Từ Vựng Bài Đọc Museums Of Fine Art And Their Public

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Museums Of Fine Art And Their Public được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 10 - Test 2-Passage 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Museums Of Fine Art And Their Public

mass
/mæs/
(adj). quần chúng, đại chúng
vocab
perhaps
/pəˈhæps/
(adv). có thể, có lẽ
vocab
original
/əˈrɪdʒənl/
(adj). Nguyên bản, khởi nguồn
vocab
manuscript
/ˈmænjuskrɪpt/
(noun). bản viết tay
vocab
availability
/əˌveɪləˈbɪləti/
(noun). Tính khả dụng, sự có sẵn
vocab
explain
/ɪkˈspleɪn/
(verb). giải thích
vocab
bother
/ˈbɒðə(r)/
(verb). bận tâm
vocab
huge
/hjuːdʒ/
(adj). to lớn
vocab
evolve
/ɪˈvɒlv/
(verb). Tiến hoá
vocab
precisely
/prɪˈsaɪsli/
(adv). Chính xác, rõ ràng
vocab
underlie
/ˌʌndərˈlaɪ/
(verb). làm cơ sở, làm nền tảng của
vocab
attend
/əˈtend/
(verb). chú trọng
vocab
mainly
/ˈmeɪnli/
(adv). chủ yếu
vocab
assistant
/əˈsɪstənt/
(noun). Trợ lý
vocab
content
/ˈkɒntent/
(adj). bằng lòng
vocab
assign
/əˈsaɪn/
(verb). phân công, ấn định
vocab
apprentice
/əˈprentɪs/
(noun). Người tập sự, người học việc
vocab
instruct
/ɪnˈstrʌkt/
(verb). chỉ dẫn
vocab
reproduction
/ˌriːprəˈdʌkʃn/
(noun). bản sao chép
vocab
creation
/kriˈeɪʃn/
(noun). Sự tạo thành, sự sáng tạo
vocab
method
/ˈmeθəd/
(noun). Phương pháp
vocab
replication
/ˌreplɪˈkeɪʃn/
(noun). sao chép; bản sao
vocab
faithful
/ˈfeɪθfl/
(adj). có lương tâm, trung thực
vocab
exactly
/ɪɡˈzæktli/
(adv). một cách chính xác
vocab
scale
/skeɪl/
(noun). quy mô, tỉ lệ, phạm vi
vocab
feature
/ˈfiːtʃə(r)/
(noun). đặc tính
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
duplication
/ˌdjuːplɪˈkeɪʃn/
(noun). sự sao chép
vocab
regrettable
/rɪˈɡretəbl/
(adj). đáng tiếc, đáng hối tiếc
vocab
unfortunately
/ʌnˈfɔːtʃənətli/
(adv). không may
vocab
status
/ˈsteɪtəs/
(noun). Tình trạng
vocab
superiority
/suːˌpɪəriˈɒrəti/
(noun). sự trội hơn
vocab
severe
/sɪˈvɪə(r)/
(adj). nghiêm trọng
vocab
limitation
/ˌlɪmɪˈteɪʃn/
(noun). sự giới hạn
vocab
offer
/ˈɒfə(r)/
(verb). Cung cấp
vocab
undesirable
/ˌʌndɪˈzaɪərəbl/
(adj). có thể gây rắc rối, có thể gây phiền phức; không mong muốn
vocab
conflict
/ˈkɒnflɪkt/
(noun). Xung đột, mâu thuẫn
vocab
arise
/əˈraɪz/
(verb). xuất hiện
vocab
individual
/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/
(noun). cá nhân
vocab
well-being
/ˈwel biːɪŋ/
(noun). Tình trạng hạnh phúc, khoẻ mạnh...
