Từ Vựng Bài Đọc Geoff Brash

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Geoff Brash được lấy từ cuốn Practice Test Plus 3 - Test 4-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Geoff Brash

retail
/ˈriˌteɪl/
(noun). Bán lẻ
vocab
found
/faʊnd/
(verb). thành lập
vocab
immigrant
/ˈɪməgrənt/
(noun). Dân nhập cư
vocab
specialise
/ˈspɛʃ(ə)laɪz/
(verb). Chuyên môn về
vocab
department
/dɪˈpɑrtmənt/
(noun). Bộ phận, bộ môn
vocab
complain
/kəmˈpleɪn/
(verb). phàn nàn
vocab
extravagance
/ɛkˈstrævəgəns/
(noun). sự phung phí
vocab
refrigerator
/rəˈfrɪʤəˌreɪtər/
(noun). tủ lạnh
vocab
consumer
/kənˈsumər/
(noun). Người tiêu dùng
vocab
boom
/bum/
(verb). phát triển
vocab
content
/ˈkɑntɛnt/
(adj). vui vẻ
vocab
expansion
/ɪkˈspænʃən/
(noun). Sự mở rộng
vocab
vital
/ˈvaɪtəl/
(adj). Quan trọng cho sự sống
vocab
director
/dəˈrɛktər/
(noun). giám đốc
vocab
ambition
/æmˈbɪʃən/
(noun). tham vọng
vocab
pioneer
/ˌpaɪəˈnɪr/
(verb). Tiên phong
vocab
overseas
/ˈoʊvərˈsiz/
(adv). từ nước ngoài
vocab
relationship
/riˈleɪʃənˌʃɪp/
(noun). mối quan hệ
vocab
arrangement
/əˈreɪnʤmənt/
(noun). Việc sắp xếp
vocab
scheme
/skim/
(noun). Kế hoạch
vocab
share
/ʃɛr/
(noun). cổ phần
vocab
collaborate
/kəˈlæbəˌreɪt/
(verb). Phối hợp
vocab
founder
/ˈfaʊndər/
(verb). người sáng lập
vocab
mark
/mɑrk/
(verb). đánh dấu
vocab
attend
/əˈtɛnd/
(verb). tham dự; chăm nom
vocab
trade
/treɪd/
(noun). Thương mại
vocab
fair
/fɛr/
(noun). hội chợ
vocab
Cultural
/ˈkʌlʧərəl/
(adj). Về mặt văn hóa
vocab
Revolution
/ˌrɛvəˈluʃən/
(noun). Cách mạng hóa
vocab
promote
/prəˈmoʊt/
(verb). Thăng cấp
vocab
jazz
/ʤæz/
(noun). nhạc jazz
vocab
musician
/mjuˈzɪʃən/
(noun). nhạc sĩ
vocab
reintroduce
/riɪntrəˈdus/
(verb). sử dụng lại
vocab
administration
/ædˌmɪnɪˈstreɪʃən/
(noun). Việc hành chính
vocab
Alliance
/əˈlaɪəns/
(noun). sự liên minh
vocab
Foundation
/faʊnˈdeɪʃən/
(noun). Nền móng
vocab
up-to-date
/ʌp-tu-deɪt/
(adj). hiện đại
vocab
several
/ˈsɛvrəl/
(pronoun). nhiều
vocab
oversee
/ˈoʊvərˌsi/
(verb). quản lý một cách bao quát, trên diện rộng
vocab
multimedia
/ˌmʌltiˈmidiə/
(adj). đa phương tiện
vocab
exposure
/ɪkˈspoʊʒər/
(noun). phơi bày
vocab
establish
/ɪˈstæblɪʃ/
(verb). Thiết lập
vocab
branch
/brænʧ/
(noun). chi nhánh
vocab
numerous
/ˈnumərəs/
(adj). vô số
vocab
gregarious
/grəˈgɛriəs/
(adj). thích giao du
vocab
businessman
/ˈbɪznəˌsmæn/
(noun). doanh nhân
vocab
philanthropist
/fəˈlænθrəpəst/
(noun). nhà hảo tâm
vocab
renowned
/rɪˈnaʊnd/
(adj). nổi tiếng
vocab
printmaker
/ˈprɪntˌmeɪkər/
(noun). thợ in
vocab
slogan
/ˈsloʊgən/
(noun). khẩu hiệu
vocab
leisurely
/ˈlizərli/
(adv). nhàn hạ
vocab
stamp
/stæmp/
(noun). con tem
vocab
management
/ˈmænəʤmənt/
(noun). điều hành
vocab
diverge
/dɪˈvɜrʤ/
(verb). khác biệt
vocab
frugal
/ˈfrugəl/
(adj). tiết kiệm
vocab
aesthetic
/ɛˈsθɛtɪk/
(adj). Về mặt mỹ thuật
vocab
carpet
/ˈkɑrpət/
(verb). trải thảm
vocab
suburban
/səˈbɜrbən/
(adj). Vùng ngoại ô
vocab
continent
/ˈkɑntənənt/
(noun). Châu lục
vocab
banner
/ˈbænər/
(noun). biểu ngữ
vocab
customer service
/ˈkʌstəmər ˈsɜrvəs/
(phrase). dịch vụ khách hàng
vocab
optimistic
/ˌɑptəˈmɪstɪk/
(adj). lạc quan
vocab
outward
/ˈaʊtwərd/
(adj). hướng ra ngoài
vocab
instrument
/ˈɪnstrəmənt/
(noun). Công cụ
vocab
state-of-the-art
/steɪt-ʌv-ði-ɑrt/
(phrase). Hiện đại, tân tiến nhất
vocab
joint venture
/ʤɔɪnt ˈvɛnʧər/
(noun). liên doanh
vocab
electronic
/ɪˌlɛkˈtrɑnɪk/
(adj). đồ điện tử
vocab
agent
/ˈeɪʤənt/
(noun). Người đại diện
vocab
Executive
/ɪgˈzɛkjətɪv/
(noun). Điều hành
vocab
Chairman
/ˈʧɛrmən/
(noun). uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban quản trị hãng kinh doanh, tổ chức...
vocab
administrator
/ədˈmɪnəˌstreɪtər/
(noun). quản trị viên
vocab
collapse
/kəˈlæps/
(verb). sụp đổ
vocab
eventual
/əˈvɛnʧuəl/
(adj). cuối cùng, sau rốt
vocab
restructure
/riˈstrʌkʧər/
(verb). tái cơ cấu
vocab
committed
/kəˈmɪtəd/
(adj). hết lòng
vocab
morph
/mɔrf/
(verb). biến đổi
vocab