab
agent
/ˈeɪdʒənt/
(noun). tác nhân
vocab
explain
/ɪkˈspleɪn/
(verb). giải thích
vocab
infection
/ ɪnˈfekʃn/
(noun). sự nhiễm trùng
vocab
outbreak
/ˈaʊtbreɪk/
(noun). sự bùng nổ
vocab
excessive
/ɪkˈsesɪv/
(adj). vượt mức
vocab
culmination
/ˌkʌlmɪˈneɪʃn/
(noun). kết quả cuối cùng
vocab
research
/rɪˈsɜːtʃ/
(noun). nghiên cứu
vocab
colleague
/ˈkɒliːɡ/
(noun). Đồng nghiệp
vocab
crisis
/ˈkraɪsɪs/
(noun). khủng hoảng
vocab
gadget
/ˈɡædʒɪt/
(noun). Đồ dùng, đồ vật
vocab
temperature
/ˈtemprətʃər/
(noun). Nhiệt độ
vocab
squander
/ˈskwɒndər/
(verb). hoang phí, phí phạm
vocab
mechanically
/məˈkænɪkli/
(adv). thuộc máy móc, thuộc cơ khí
vocab
capacity
/kəˈpæsəti/
(noun). khả năng
vocab
sweeping
/ˈswiːpɪŋ/
(adj). Có ảnh hưởng sâu rộng; có một tác động cực kỳ rộng
vocab
reliance
/rɪˈlaɪəns/
(noun). Dependence on or trust in someone or something.
vocab
exist
/ɪɡˈzɪst/
(verb). Tồn tại
vocab
solely
/ˈsəʊlli/
(adv). duy nhất
vocab
via
/ˈvaɪə/
(preposition). thông qua
vocab
vast
/vɑːst/
(adj). rộng lớn
vocab
contemporary
/kənˈtemprəri/
(adj). đương thời
vocab
habitable
/ˈhæbɪtəbl/
(adj). Có thể ở được
vocab
emission
/ɪˈmɪʃn/
(noun). Sự thải
vocab
spectacular
/spekˈtækjələr/
(adj). Ngoạn mục
vocab
unnecessary
/ʌnˈnesəsəri/
(adj). không cần thiết
vocab
substantial
/səbˈstænʃl/
(adj). đáng kể
vocab
frightening
/ˈfraɪtnɪŋ/
(adj). đáng sợ
vocab
highlight
/ˈhaɪlaɪt/
(verb). nhấn mạnh
vocab
sophisticated
/səˈfɪstɪkeɪtɪd/
(adj). tinh vi, phức tạp
vocab
contend
/kənˈtend/
(verb). khăng khăng, dám chắc rằng
vocab
mindset
/ˈmaɪndset/
(noun). tư duy
vocab
lament
/ləˈment/
(verb). Than van, rên rỉ, than khóc
vocab
disappearance
/ˌdɪsəˈpɪərəns/
(noun). sự biến mất
vocab
expertly
/ˈekspɜːtli/
(adv). Thông thạo, thành thạo
vocab
foul
/faʊl/
(adj). Hôi hám, hôi thối, bẩn thỉu
vocab
frequent
/ˈfriːkwənt/
(adj). thường xuyên
vocab
theory
/ˈθɪəri/
(noun). Giả thuyết; học thuyết
vocab
disprove
/ˌdɪsˈpruːv/
(verb). bác bỏ
vocab
advocate
/ˈædvəkeɪt/
(verb). ủng hộ
vocab
huge
/hjuːdʒ/
(adj). to lớn
vocab
construction
/kənˈstrʌkʃn/
(noun). việc thi công
vocab
measure
/ˈmeʒər/
(verb). Đo lường
vocab
appear
/əˈpɪər/
(verb). xuất hiện
vocab
legacy
/ˈleɡəsi/
(noun). di sản
vocab
abandon
/əˈbændən/
(verb). từ bỏ, ruồng bỏ
vocab
approach
/əˈprəʊtʃ/
(noun). cách tiếp cận, phương pháp
vocab
staff
/stɑːf/
(noun). nhân viên
vocab
comparable
/ˈkɒmpərəbl/
(adj). Có thể so sánh được
vocab
liability
/ˌlaɪəˈbɪləti/
(noun). Cái gây khó khăn trở ngại; cái của nợ
vocab
prediction
/prɪˈdɪkʃn/
(noun). Dự đoán
vocab
expect
/ɪkˈspekt/
(verb). mong đợi
vocab
convinced
/kənˈvɪnst/
(adj). Tin chắc, đoán chắc
vocab
sufficiently
/səˈfɪʃntli/
(adv). đủ, thích đáng
vocab
hybrid
/ˈhaɪbrɪd/
(adj). lai
vocab
harsh
/hɑːʃ/
(adj). khắc nghiệt
vocab
assist
/əˈsɪst/
(verb). Hỗ trợ
vocab
perhaps
/pəˈhæps/
(adv). có thể, có lẽ
vocab
compelling
/kəmˈpelɪŋ/
(adj). Đầy tính thu hút, giàu tính thuyết phuc
vocab
outlook
/ˈaʊtlʊk/
(noun). cách nhìn, quan điểm
vocab