vocab
scheme
/skiːm/
(noun). Kế hoạch
vocab
worthlessness
/ˈwɜːθləsnəs/
(noun). sự vô giá trị
vocab
mention
/ˈmenʃn/
(verb). nhắc đến, đề cập
vocab
illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). Minh hoạ
vocab
maintain
/meɪnˈteɪn/
(verb). duy trì
vocab
financial
/faɪˈnænʃl/
(adj). về mặt tài chính
vocab
artistic
/ɑːˈtɪstɪk/
(adj). thuộc về nghệ thuật
vocab
value
/ˈvæljuː/
(noun). giá trị
vocab
society
/səˈsaɪəti/
(noun). xã hội
vocab
judge
/dʒʌdʒ/
(verb). đánh giá
vocab
material
/məˈtɪəriəl/
(adj). vật chất; hữu hình
vocab
relative
/ˈrelətɪv/
(adj). cân xứng với, cân đối với, tuỳ theo
vocab
lack
/læk/
(verb). thiếu
vocab
significance
/sɪɡˈnɪfɪkəns/
(noun). sự quan trọng, sự đáng kể
vocab
unwilling
/ʌnˈwɪlɪŋ/
(adj). Không sẵn lòng, không muốn làm cái gì
vocab
criticize
/ˈkrɪtɪsaɪz/
(verb). chỉ trích
vocab
concept
/ˈkɒnsept/
(noun). khái niệm, ý tưởng
vocab
alter
/ˈɔːltə(r)/
(verb). thay đổi, làm thay đổi
vocab
deter
/dɪˈtɜː(r)/
(verb). làm nhụt chí
vocab
spontaneous
/spɒnˈteɪniəs/
(adj). tự phát
vocab
self-reliant
/ˌself rɪˈlaɪənt/
(adj). tự thân; tự chủ
vocab
fear
/fɪə(r)/
(verb). sợ, lo ngại, e ngại
vocab
implication
/ˌɪmplɪˈkeɪʃn/
(noun). sự liên can, hậu quả
vocab
extend
/ɪkˈstend/
(verb). mở rộng
vocab
immediate
/ɪˈmiːdiət/
(adj). ngay lập tức
vocab
originally
/əˈrɪdʒənəli/
(adv). khởi đầu, nguyên thủy
vocab
arrange
/əˈreɪndʒ/
(verb). sắp xếp
vocab
displacement
/dɪsˈpleɪsmənt/
(noun). sự di dời
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab
diverse
/daɪˈvɜːs/
(adj). Đa dạng
vocab
display
/dɪˈspleɪ/
(noun). sự phô bày, sự trưng bày
vocab
nature
/ˈneɪtʃə(r)/
(noun). bản chất
vocab
lack
/læk/
(noun). sự thiếu
vocab
inappropriate
/ˌɪnəˈprəʊpriət/
(adj). không phù hợp
vocab
individual
/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/
(adj). cá nhân
vocab
select
/sɪˈlekt/
(verb). chọn lọc
vocab
exhibition
/ˌeksɪˈbɪʃn/
(noun). Triển lãm
vocab
sheer
/ʃɪə(r)/
(adj). hoàn toàn
vocab
exhibit
/ɪɡˈzɪbɪt/
(noun). sự trưng bày, vật trưng bày
vocab
involve
/ɪnˈvɒlv/
(verb). liên quan, bao hàm
vocab
direct
/daɪˈrekt/
(adj). trực tiếp
vocab
audience
/ˈɔːdiəns/
(noun). Khán giả
vocab
require
/rɪˈkwaɪə(r)/
(verb). cần, yêu cầu
vocab
specific
/spəˈsɪfɪk/
(adj). riêng biệt, xác định
vocab
fundamental
/ˌfʌndəˈmentl/
(adj). Căn bản, cốt lõi
vocab
prescribe
/prɪˈskraɪb/
(verb). quy định
vocab
focus
/ˈfəʊkəs/
(verb). tập trung
vocab
discover
/dɪˈskʌvə(r)/
(verb). Khám phá
vocab
range
/reɪndʒ/
(noun). một loạt
vocab
specialized
/ˈspeʃəlaɪzd/
(adj). chuyên, chuyên gia
vocab
approach
/əˈprəʊtʃ/
(noun). cách tiếp cận, phương pháp
vocab
context
/ˈkɒntekst/
(noun). Bối cảnh
vocab
devote
/dɪˈvəʊt/
(verb). cống hiến
vocab
harmony
/ˈhɑːməni/
(noun). sự hài hòa
vocab
function
/ˈfʌŋkʃn/
(noun). Chức năng
vocab
conflict
/kənˈflɪkt/
(verb). đối lập, mâu thuẫn
vocab
dominant
/ˈdɒmɪnənt/
(adj). chiếm ưu thế
vocab
critical
/ˈkrɪtɪkl/
(adj). cấp thiết, rất quan trọng
vocab
encourage
/ɪnˈkʌrɪdʒ/
(verb). khuyến khích
vocab
serve
/sɜːv/
(verb). dùng cho, đảm nhiệm
vocab
emerge
/ɪˈmɜːdʒ/
(verb). xuất hiện
vocab
suppress
/səˈpres/
(verb). cầm lại, nén
vocab
warning
/ˈwɔːnɪŋ/
(noun). Cảnh báo
vocab
appropriate
/əˈprəʊpriət/
(adj). Phù hợp
vocab
render
/ˈrendə(r)/
(verb). làm cho
vocab
permanently
/ˈpɜːmənəntli/
(adv). vĩnh viễn
vocab
seek
/siːk/
(verb). mưu cầu, theo đuổi
vocab
accessible
/əkˈsesəbl/
(adj). Có thể tiếp cận, truy cập được
vocab
establishment
/ɪˈstæblɪʃmənt/
(noun). cơ sở, tổ chức
vocab
assumption
/əˈsʌmpʃn/
(noun). Sự phỏng đoán, giả định
vocab
convention
/kənˈvenʃn/
(noun). Tục lệ, lệ thường
vocab
accurate
/ˈækjərət/
(adj). Chính xác
vocab
incomparably
/ɪnˈkɒmprəbli/
(adv). có một không hai, không gì sánh nổi
vocab
implicit
/ɪmˈplɪsɪt/
(adj). ngầm
vocab
reinforce
/ˌriːɪnˈfɔːs/
(verb). Củng cố, tăng cường
vocab
notion
/ˈnəʊʃn/
(noun). khái niệm
vocab
abundance
/əˈbʌndəns/
(noun). Sự dồi dào
vocab
monetary
/ˈmʌnɪtri/
(adj). thuộc tiền tệ
vocab
distressing
/dɪˈstresɪŋ/
(adj). làm đau buồn, làm đau khổ, làm đau đớn
vocab
contrast
/kənˈtrɑːst/
(noun). Sự tương phản
vocab
duration
/djuˈreɪʃn/
(noun). thời lượng
vocab
accept
/əkˈsept/
(verb). chấp nhận, đồng tình
vocab
unique
/juˈniːk/
(adj). đặc biệt, độc nhất
vocab
object
/ˈɒbdʒekt/
(noun). vật, vật thể
vocab
interpret
/ɪnˈtɜːprət/
(verb). Diễn giải, hiểu
vocab
signify
/ˈsɪɡnɪfaɪ/
(verb). có nghĩa là
vocab
facsimile
/fækˈsɪməli/
(noun). bản sao, bản chép
vocab
survive
/səˈvaɪv/
(verb). Sống sót, tồn tại
vocab
reliable
/rɪˈlaɪəbl/
(adj). đáng tin cậy
vocab
technique
/tekˈniːk/
(noun). Kĩ thuật
vocab
treasure
/ˈtreʒə(r)/
(noun). của quý, vật quý
vocab
security
/sɪˈkjʊərəti/
(noun). an ninh
vocab
guard
/ɡɑːd/
(noun). lính gác; đội canh gác
vocab
attendant
/əˈtendənt/
(noun). người trông nom, người phục vụ
vocab
architectural
/ˌɑːkɪˈtektʃərəl/
(adj). thuộc về kiến trúc
vocab
major
/ˈmeɪdʒə(r)/
(adj). chủ yếu, quan trọng
vocab
numerous
/ˈnjuːmərəs/
(adj). vô số
vocab
possess
/pəˈzes/
(verb). Sở hữu
vocab
setting
/ˈsetɪŋ/
(noun). khung cảnh
vocab
institution
/ˌɪnstɪˈtjuːʃn/
(noun). Tổ chức, viện
vocab
evidently
/ˈevɪdəntli/
(adv). rõ ràng
vocab
factor
/ˈfæktə(r)/
(noun). Nhân tố
vocab
appreciation
/əˌpriːʃiˈeɪʃn/
(noun). sự trân trọng
vocab
labour
/ˈleɪbə(r)/
(noun). lao động chân tay
vocab
consequently
/ˈkɒnsɪkwəntli/
(adv). kết quả là
vocab
dedicate
/ˈdedɪkeɪt/
(verb). cống hiến, dành cho
vocab
conserve
/kənˈsɜːv/
(verb). Bảo quản, bảo tồn
vocab
authentic
/ɔːˈθentɪk/
(adj). Đích thực; xác thực
vocab
absent
/ˈæbsənt/
(adj). vắng mặt
vocab
in awe of
/ɪn ɔː əv/
(adv). kính nể, kính phục
vocab